مدل معادلات ساختاری تاثیرفضای مدرسه برخودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی دراستان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، گروه علوم تربیتی، کازرون، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مدل معادلات ساختاری رابطه محیط مدرسه و خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی در استان فارس بود. روش پژوهش از نوع همبستگی- علی بود و بر اساس روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای 223 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. روایی پرسشنامه فضای مدرسه و خودکارامدی معلمان بوسیله نظر متخصصان و تحلیل گویه و پایایی پرسشنامه­ها بوسیله آلفای کرونباخ بدست آمد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین متغیرهای فضای مدرسه؛ نوآوری، همکاری و تصمیم­گیری به ترتیب بیش­ترین تاثیر را در خودکارآمدی معلمان دارا هستند و پیش بینی کنندگی قوی­تری دارا هستند. مدل معادلات ساختاری نشان داد که فضای مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تاثیرمثبت و معنی­داری دارد. در مجموع تمام شاخص­ها مدل پیشنهادی پژوهش را تایید کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Structural Equation Model of the Impact of School Environment on Elementary Teachers’ Self-efficacy in Fars Province

نویسندگان [English]

  • O. B
  • H. M
  • M. H
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the impact of School environment on teachers’ self-efficacy through a structural equation modeling analysis. Based on cluster random sampling, 223 questionnaires were collected. Expert consensus, item analysis and Cronbach’s alpha were used to validate School Environment and teachers’ self-efficacy questionnaires. Multiple regression analysis from among school level environment variables innovation, cooperation and decision making respectively had the greatest impact on and could predict teachers’ self-efficacy. According to the structural equation model developed school level environment had a significantly positive impact on teachers’ self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural equation modeling
  • school level environment
  • teachers’ self-efficacy
  • Fars province