بررسی الزامات تمرکز زدایی در آموزش و پرورش شهرستان اهواز: چشم انداز، رهبری و نیروی انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

     هدف اصلی این پژوهش مطالعه الزامات و شرایط تمرکز زدایی در آموزش و پرورش شهرستان اهواز در حوزه چشم انداز، رهبری و نیروی انسانی بود. برای این مطالعه از روش تحقیق آمیخته متوالی تبیینی استفاده شد. با توجه به ماهیت موضوع و شیوه انجام پژوهش، در بخش کمی از روش تحقیق توصیفی و در بخش کیفی از تحلیل محتوای استدلالی–استنتاجی استفاده شده است. به منظور انجام مطالعه توصیفی، تعداد 115 نفر از مدیران چهار ناحیه آموزش و پرورش شهرستان اهواز به صورت طبقه ای نسبتی از بین 230 مدیر این نواحی انتخاب شدند. در مطالعه کیفی نمونه گیری به شیوه هدفمند و از الگوی نمونه گیری زنجیره ای (شبکه ای) به منظور مشورت با اهل فن تا رسیدن به مواردی که بهترین اطلاعات را در اختیار پژوهشگر قرار دهند و اشباع نظری حاصل شود، استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته ای بود که شرایط لازم برای تمرکززدایی بر مبنای سه مؤلفه ی (چشم انداز، نیروی انسانی، رهبری) را مورد بررسی قرار می داد و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ 93/0 محاسبه شده بود، بهره گرفته شد. مصاحبه ها نیز با پیشروی بر اساس نظریه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش و پرورش شهرستان اهواز از آمادگی لازم برای پیاده سازی سیاست های کاهش تمرکز بر اساس مؤلفه های تحقیق، برخوردار نیست. تحلیل مصاحبه ها نشان داد که عوامل زیادی بر شکل گیری این وضعیت تأثیر دارند که به عنوان نمونه می توان به کلی و مبهم بودن چشم انداز تمرکز زایی، توجیه نشدن ضرورت و اهمیت آن برای مجریان، نامناسب بودن سیستم گزینش و انتصاب مدیران، پایین بودن کیفیت برنامه های توانمندسازی مدیران اشاره کرد. سایر نتایج به تفصیل در این مقاله بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into the requirements and circumstances of decentralization in Ahvaz education: viewpoint, leadership and human resource

نویسندگان [English]

  • H Farhadi Rad 1
  • S Shahi 1
  • F Tahmasebi 2
2 Graduated student, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The main aim of this research was study about requirements and circumstances of decentralization in Ahvaz education in the field of viewpoint, leadership and human resource. Explanatory mixed method research was used for this aim. Based on nature and research method, descriptive method in quantitative part and content analyze in qualitative part was used. Sample size in quantitative part was 115 principals selected from 4 educational district of Ahvaz and selected by stratified sampling. Purposeful sampling and snowball one used for qualitative part. Instruments for data gathering was questionnaire and interview. Results showed that Ahvaz education isn’t ready for decentralization policies carryout. Interview analyze showed that main reasons for this situation are viewpoints of decentralization is unclear, personnel are not justified for importance and necessity of decentralization, inappropriate system for selection and appointment of principals and low quality programs for principals empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Decentralization"
  • "Viewpoint"
  • "Human resource"
  • "Leadership"
Abkenar, M.  N. (2007).   Learning Organizations; Pioneers of Rationalism, Tadbir, No.  185, pp20-24. [In Persian]
Agha babaee, M.  Hoveyda, R. Rajaeepour, S. (2013). The relationship between positive leadership strategies and components of quantum organization. Medical Education strategies, Volume 6, No. 3, pp 169-166. [In Persian].
Ahmadi, H., Zahed Byalan, H., Moradi, M. & Khaleghkhah, A. (2019). Developnig a model for talent management in Highe schools, New Approach in educational Administration, No. 10(37), PP. 243-266. [In Persian].
Al-Badawi, A. & Shafai, R. (2002). Introduction to the strategies for creating learning organizations in Iran.  Knowledge Management, No. 57, pp.5-27. [In Persian]
Arefi,  M. (2007) Analysis of the educational system's decentralization approach based on human resources, Journal of Education and Psychology, University of Sistan and Baluchistan, No.5, pp. 85-102. [In Persian]
Behroozi, M., Farokhnejad, K. & Amirahmadi, T. (2010). An investigation into the factors that effect on cultural and educational organizations members to become a learning organization.  New Approaches in Educational Management, No. 3, pp. 36-19. [In Persian]
Bjork, CH. (2006).Decentralization in education, institutional culture and teacher autonomy in Indonesia, Decentralization and Privatization in Education, 133-150.
Camelia, S. Vladimir-Aurelian & Razvan Catalina, D. (2014). The impact of decentralization on the Romanian school. Procedia - Social and Behavioral Sciences, No.124, pp. 69 – 76.
Chang, S.C. and Lee, M.S. (2007). A Study on Relationship among Leadership,                            Organizational Culture, the Operation of Learning Organization and Employees ‘Job                    Satisfaction. The Learning Organization, 14(2), 155-185.
Council for Cultural Revolution (2011). Fundamental transformation document of education, retrieved from: http://www.sce.ir/index.php/fa.
Danaee Fard, H. Alvani, M. & Azar, A. (2012).  Qualitative research methodology in management: A comprehensive approach, Tehran, Safar publication, Second edition. [In Persian]
Davoudi Poor, A.  Ahanchian, M. R. & Saeedi Rezvani, M. (2008). An investigation into implementation context of   school orientation plan based on teachers and principal’s Organizational, Mashhad Guidance schools, New Educational Thoughts on education, No. 17, Pp. 37-54. [In Persian]
Eatebarian, A. (2007). Organizational Change from perspective of chaos theory, Tadbir, No. 190, pp 35-40. [In Persian]
Ghorbanzadeh V. (2008). Develop and Validation of a Scale to Learning organization characteristics measurement, Human Sciences MODARES, Vol 13, No. 2, pp. 210-238. [In Persian]
Garvin, D. (1993). Building a learning organization. Harvard Business Review. No. 4, pp.78-91.
Handi Ch. (1995) Learning Organizations Management, Translated by Mehdi Iran Nejad Parizi (1999), Management and Development Quarterly, No.2 pp50-60.
James, C.R (2003). Designing learning organization. Organizational Dynamics, No, 32(1), pp. (46-61). 
Jafari Moghadam, S. Fani, A. A (2002).  Developing a school oriented System in Iran, Human science MODARES, No. 26, pp, 1-16. [In Persian]
Jamshid Zadeh, A. (2003).  Analysis of Ahvaz school organizations to school orientation preparation, Ahvaz Khozestan Council for research in Education. [In Persian]
Haghighi, M. (2012). Decentralization and Delegation of Authority in educational systems Structure, Educational researches Quarterly, No.3, pp58-74. [In Persian]
Mehdi, A. (2002). Applying chaos theory in organizations, Tadbir, No. 129, pp. 22-27. [In Persian]
Mirkamali, S. M. & Aalami, F. (2010). The evaluation of school orientation preparation in Tehran elementary schools, Quarterly journal of   New  Thought  on  Education,  No. 18 , pp. 147- 171. [In Persian].
Mirkamali, S M. & Farhadi Rad, H. (2011). Developnig a model fo organizational adaptation of universities with external organization, Quartely Journal of Education, Shahid Chamran University of Ahvaz, No. 19(2), pp. 23-44. [In Persian].
Mohammadi Fateh, A. & Jahan Biglari, P. (2010). Destruction of bureaucracy in knowledge based organizations, Military Management Quarterly, No. 37, PP. 55-84. [In Persian]
Pardakhtchi, M. H. Ghahramani M. Noori, M. & Yalghoozchi A.  (12008). The Study of Orumieh University   According to  Dimensions of learning  Organizations from academic member’s viewpoints, Educational Leadership and Management, No. 1, pp. 9-22. [In Persian]
Senger, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization, Translated by Hafez Kamal Hedayat & Mohammad Roushan, Tehran: Industrial management organization publication.
Spears, M.R. (1996). Chaos & complexity: What does that have to do with management,      pp: 1-100.   
Taghizadeh, H. Soltan, F. A. (2010) Evaluating the learning organization by Elite Fuzzy system, Modidyate-Farda, No. 25, pp.3-20. [In Persian]