ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی( از دور )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس/دانشگاه فرهنگیان

2 ریاست دانشگاه پیام نور کرمانشاه و عضو هیات علمی

3 استاد تمام و رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

4 استاد تمام، عضو هیأت علمی دانشگاه دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی( آموزش از دور ) انجام شد. یکی از متدها و روشهای موفق زمانبندی و بهینه سازی هزینه ها در پروژه ها و نظام های خدماتی، مدیریت ارزش کسب شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر شیوه اجرای یک پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، مطالعه جامعی روی سیستم آموزش مجازی(آموزش از دور) دانشگاه پیام نور انجام گردید. لذا از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای و تدوین پرسشنامه جهت کسب اطلاعات مورد نظر از مدیران و مسئولین این دانشگاه استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل523 نفر از  مدیران، اساتید و دست اندرکاران انفورماتیک و شبکه های مجازی دانشگاه پیام نور بوده که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 221 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد که شامل پرسشنامه های محقق ساخته مدیریت ارزش کسب شده (به منظور بررسی متغیر های مستقل)، و پرسشنامه موفّقیت دوره‌های آموزش از دور(به منظور بررسی متغیر های وابسته) استفاده گردید. در این پژوهش با کمک روش تحلیل عاملی به بررسی مدل ریاضی پژوهش پرداخته و اجزای مدل که از طریق مقایسات زوجی برای هر متغیر فرعی و سپس متغیر اصلی اولویت بندی شده بودند، شناسایی شد. در ادامه ساختار مدل بر مبنای ارزش های کسب شده توسط هر جزء فرعی مدل، تبیین گردید. نتایج تجزیه و تحلیل­ فرضیه اول نشان داد که در همه وضعیت های مورد بررسی، با احتمال مقدار کمتر از 5% ، و در یک وضعیت کمتر از 10% می­باشد. با توجه به ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون (β) نیز می­توان به رابطه بین متغیر مستقل و وابسته پی برد. نتایج فرضیه دوم نشان داد در تمامی وضعیت­ها فرض مبنی بر وجود رابطه بین تأثیر مراکز هزینه در مدیریت ارزش کسب شده در موفقیت دوره های آموزشی از دور درجه یک، پذیرفته می­شود. همچنین، در تمامی موقعیت ها ضریب همبستگی منفی است. بنابراین رابطه معکوس تأثیر مراکز هزینه در مدیریت ارزش کسب شده، در موفقیت دوره های آموزش مجازی (آموزش از دور) درجه یک، در تمامی وضعیت ها، با احتمال 95 درصد مورد پذیرش واقع ­گردیده، نشان داده شد که بین متغیر های مربوط به تأثیر مراکز هزینه در مدیریت ارزش کسب شده در موفقیت دوره های آموزشی از دور درجه یک، ارتباط همبسته ای وجود دارد. نتایج فرضیه سوم نشان داد که فرض مبنی بر وجود رابطه بین تأثیر مراکز فعالیت ها، در مدیریت ارزش کسب شده در موفقیت دوره های آموزش از دور پذیرفته می­شود. با توجه به ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون نیز می­توان به رابطه بین متغیر مستقل و وابسته پی برد. نتایج فرضیه چهارم ثابت نمود که فرض مبنی بر وجود رابطه بین تأثیر مشکلات عملکردی، در مدیریت ارزش کسب شده در موفقیت دوره های (آموزش مجازی) آموزش از دور پذیرفته می­شود. در انتها مدل جامع الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide Template Optimization Pattern and Cost Reduction virtual education system (In the distance)

نویسندگان [English]

 • mirhamzeh karami 1
 • bahman saidipour 2
 • mohammadreza sarmadi 3
 • mehran farajollahi 4
1 teacher/farhangian university
2 Associate Professor, Payame Noor University, Kermanshah, Iran.
3 Full Professor and Head of School of Educational Sciences and Psychology, Payame Noor University of Tehran
4 Member of faculty of Payame Noor University of
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of timing optimization and cost reduction in the distance education system. One of the successful methods of scheduling and optimizing costs in project and service systems is value management. This research is applied in terms of its purpose and in terms of implementing a descriptive-analytic research. In this research, a comprehensive study is conducted on the distance learning system of Payam Noor University. Therefore, using field and library studies, on the one hand, and interviewing and compiling a questionnaire for obtaining information from the managers and officials of this university was used. A researcher-made questionnaire was used to evaluate the time and cost of the distance education system. The results of the analysis of the first hypothesis showed that in all situations, the probability value is less than 5% and in a situation less than 10%. Regarding correlation coefficient and regression coefficient (β), the relationship between independent and dependent variable can be found. The results of the second hypothesis showed that in all situations, the assumption that there is a relationship between the impacts of cost centers on managing the value earned in the success of training courses from the first degree round is accepted. Also, in all situations, the correlation coefficient is negative. Therefore, the inverse relationship between the impacts of cost centers on the management of acquired value, on the success of the first-round training courses, in all situations, is accepted with a probability of 95%. It was shown that there is a correlation between variables related to the impact of cost centers on managing the value obtained in the success of the first-round educational courses. The results of the third hypothesis showed that the assumption is based on the existence of a relationship between the impacts of centers of activity on the management of the value obtained in the success of distance education courses. Regarding correlation coefficient and regression coefficient, the relationship between independent and dependent variables can be found. in this research The results of the fourth accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • distance learning
 • value management
 • cost timing
 • Performance
 • Optimization pattern
 •  

  • Yanderoorde,s.and M. vanhoucke, .(2013)"a comparison of differons project durntion forecasting methods using earned valu metrics.",international journal of pm, (24):p.289-302.
  • Allen, S. (2015) project management institute. A Guide to project management body of knowledge(pmbok gu:de).usa.project management institute
  • Lyneis,k. .(2016), strategic management of complex projects: a case study using system dynamics, system dynamics Review, vol. 17(3), tohnwiley& sous
  • christensen,D.S.(2015),"using performance indices to evaluate the Estimateat completion."journal of cost analysis:p.7-15
  • christensen.D.S., .(2014)" using the earned value cost management report to evaluate the contvactors estimate at completion.", Acquisition review Quartely, summer
  • Agarwal Ashish a, Shankar Ravi a, Tiwari M.K. b, “Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANPbased approach” European Journal of Operational Research 173 (2014) 211–225.
  •  Keshavarz L. [Naghshe rasaneha dar amoozeshe dares footbale reshteye tarbiat badanye nezame amoozesh az rahe door]. Harkat. 2013; (16):25-37. [Persian]
  • Zajaczek JE, Götz F, Kupka T, Behrends M, Haubitz B, Donnerstag F, etc. eLearning in education and advanced training in neuroradiology: introduction of a web-based teaching and learning application. Neuroradiology. 2015; 48(9): 640-646.
  •  Romanov K, Kuusi T. Freeware eLearning Flash-ECG for learning electrocardiography. Med Teach  2015; 31(6): 550-552.
  •  Noe, Raymond, A., (2013), Human Resource Management, 4th edition MacGraw Hill, Higher education.
  • - Aghazade, Moharram, (1998) “Sakhtare yadgiri az tarighe hamyari,” (Learning structure through cooperation) [in Persian], Educational Technology, Vol. 4 , No.,12,P.12.
  • - Ahadian. H., and Aghazade, M. (1998) Rahnamaye Raveshhaye Novin Tadris (A Guide to New Teaching Techniques) [in Persian], 1st Ed., Aij & peyvand publication, Tehran.
  • -Ahmadvand, Mohammad, (2005) yadgirye Mosharekati dar Zabane Engelisi (communicative learning in English)[inPersian]
  • -Alice, Suzan & Abn Susan, (1999), Ashnaei ba yadgiri az tarighe Hamyari (getting familiar with communicative learning) [in Persian]. Ney publications, Tehran.
  • -Davis, A. (1997), Modiryate yadgiri. (Learning Management), Sasan publication, Tehran.
  • -Goodarzi, Akram, (2015), “Asibshenasi Farhange Madrese bar Asase chaharchoobe Arzeshhaye Reghabati (Pathology of school Culture based on the framework of competitive values) [in Persian) (case study) Journal of Management of organizations Training.
  • -Ohadi,M., (2003) Raveshhaye Fa’ale Tadris Vizheye Modaresane Tarbiat Moalem (Active Teachings Techniques for instructors of Teacher Training centers, Taleghani Teacher Training center [A pamphlet in Persian].
  • - Ostadzade, karamatullah, (1997) “Ravesh Tadrise Hamyari (cooperative Teaching Technique)[in Persian],A case study for Chemistry, Amooza, No, 3&4. PP. 1-4.
  • -Raoofi, M.H. (2000), Modiryate Kelase Darsi (Classroom Management) [in Persian] 4th ed. Astane Qodse Razavi Publication, Tehran.
  • - Seif, A. (2007), Ravanshenasi Parvareshie Novin. (psychology of  Modern Education) [in Persian], Dora Publication, Tehran.
  • -Shariatmadari, A.(1994) Resalete Tarbiate va Elmie Marakeze Amoozeshi (The Educational and Scientific Function of Education Centers) [in Persian], 1st Ed., Samt Publication, Tehran.