رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی از دیدگاه مدیران گروه‌های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نورآباد ممسنی

2 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نورآباد ممسنی.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی می­باشد. پژوهش به روش توصیفی (پیمایشی) می­باشد. جامعه آماری، تمامی مدیران گروه­های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 315 نفر در سال 90-91 می­باشد. که تعداد 118 نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­گیری در این پژوهش به صورت تصادفی و از نوع خوشه­ای طبقه­ای بود. بدین ترتیب که ابتدا به دلیل زیاد بودن حجم جامعه آماری بصورت خوشه­ای در بین واحدهای دانشگاهی نمونه­گیری انجام شد و سپس در این واحدها برای مشخص نمودن اعضای نمونه بصورت طبقه­ای نمونه­گیری شد تا سهم اعضای نمونه نسبت به سهم آنها در جامعه آماری رعایت شده باشد. از سه پرسشنامه­ی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی، به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید که ضریب پایایی پرسشنامه­ها به ترتیب 812/0، 825/0، 882/0 بر­آورد شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آماری ماتریس ضریب همبستگی، رگرسیون ساده و چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که: 1. بین ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. 2. بین عدالت سازمانی، رفتار مدنی سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد، 3. بین بعد نوع دوستی و احترام، وظیفه شناسی، فضیلت و جوانمردی از ابعاد رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد و 4. بین بعد تعهد عاطفی و بعد تعهد هنجاری و تعهد مستمر از ابعاد تعهد سازمانی با ابعاد عدالت سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Relation among Organizational Justice, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Behavior from the Point of View of Department Heads of the First Region of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • S. H 1
  • N. SH 2
  • S.A H 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the relation among organizational justice, organizational commitment, and organizational citizenship behavior. The current descriptive survey involved all educational department heads in the first region branches of the Islamic Azad University (n=315) in the academic year 2010-11. A total of 118 faculty members was selected through cluster sampling. Three questionnaires of Organizational justice, Organizational commitment and Organizational Citizenship behavior were used as the study instruments with the reliabilities indexes of 0.812, 0.825 and 0.882, respectively. A use was of SPSS to run correlation, simple and multiple regressions, and path analyses. The findings suggested that 1. There was a significantly positive relationship among the components of organizational justice, organizational commitment and organizational citizenship behavior, 2. There was a significantly positive relationship among organizational justice, organizational commitment and organizational citizenship behavior, 3. There was a significantly positive relationship between the components of organizational citizenship behavior (friendship and respect, duty, virtue and generosity) and organizational justice, 4. There was a significantly positive relationship between the components of organizational commitment (emotional, normative, and continuous commitments) and organizational justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • Organizational Commitment
  • Organizational citizenship behavior
  • Department head