تحلیل و مقایسه نیازهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه در ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، مدرس گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

 هدف از این پژوهش تحلیل و مقایسه نیازهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه در ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی می­باشد.جامعه آماری این پژوهش زمینه­یابی تمامی دانش­آموزان دوره متوسطه شهر جهرم اعم از دختر و پسر می­باشد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر (150 نفر دختر و150 نفر پسر) با روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردیدند و با پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی قابل قبول مورد سنجش قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب هماهنگی کندال، آزمون t گروه­های مستقل استفاده شد. یافته­ها نشان دادند که: در بعد شناختی بالاترین اولویت نیازهای آموزشی دانش آموزان به ترتیب عبارتند از: شناخت مفهوم پلورالیسم دینی، روش­های پژوهش دینی و آشنایی با ادیان دیگر و پایین­ترین اولویت و نیاز مربوط به آموزش در زمینه شناخت مفهوم توکل به خداوند بوده است. در بعد عاطفی، بالاترین اولویت نیازهای آموزشی دانش آموزان به ترتیب عبارتند از: آموزش در خصوص چگونگی احساس تعهد و پایبندی نسبت به مسئولیت در زمان غیبت امام زمان(ع) و پایین­ترین اولویت و نیاز مربوط به آموزش در زمینه اعتقاد به معاد و جزای عادلانه انسان بوده است. در بعدعملکردی بالاترین اولویت نیازهای آموزشی دانش آموزان عبارتند از: آموزش در زمینه مشارکت در نماز جمعه و پایین­ترین اولویت و نیاز مربوط به آموزش در خصوص چگونگی روزه گرفتن بوده است. مقایسه نیازهای دختران و پسران نشان می­دهد؛ دختران در مقایسه با پسران در نیازهای شناختی تفاوت معنی داری دارند، ولی هیچ­گونه تفاوت معنی داری بین دختران و پسران در بعد عاطفی و عملکردی دیده نشده است. دانش آموزان در انتخاب مهارت­ها اولویت قائل هستند و در حیطه شناختی نیاز بیش­تری به آموزش دارند و این نیازها به ترتیب شامل شناختی، عملکردی و عاطفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Comparison of Religious Education Needs of Secondary School Students in Terms of Cognitive, Emotional and Functional Needs

نویسندگان [English]

  • M. SH 1
  • Z. SH 2
چکیده [English]

The current paper aimed at an analysis and comparison of religious education needs of secondary school students in terms of cognitive, emotional, and functional needs. A sample of 300 students (150 girls, 150 boys) was drawn through stage cluster sampling method from among all secondary school students in Jahrom city. The participants were administered a questionnaire with acceptable validity and reliability indexes. Data analysis involving Kendall coefficient, independent sample t-test and Chi-square indicated that: as regards the cognitive needs, understanding the concept of religious pluralism, religious research methodologies, and familiarity with other religions took the highest priority and the need to learn to trust God had the lowest priority. In terms of emotional needs, learning how to be committed in the absence of Imam Mahdi (AS) and learning about resurrection took the highest and lowest priority respectively. with respect to the functional needs of the students, participation in Friday Prayers and to learn how to fast were, respectively, of the highest and lowest priority. A comparison of boys and girls suggested that the girls significantly differed from boys in terms of cognitive needs, but no significant difference was indicated as far as the emotional and functional needs were concerned.  The students had varying priorities in regard to the skills. In terms of cognitive domain they needed further training and the needs comprised cognitive, functional and emotional needs in the order of priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious education
  • educational needs
  • Intellectual approach
  • Cognitive
  • Emotional
  • Functional