کاوشی در عوامل مؤثر بر شکل گیری نقشه مفهومی توسعه دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز - مربی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد زاهدان

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

نقشه مفهومی، در دانشگاه‌ها، انعکاس روشنی از اهداف، مأموریت و چشم انداز است که باعث می‌شود اجزاء آن ها مانند دانشکده‌ها هم مأموریت خود را متناسب با مأموریت دانشگاه تقویت کنند و توسعه دهند. این پژوهش آمیخته با هدف بررسی نگرش اعضای هیأت علمی نسبت به برخی عوامل مؤثر بر شکل گیری نقشه مفهومی توسعه دانشگاه (مشروعیت دانشگاه، کارکردها و توسعه رشته ها) انجام شده است. پژوهش از نوع تأییدی بوده که در بخش کمی به روش توصیفی - پیمایشی، از پرسشنامه محقق ساخته و آماره‌های (میانگین، فراوانی و درصد) و در بخش کیفی از روش مصاحبه گروه کانونی و کدگذاری و تحلیل محتوا برای گردآوری و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. در بخش کمی، از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، 234 نفر انتخاب شدند و در بخش کیفی، مصاحبه گروه کانونی با مشارکت 8 نفر از افراد صاحب نظر و با تجربه دانشگاه برگزار شده است. علاوه بر اعتبار صوری و محتوایی، پایایی پرسشنامه نیز در بخش کمی از طریق ضریب آلفا کرونباخ محاسبه و گزارش شده است. بر اساس نتایج بخش کمی، نخبگان علمی متقاضی مهاجرت به شهرها و کشورهای دیگر هستند. کارکرد آموزشی در اولویت دانشگاه است، و توجه به رشته‌های کاربردی متناسب با پتانسیل استان خوزستان دارای بیشترین اهمیت بوده است. همچنین نتایج نشان داد اعضای بخش گروه کانونی با چند مورد از نتایج ب دست آمده در بخش کمی موافق نبوده‌اند که مهم-ترین این موارد شامل تصور مثبت دانش آموختگان از محل تحصیل خود و اولویت داشتن توسعه رشته‌های مهندسی و علوم پایه و همچنین سطح نازل مهاجرت نخبگان علمی دانشگاه از استان، می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey to influencing factors on Formation of a conceptual roadmap for university development

نویسندگان [English]

  • samaneh salimi 1
  • Abdollah Parsa 2
  • Yadollah Mehralizadeh 3
  • Sakineh Sshahi 4
1 Ph.D student of Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Department of Educational sciences, Educational sciences and psychology faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Department of Educational Sciences, Educational Sciences and Psychology faculty, Shahid Chamran university of Ahvaz
4 Department of Educational Sciences, Educational Sciences and Psychology faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Conceptual roadmap, at universities, reflects the goals, missions, and perspectives clearly leading to reinforce and expand the mission of the university components, such as faculties based on the mission of the university. This study was carried out aimed to investigate the faculty members' attitudes towards some factors affecting the creation of a conceptual roadmap of university development (university legitimacy, organizational atmosphere, functions, and disciplines development). This is a confirmatory type work that in the quantitative section through a descriptive-survey method, a researcher-made questionnaire and statistics (mean, frequency, and percent) were used, and in the qualitative section, the focus group interview method and coding and content analysis were utilized to collect and analyze the information. In quantitative section, 234 people were selected among the faculty members of the Shahid Chamran University of Ahwaz by randomly simple sampling method. In qualitative section, the group interview was conducted with the participation of 8 experienced people and experts of the university. In addition to face and content validity, the reliability of the questionnaire was also calculated and reported in the quantitative section through the Alpha - cronbach coefficient. According to the quantitative results, the scientific elites are requesting immigration to the other cities and countries, and the atmosphere of the university is heavily political. The educational function is a priority of the university, and the disciplines relative to the potential of Khuzestan province have been focused greatly. The results also indicated that the members of the focus group did not agree with some results obtained in the quantitative section, the most important of which were the faculty members' fear of criticism, the positive impressions of graduates from their studying place and the importance of engineering development and basic sciences as well as the low level of immigration of the university's academic elites from the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual roadmap
  • legitimacy
  • development
  • function and University atmosphere
  • focus group interview