شناسایی نیازهای مهارتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه رشته های علوم تربیتی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر و عضو هیات علمی

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش شناسایی نیازهای مهارتی مدیران گروه های آموزشی  دانشگاه شهید بهشتی بر اساس نظریه وتن ، کامرون و وودز بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را همه مدیران گروه های آموزشی  دانشگاه شهید بهشتی در سال 1397-1396 جمعاً 113 نفر تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان  استفاده شد و تعداد 87 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن‌ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفت.  گردآوری اطلاعات بر اساس  پرسشنامه نظر سنجی استاندارد مهارت‌های مدیران وتن ، کامرون و وودز (2000) صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ به میزان  87/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن‌ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد . تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک نرم­افزار SPSS و با استفاده ازآزمون های t تک گروهی و فریدمن استفاده انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد:مهم ترین  نیازهای آموزشی شناسایی شده ی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی که پیشنهاد می گردد برای ارتقای آن برنامه ریزی لازم انجام گردد ،  به ترتیب اولویت عبارت اند از مهارت انگیزش اثر بخش ، مهارت مدیریت تضاد ، مهارت  ارتباط سازنده و مهارت مدیریت حل مساله .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Skill Needs of Educational Department Managers at Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

  • amirhosein mehdizadeh 1
  • alireza araghieh 2
  • shila lafzi 3
1 Director of Department of Educational Sciences, Islamic Azad University Azad University, faculty member
2 مرکز مطالعات ،برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی
3 department of education in shahid beheshti university
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the skill needs of the educational department managers of the departments of Shahid Beheshti University based on the theory of Wetten Cameron and Woods theory. The research method is descriptive and survey and it is considered as an applied research regarding the purpose. The statistical population of the study included all 113 managers of the educational departments of Shahid Beheshti University in 2017-2018. Morgan table was used to determine the sample size, and 87 people were selected as sample through simple random sampling method. The data were collected using the standard questionnaire for the managers' questionnaires, Wetten Cameron and Woods 2000 questionnaire The Cronbach's alpha coefficient was obtained as 0.87, and the content and content validity was confirmed by experts. The data were analyzed using SPSS software and T-test and Friedman tests. The results of the study revealed that the most important educational needs identified for these managers were significant effective motivation, conflict management, constructive communication and problem solving management skills. Finally, it is suggested to design the improvement programs for this group of managers based on the mentioned skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational needs
  • managers
  • educational departments
  • Wetten Cameron and Woods theory