نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره‌های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

4 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس

چکیده

این پژوهش، با هدف مقایسه ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی در میان دانشجویان دوره­های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران انجام شد. برای این منظور580 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد (488 نفر دانشچوی دوره سنتی و 132 نفر دانشجوی دوره مجازی) با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی انتخاب و به پرسشنامه­ای خودگزارشی شامل خرده مقیاس­های ادراک از ساختار کلاس (Blackburn, 1998)، و اهمال کاری تحصیلی (Solomon & Rothblum, 1984)، پاسخ دادند. جهت اطمینان از پایایی خرده مقیاس­ها از ضریب آلفای کرونباخ و تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج به­طور کلی نشان داد که بین دانشجویان دوره­های مجازی و سنتی در بعد ادراک از خودمختاری در یادگیری و ادراک از تکالیف انگیزشی تفاوت معنی­داری وجود دارد. در حالی که در زمینه ادراک دانشجویان از ارزشیابی تبحری بین دو گروه تفاوتی وجود نداشت. در زمینه اهمال­کاری تحصیلی نیز نتایج حاکی از تفاوت بین دانشجویان دوره­های مجازی و سنتی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Perceived Classroom Structure and Academic Procrastination of Traditional and Virtual Education Students of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • A. R 1
  • H. Z 2
  • M.R S 3
  • F.S H 4
چکیده [English]

The present study was conducted to compare perceived classroom structure and academic procrastination of traditional and virtual education students of University of Tehran. To this end, 580 graduate students from University of Tehran (488 traditional & 132 virtual) were selected through stratified sampling method and were administered a self-reporting questionnaire of perceived classroom structure (Blackburn, 1998) and academic procrastination subscales (Solomon & Rothblum, 1984). To ensure the reliability of the subscales,  Cronbach’s Alpha and to establish the instrument’s construct validity, confirmatory factor analysis were used. The results revealed that there was a significant difference between traditional and virtual education students in terms of perceived authonomy in learning and perceived motivational tasks. However, there was no significant difference in students’ perceived mastery evaluation. The results also indicated that there was a significant difference between the two groups in terms of academic procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classroom structure, Academic procrastination, Autonomy support, Motivational tasks
  • mastery evaluation