طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی‌های رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی- مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

2 دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه تعلیم و تربیت کابل، کابل،افغانستان.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل با روش ترکیبی اکتشافی و از نوع تحلیل محتوا انجام‌گرفته است. در مرحله کیفی پژوهش ابتدا 10 نفر از خبرگان حوزه شایستگی به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. سپس طی دو مرحله تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، شایستگی ها در سه دسته اصلی ویژگی‌های فردی، دانش نظری و مهارت های عملی دسته بندی شدند. سپس بر مبنای یافته‌های حاصل از تجزیه‌ و تحلیل‌های مرحله کیفی، پرسشنامه پژوهش طراحی و در نمونه آماری 304 نفر از اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌های دولتی کابل که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب ‌شده بودند، اجرا و داده‌های کمی پژوهش گردآوری شد. در مرحله کمی پژوهش جهتاعتباریابیمدلشایستگی های رؤسای دانشگاه ها از تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج تحلیل ها نشان‌ داد که مدل برازش مناسب داشته و از اعتبار مناسب و پذیرفتنی برخوردار است. همچنین ضرایب استاندارد شده بر روی هرکدام از تم‌های اصلی معنادار است و دو تم اصلی ویژگی‌های فردی و دانش نظری، قدرت پیش‌بینی توانایی مهارت‌های عملی را در سطح معناداری دارند. بنابراین می‌توان گفت که مدل ارائه ‌شده در بخش کیفی تحقیق بعد از حذف دو مقوله مهارت حل مسئله در تم اصلی مهارت عملی و جذابیت در تم اصلی ویژگی‌های فردی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Validation of the Competency Model of Kabul Public Universities’ Presidents

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimian 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • saeed ghiasi Nodooshan 2
  • Mohammad Naqi Akbari 3
1 Allame Tabatabai University, Director of Management and Educational Planning Department
2 Allameh Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Management and Educational Planning
3 1. Ph. D condidate of educational management, Allame tabatabiee university, Tehran, Iran. 2. Assistant Professor, Department of educational management, Kabul education university, Kabul, Afghanistan.
چکیده [English]

This research is aimed to design and validate a competency model for the Kabul public universities' presidents using the content analysis of the exploratory mixed method. In the qualitative section of this research, 10 people of who were experts in the field of competence selected through targeted sampling and semi-structured interviews were done. Then, in two stages of analyzing qualitative data using open and axial coding, competencies were classified into three main categories of individual characteristics, theoretical knowledge and practical skills. Then, based on the findings of the qualitative stage analysis, a research questionnaire was designed and implemented in the statistical sample of 304 faculty members of Kabul public universities who were selected by stratified random sampling method using Morgan table. Therefore, the quantitative data were collected. In the quantitative phase, the path analysis was used to validate the competencies of university presidents. The results indicate that the model has a suitable fitting and acceptable validity. Also, standardized coefficients are meaningful on each of the main themes.Besides, the two main themes, including individual characteristics and theoretical knowledge, have the power to predict the ability of practical skills at a meaningful level. Therefore, the proposed model in the qualitative section was confirmed after the elimination of two factors which were the problem-solving skills in the practical skills theme and charm in the individual characteristics theme.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency model
  • University president
  • Kabul public universities
  • Content analysis