آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستان‏های کشاورزی استان‌های همدان و کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا

چکیده

هدف از این مطالعه، آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستان­های کشاورزی دو استان همدان و کردستان است که مسائل و مشکلات آموزشی این هنرستان­ها بر اساس عناصر نظام آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که در آن تلفیقی از روش­های کمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را سه گروه: 1- مدیران و معلمان، 2- هنرجویان، 3- دانش آموختگان هنرستان­های کشاورزی تشکیل می‏دهند که تعداد کل آنها به ترتیب 78، 291 و 100 نفر دانش­آموخته برای سال تحصیلی 91-1390بوده است. تعداد نمونه­ها در چهار هنرستان کشاورزی مورد مطالعه 165 نفر هنرجو 38 نفر مدیر و معلم و 30 نفر دانش آموختگان در دسترس و کلیدی بوده­اند. داده­های مورد نیاز برای این پژوهش از راه مصاحبه­های نیمه ساخت­دهی شده و پرسش‏نامه­های محقق ساخته گردآوری شده است. پرسش‏نامه از نظر روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفت. میزان پایایی پرسش­های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کرونباخ آلفا محاسبه گردیده و میزان پایایی سوالات پرسشنامه در کل85/0 به دست آمد. پرسش­های مصاحبه هم از نظر روایی و اطمینان پذیری مورد تایید کارشناسان فن قرار گرفته و از این روش هم اطمینان حاصل شد. داده­های جمع آوری شده به سه صورت توصیفی، استنباطی و اکتشافی با استفاده از روش‏ها و آزمون‏های آماری و روش کیفی تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مشکلات پیش آمده برای هنرستان‏های کشاورزی استان­های همدان و کردستان از نظر آموزشی در پنج بعد گوناگون برنامه‏ریزی و محتوای دروس کشاورزی، روش­های تدریس، وسایل و امکانات، مهارت معلمان کشاورزی و شیوه‏های ارزشیابی می­باشد. از جمله مهم‏ترین این مشکلات عبارت بودند از: 1) کمبود وسایل و امکانات و قدیمی بودن اقلام موجود، 2)کم اهمیت بودن روش‏های ارزشیابی عملی، 3) مشکل پیداکردن کار برای دانش آموختگان، 4) عدم استفاده از روش­های فعال و فناوری‏های نوین، 5) برنامه­ریزی نامناسب دروس کشاورزی. از جمله مهم‏ترین راهکارهای به دست آمده در خصوص رفع مشکلات آموزشی هنرستان‏های کشاورزی عبارت بودند از: تجهیز و نوسازی هنرستان به وسایل و امکانات جدید، برگزاری مستمر کارگاه­های آموزشی برای معلمان در ضمن خدمت، جدیت و دقت در اجرای ارزشیابی­های عملی کشاورزی با انجام فعالیت‏ها و تکالیف گوناگون، برنامه­ریزی در جهت حل مشکلات اشتغال هنرجویان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Pathology of Agricultural Technical High Schools in Hamedan and Kurdistan Provinces

نویسندگان [English]

  • R. M 1
  • A. S.N 2
  • H. S 1
  • A. Y.F 1
چکیده [English]

This study aimed at a pathological study of agricultural high schools in Hamedan and Kurdistan provinces. This mixed method study involved three groups of teachers and administrators, students, and graduates. The samples were selected from four agricultural high schools including 165 students, 38 teachers and administrators, and 30 graduates.  Data were collected using a researcher-made questionnaire and semi-structured interviews. The questionnaire’s reliability (Alpha=0.85) and validity were established. Interview questions were also face- and content-validated. Descriptive, analytic, exploratory and content analysis methods were used to analyze data. The results indicated that the problems of the high schools could be grouped into five categories of planning and course content, teaching methods, tools and equipment, teachers’ skills, and evaluation methods. The most important  problems however were lack of educational tools and equipment and their out-datedness, inattention to practical examinations, difficulty to find jobs for the graduates, using old teaching methods, and unsuitable planning of agricultural courses. The most important solutions suggested included a) to renew and equip the high schools by new tools b)  conducting ongoing in-service training for the teachers c) using more meticulous evaluation methods involving varied assignments and tasks, d) planning to solve the students' employment problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Agricultural technical high school
  • Educational System
  • Agricultural education
  • Hamedan and Kurdistan