شناسایی عوامل موثر برارتقای فرهنگ کارآفرینی در مدارس کاردانش و فنی و حرفه ای: رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ کارآفرینی در مدارس از دیدگاه متخصصان و بررسی وضعیت موجود مدارس کاردانش و فنی و حرفه­ای از دیدگاه معلمان است. روش این پژوهش رویکرد ترکیبی(کیفی- کمی) از نوع راهبرد اکتشافی متوالی هست به این صورت که روش مرحله کیفی تحلیل محتوای عرفی بوده و در تجزیه و تحلیل داده­ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شد. در این مرحله ۱۴ مصاحبه شونده که شامل کارآفرین­ها، مدرسان مباحث کارآفرینی در مدارس، مدرسان آشنا به کارآفرینی در دانشگاه، مدیران و مسئولان مدارس فنی و حرفه­ای و کاردانش شهر تبریز، به صورت هدفمند انتخاب و برای جمع آوری داده­ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شدکه در نتیجه مرحله کیفی 5 عامل آموزشی، پرورشی، نگرشی، مالی و ساختاری به عنوان عوامل موثر بر فرهنگ کارآفرینی شناسایی شدند. روایی یافته­های حاصل از این مرحله با روش تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار تضمین شد. در مرحله کمی پژوهش که روش آن توصیفی پیمایشی بود از بین ۱۱۵۲ نفر از معلمان نواحی آموزش و پرورش شهر تبریز ۲۸۸ نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از پرسشنامه­ای که از نتیجه تحلیل یافته­های مرحله کیفی تنظیم گردیده بود مورد آزمون قرار گرفتند.  جهت تعیین روایی صوری و سازه پرسشنامه در بخش کمی از نظرات خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی و پایاییآن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عوامل آموزشی، پرورشی، نگرشی و اعتقادی در حد مطلوبی قرار دارند و عامل مالی در حد متوسط و عامل ساختاری در حد مطلوبی نیست و نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عامل آموزشی از میان عوامل موثر فرهنگ کارآفرینی در بالاترین رتبه و عوامل پرورشی، نگرشی و اعتقادی، مالی و ساختاری در رتبه های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify factors affecting the promotion of entrepreneurial culture the vocational and technical schools: the mixed method

نویسندگان [English]

  • peyman Yar mohammadzadeh 1
  • R Mahdun 2
  • S GHolipur 3
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the effective factors on promoting entrepreneurial culture from experts view at schools and to survey the status- qua of kardanesh (technical & professional schools) from teacher view. The research method in this study is sequential exploratory mixed methods approach it was used by conventional content analysis in the qualitative phase with open and axial coding in analyzing the data. In this level, 14 purposeful selected interviewees pointed to five effective factors on entrepreneurial culture include educational, training, attitudinal, financial and structural factors; the validity of the findings was assured by members checking and peer review methods. In the quantitative level, the answer of 288 teachers was analyzed as partial stratified random sampling with one sample T- test and Friedman test. The results showed that educational, training, attitude in all factors has a satisfactory level, while financial factor is on average level and structural factor is not on a satisfactory level; and the results of Friedman’s test showed that educational factor has the highest rank among effective factors in promoting the entrepreneurial culture at school and the factors including training, attitudinal, financial, and structural being placed in next ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial culture
  • experts and teachers
  • technical & professional schools
Abedi, Rahim. (2002). An overview of intellectual ideas of entrepreneurship. Journal of Humanities and Social Sciences. Special Issue on Economics and Management: pp. 172-155. (in Persian).
Aghazadeh, Hashem. Hoseinzadeh, Hashem. (2004). Organizational Entrepreneurship.  Tadbir Quarterly, No,102.(in Persian).
Ahmadpour Dariani, Mahmood. (2001). Entrepreneurship, definitions, theories and patterns.Tehran: Pardis.(in Persian).
Ahmadpour Dariani, Mahmood. Moghimi, Seied Mohammad. (2001). The role of entrepreneurship in improving the knowledge of small business owners. Tadbir Quarterly, Vol 28, No,113. P15.(in Persian).
Ajirloo, Mohammad. Bashkooh Moradi, Masoud. And Heidari Anari, Ali. (2015). Investigating Organizational Factors Affecting the Idea of Entrepreneurship among School Teachers. Journal Of School psychology, Vol 4, No,1, pp 38-51. (in Persian).
Bridge، s. ،O، Neill، k. and Cromie، S. (1998). Understanding Entrepreneurship and small Business. London ،Macmillan.p 230.
Brockhaus، R.H. (2001) Entrepreneurship Education: A Global View. Ashgate Publishing، Aldershot.p: XIV.
Bruat، C. and Julien، P. (2000). Defining the field of research in Entrepreneurship. Journal of Business Venturing. Vol. 16 No. 2، pp. 165-80.
Brush، C. ، ct al. (2003).  Doctoral educational in the field of entrepreneurship. Journal of Managemant.Vol. 29 No. 3.
Bruyat, C., & Julien, P.-A. (2001). Defining the field of research in entrepreneurship. Journal of business venturing, 16(2), 165-180.
Feyz, Seyyed Alireza, Tajrishi, Taqi Khan and Amiri, Roja. (1382). Goals and plans for entrepreneurship development and small businesses. Journal of Rahyaft, No. 29. (in Persian).
Freytag ،Andreas & Thurik ،Roy ، (2010). Entrepreneurship and culture ، springer Heidelberg Dordrecht London New York.
Gibb، A. (1999). Can we build effective entrepreneurship through management development. Journal of General ManagementVol. 24 No.4، pp.1-21.
Hofstede، G. (1980).cultures consequences: International Differences in work - Related values، Beverly Hills، CA: sage. Vol. 18 No. 2، pp. 138-55
Holger Graf and Tobias Honning (2010) ، public research in regional network of innovators: a comparative study of four East - German reaions.
Katz، J.A. (2003).The chronology and intellectual trajectory of America entrepreneurship education 1876-1999. Journal of Business Venturing. Vol.18 No. 2،pp. 283-300.
Khani Jazani, Jamal.(2007). The Effect of Entrepreneurship Education on Promoting Entrepreneurship Culture in Universities of Iran. Quarterly Journal Of new Economy And Trade. No,10,11. PP 242-256.(in Persian).
Khedmati Tavasol, Sadegh. (2000) Study of entrepreneurship development in high schools.  Master's Degree, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran. (in Persian).
Llewellyn،D.and Wilson،K. (2003). The controversial role of personality traits Entrepreneurial psychology Edcation and Training. Vol.45 no 6، pp.341-345.
London، M. and Smither، J.W. (1999). Empowered self-development and continuous learning. Human Resource Management. Vol. 35 No. 1، pp. 3-15.
Mahushi, Afshin, Ansari, Ali. (2013). An Introduction to the Principles and Foundations of Entrepreneurial Culture. Khorasgan Azad University, Isfahan: Kankash. (in Persian).
Malach -pines، A. ،et al. (2005).Entrepreneurs as cultural heroes A cross cultural، interdisciplinary perspective. Journal of Managerial Psychology. Vol. 20 No. 6، pp.541-555.
Mallon، M. and Cassell، C. (1998). What do women want? The Journal of management development. Vol. 18 No. 2، pp. 137-54.
Mashayekh, Pari. (2007). The Effect of Entrepreneurship Education on the Entrepreneurial Spirituality of High School Students. Quarterly of New Thoughts in Educational Sciences.Vol 2, No 4, pp101-113. (in Persian).
Moghimi, Seyyed Mohammad (2004). Factors Affecting Organizational Entrepreneurship. Journal of Management Culture, Year 2, No 7, pp. 27-78. (in Persian).
Mueller، S.L. and A. S. Thomas (2000) ، culture and entrepreurial potential: a nine country study of locus of contral and innovativeness، Journal of Business venturing No:16، pp: 51-75.
Pretorius، M. et al. (2005). Critical evaluation of two models for entrepreneurial education an improved model through integration. international Journal of Educational Management. Vol. 19 No. 5، pp. 413-427.
Reynolds، P.D. ، Bygrave، W.D. ،Autio، E. ،Cox، L.W. and Hey،M. (2002). Global Entrepreneurship Monitor.  2002, Executive Report.
Salazar, Milto. (2004). Introduction to Entrepreneurship, (Translation: Siamak Nutagh). National Productivity Organization of Iran, First Edition(in Persian)..
Salehi, Keyvan, Zainabadi, Hassan Reza and Kayamanesh, Alireza. (2007). An Analytical Look at Quality Evaluation of Outputs at KaroDanesh Schools, Quarterly Journal of Educational Innovation, No. 16, Year 5, pp. 163-119. (in Persian).
Sarmad, Zohreh, Bazargan, Abbas and Hejazi, Goddess. (2013). Research Methods in Behavioral Sciences. 25 Edition, Tehran: Agah Publication. (in Persian).
Shan. S. Locke، E & Collin، C. (2003) “Entrepreneurial motivation. Human resource management Review” Vol، 13 pp 257-279.
Solomen، G. et al. ، (2002). The statc of Entrepreneurship education in the United States. International Journal Entrepreneurship of Education. Vol. 689 no. 1، pp. 153-154.
Steensma، H. K. ، Marion، L. ،& weaver، K.M. (2000). Attitudes to ward cooperative strategies: a cross - cultural analysis of entrepreurial. Journal of international Business، 31(4) 591-609.
Sunter، C. (1998).We need to focuson creating an entrepreneurial class Entrepreneurship Update، New York، p: 2.
Templer، A. and Caswey،T. (1999) Rethinking career development in an era of portfolio careers. Careers Development International. Vol. 4 No.2،pp. 70-76.
Thomton، M. (2005). The origin of economic theory: a portrait of Richard Canutillo. (1680- 1734).
Timmons، J. A. (1999). New Venture Creation - Entrepreneurship for the 21 st century، Trwin McGraw -Hill، New York، NY. P: 4-5.
Todorovic، Z. (2005). Examination of - Entrepreneurial Orientation and University Ability to Teach ENTREPRENEURSHIP. IntEnt 2005: Conference on Internationalizing Entrepreneurship of Education and Training، ENGLAND.
Vesper، K.H. and Gartncr، W.B. (1997). Measuring progress in entrepreneurship education. Journal of Business Venturing. Vol. 12، pp.403-21.
Vinten، G. and Alcock, S. (2004) Entrepreneuring in education. The International Journal of Educational Management. Vol. 18 No 3، pp. 188-195.