ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران یران.

3 مربی، دانشجوی دکتری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه گیلان ، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده  برای دانش آموزان می باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی- پیمایشی است. پس از بررسی سوابق تحقیقات انجام شده در خصوص مبحث آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان، مؤلفه ها و عناصر الگو استخراج و بر مبنای آنها، الگوی آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان تدوین گردید. 8 مؤلفه شناسایی و در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته تنظیم شد. پس از تعیین روایی پرسشنامه توسط متخصصان، ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 94/0 بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه متخصصان و کارشناسان (حوزه برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و حسابداری) می باشد که از این تعداد 500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به دلیل پراکندگی جامعه و محدود بودن تعداد افراد از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  تحلیل عاملی و شاخص های معادلات ساختاری و نقش عوامل اصلی و از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان با 8 عامل قابل مدل سازی است که عبارتند از: مهارت زندگی، تبیین عوامل اجتماعی، آموزش مفاهیم اقتصادی، رویکرد اقتصادی جامعه، محتوای آموزشی مناسب برای درک بهتر مفاهیم اقتصادی، محیط آموزشی، آموزش خانواده، تبیین عوامل فردی و مهارت زندگی. که عامل "مهارت زندگی" بیشترین نقش را در تبیین آموزش اقتصاد خانواده  برای دانش آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presentation of the Family Economic Education Model for Students

نویسندگان [English]

  • E Kazempour 1
  • Z Rajabi 2
  • S. M Asaei 3
  • H.R Fadaee 4
1 Esmaeil. Kazempour (Ph.D) Associate Professor in Curriculum Studies, Department of Education, Tonekabon Branch, I.A.U, Tonekabon, IRAN
2 M.A educational management, Islamic Azad University Tonekabon of Tonekabon, Iran.
3 Instructor, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The purpose of current study is to present a model for family economic education for students. Method of study in the light of purpose is applied, and in the light of kind is descriptive- exploratory. With studying theoretical bases about subject of family economy education for students and also studying background, components and model elements were extracted, and on basis of them, model of family economy education was codified for students. 8 components were identified and were made and adjusted in form of a researcher’s questionnaire. After determining questionnaire’s validity by masters, reliability coefficient of questionnaire by method of Cronbach’s alpha has been 94 centesimal. Statistical society of current study includes all experts in the field of (educational planning, educational management, educational studies, psychology economy, sociology and accounting) that from this number, 500 persons were selected as sample. As a result of society’s scatter, and limitation of person’s number, purposeful sampling method has been used .For data analysis, factorial analysis and structural equations indexes and role of main factors and Pearson correlation were used. Results showed that family economy education for students is model ability with 8 factors that consists of: life skill, Explain Social factors, Education Economic concepts, economic approach, Educational content for better understanding of economic concepts, Education Environment, Family Education, Expander Individual factors. That role of “life skill” factor is the most in specifying family economy education for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Economy
  • education
  • family
  • Family economy education
Delarami, Ali; Piri Harati, Hasan; Barkhordar, Mahdi; Soufi, Meysam. (2015). The impact of family economic in student achievement. International conference of psychology & educational science. Tehran. [In Persian]
Haji Babaee, H. R. (2012). A Study on the Characteristics “the School which I Like” a according to the document on Fundamental development in education. Quarterly Journal of Educational Innovations. 11(2), 51-74. [In Persian]
Haskel, J., & Jenkins, S. J. (2003). Teaching Economic Principles through Literacy Methods, Idaho State University, Journal of Economics and Economic Education Research, 4(2), 19-43.
Hosseinzadeh, Ali Hosseein; Shahriyari, Marzieh; Faraji Behbahanizadeh, Maryam. (2016). The Women and economic productivity in terms of Razavi Approach. Women in Development & Policy Journal, Vole 14. N 3. P 396-379. [In Persian]
Imam Jome, F. (2010). Student Economic Knowledge Assessment, Journal of Social Science Education Growth, 13(46), 50-57. [In Persian]
Kakojoibari, A. A. (2012). Responsibility for education in student economic education. Journal of Whisper, Teachers media. 92. P: 14. [In Persian]
Mayasari, S. (2015). Feminist Economy in Family Economic Education to Build Economic Morality of Pancasila. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF). Volume 6, Issue 6. Ver. II (Nov. - Dec. 2015), PP 35-40 www.iosrjournals.org
Obama, Barack. (2012). The economics of higher education, a report prepared by the department of the treasury with the department of education. “We can't allow higher education to be a luxury in this country.  It's an economic imperative that every family in America has to be able to afford”, February 27, 2012
Peighami, A. & Toorani, H. (2011). A study on the role of economy curriculum in formal and general curriculum of the world: An operational plan for a neglected curriculum Abstract. Quarterly Journal of Educational Innovations. 10(1), 31-52.
Phumaphi, Joy. (2011). Family Planning and Economic Growth. Council on Foreign Relations, 58 East 68th Street, New York, NY 10065.
Rafiee, H. (2009). The Impact of Family Economy Management on the Pattern of Consumption. Journal of Cultural-Defense Women and Family. 5(6), 169-200. [In Persian]
Rodgers, Y., Hawthorne, S., & Wheeler. R. C. (2003). Economic Literacy among Primary Grades Students, Eco kids Working Paper Series, Working Paper.
Schug, M. C. (1991). The Development of students Economic Though: Implications for Instruction, Washington D.C: NEA Professional Library.
Seyyedi, B., Dortaj, F., & Jalaee, S. A. (2011). The Study of Economic Prerequisites in the Primary Education Text-books. Journal of Iranian economic research. 16(49). 35-69. [in Persian]
Sherrard Sherraden, M., Johnson, L., Guo, B. & Elliott, W. (2011). Financial Capability in Children: Effects of Participation in a School-based financial Education and Savings Program. Journal of Family & Economic Issues. 32(3), 385-399.