بررسی و مقایسه میزان آمادگی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه-های پیام نور و آزاد اسلامی واحد مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نیشابور، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میزان آمادگی زیر ساخت­های اساسی پیاده­سازی مدیریت دانش (فرهنگ و عوامل انسانی، ساختار و فرایند­ها و زیرساخت فنی) و رتبه­بندی این عوامل از نظر درجه اهمیت در دانشگاه پیام نور مرکز- مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد صورت گرفت. روش این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه­ی آماری اعضای هیأت علمی دو دانشگاه مذکور بودند. در دانشگاه پیام نور نظر تمام جامعه­ی آماری پیمایش شد و در دانشگاه آزاد اسلامی برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع­آوری شد و سؤالات این پرسشنامه با الگوبرداری از پرسشنامه­های مشابه داخلی و خارجی و بررسی متون مدیریت دانش طراحی شد. نتایج حاکی از آن بود که دانشگاه دولتی در ابعاد "فرهنگ و عوامل انسانی"،"زیرساخت فناوری اطلاعات" و "ساختار و فرایند­ها"، برای پیاده­سازی مدیریت دانش در سطح نامطلوبی قرار دارد و دانشگاه آزاد در ابعاد "فرهنگ و عوامل انسانی"، "زیر ساخت فناوری اطلاعات" و "ساختار و فرایند­ها"، برای پیاده­سازی مدیریت دانش در سطح آمادگی متوسطی قرار دارد. هم­چنین نتایج حاصل از آزمون رتبه بندی (آزمون فریدمن) نشان داد که در هر دو دانشگاه دولتی و آزاد "فرهنگ و عوامل انسانی"، به عنوان با اهمیت­ترین عامل می­باشد. هم­چنین، در دانشگاه دولتی "ساختار و فرایند­ها" به عنوان کم اهمیت­ترین عامل و در دانشگاه آزاد "زیرساخت فناوری اطلاعات" به عنوان کم اهمیت­ترین عامل شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Organizational Readiness of Knowledge Management Implementation: A Case Study of Islamic Azad University and Payam Noor University

نویسنده [English]

  • E. KH.M
چکیده [English]

Nowadays, knowledge is the most important and valuable capital for each organization. Rapid changes and increasing growth urge each organization to do its best for survival. Universities can also benefit substantially from knowledge management due to their performance nature as major centers of knowledge creation and diffusion. The initial investigation of knowledge management is very important in conducting effective knowledge management. Thus, this paper investigated the readiness degree of fundamental infrastructure for implementing the knowledge management system (culture and human factors, structure and processes, technical infrastructure) and ranked the factors with respect to their salience in Islamic Azad University, Mashhad Branch and Mashad Payam Noor University. The research population of the current descriptive survey comprised the faculty members of the two universities. Stratified sampling method was used to draw a sample of the faculty members of the IAU while all members of PNU were included in the study. The research instrument was a questionnaire involving questions adapted from similar domestic and foreign questionnaires based on the literature review. The findings indicated that Islamic Azad University, Mashhad Branch was moderately ready to implement knowledge management as regards “culture and human factors”, “information technology infrastructure” and “structure and processes” dimensions. Further, the Friedman test revealed that “culture and human factors” was the most important factor and “information technology”  the least important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • technical infrastructure
  • culture and human factors
  • Structures and processes
  • Islamic Azad University
  • Mashhad Branch