بررسی شاخص‌های ارزشیابی عملکرد مدیران شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، گروه علوم تربیتی، خوراسگان، اصفهان

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، مدرس مراکز آموزش عالی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نظام ارزشیابی مدیران مدارس از دید مدیران و معلمان با تاکید بر مهارت­های مدیریتی و فرا مدیریتی، اداری و مالی در شهر اصفهان با روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران و معلمان نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان (13625 نفر) تشکیل دادند. نمونه مورد نظر در این پژوهش120 نفر از معلمان،60 نفر از مدیران بودند که به صورت خوشه­ای از مناطق 5 گانه آموزشی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ارزشیابی فعلی، حاوی 18 پرسش که بر اساس مقیاس پنج درجه­ای لیکرت طرح ریزی گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که اعتبار پرسشنامه مدیران87/0و معلمان94/0 برآورد گردید. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی (میانگین، درصد فرآوانی و انحراف معیار) و در سطح استنباطی (آزمون t در یک گروه، آزمون تحلیل واریانس و تحلیل عاملی) مورد بررسی واقع شد. یافته­ها نشان داد میزان توجه به توان مدیر در مهارت­های اداری و مالی، مدیریتی و فرامدیریتی در فرم ارزشیابی بیش از سطح متوسط بوده است. هم­چنین مقایسه نظرات مدیران و معلمان بر حسب اطلاعات جمعیت شناختی که براساس آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) صورت گرفت نشان داد که بین دیدگاه مدیران و معلمان در رابطه با فرم ارزشیابی تفاوت معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Performance Evaluation Indicators of School Principals from the Point of View of Principals and Teachers in Esfahan

نویسندگان [English]

  • A. B 1
  • GH. A 2
  • Z. S 2
  • Z. A 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the school principals’ evaluation system from the view point of principals and teachers. This descriptive survey included all principals and teachers (n=13625) in Isfahan. The sample of this study comprised 60 principals and 120 teachers chosen through stratified random sampling. The research instrument was the current official education evaluation scale comprising 18 Likert items. The reliability was estimated to be 0.87 for principals and 0.94 for teachers. In order to analyze the data both descriptive and inferential statistics (mean, frequency, standard deviation, t-test, analysis of variance and factor analysis) were employed. The result of the study revealed that all three main factors received a weight above the average. MANOVA has also indicated that there was no significant difference between the view of points of principals and teachers about the evaluation checklist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational management
  • Evaluation Indicators
  • evaluation
  • Financial and administrational skills، Management and post management skills