تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی پردیس های دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی پردیس های دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور، با در نظر گرفتن استراتژی بازار (شولزوجکسون) به عنوان متغیرهای تعدیل کننده است.روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری در این پژوهش همه پردیس های دانشگاه در سطح کشور به تعداد 49 پردیس دانشگاهی است  که به دلیل محدود بودن جامعه آماری پژوهش، نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. پرسشنامه های پژوهش نیز بین  98 مسؤول مدیریت منابع انسانی و مسئول مدیریت مالی این پردیس ها توزیع شد. برای تحلیل داده ها از شیوه های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار PLS  استفاده شده . یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی پردیس های دانشگاهی تاثیر گذار است و با به کارگیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در پردیس های دانشگاهی ،کیفیت خدمات و عملکرد مالی نیزافزایش می یابد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که استراتژی بازار بر رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی پردیس های دانشگاهی تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategic Human Resource Management on the Financial Performance of university Campuses in Iran's Higher Education System

نویسنده [English]

  • asghar zamani
Assistant Professor, Department of Higher Education Management Studies, Institute for Research and Planning in Higher Education.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of strategic human resource management on the financial performance of university campuses in Iran's higher education system, considering the market strategy (Scholes and Jackson) as moderator variables. The research method was descriptive and survey. The statistical population of this research composed university campuses (N= 49), in which the sample considered all the university campuses, due to the limited number of the statistical population. The research questionnaires gathered from 98 human resources managers and financial managers of university campuses. Data were analyzed by use of descriptive and inferential methods and PLS software. The findings indicated that strategic human resource management effected financial performance of university campuses. Also, the findings showed that the quality of services and financial performance would be increased by implementing strategic human resource management. In addition, market strategy could influence the relationship between strategic human resource management and financial performance of university compuses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Human Resource Management
  • financial performance
  • market strategy
  • campuses
  • higher education