مدل‌یابی معادلات ساختاری رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی، اعتماد، تعهد مستمر و عاطفی با ادراک معلمان از خودکارآمدی نقش مدیران آموزشی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی، اعتماد، تعهد مستمر و عاطفی با ادراک معلمان از خودکارآمدی نقش مدیران آموزشی شهر اصفهان به مرحله اجرا در آمد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن تمامی معلمان مرد و زن نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهر اصفهان بوده­اند. با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای که در آن نسبت سهم شرکت کنندگان نیز در نظر گرفته شده بود و با فرمول تعیین حجم کوهن و همکاران (2000)، 361 نفر (127مرد و 234زن) انتخاب و به منظور جمع آوری داده­های پژوهش در بین آنها پرسشنامه­های عدالت توزیعی، رویه­ای و تعاملی، اعتماد به سازمان و مدیر، تعهد مستمر، تعهد عاطفی و خودکارآمدی نقش مدیر توزیع گردید. روایی صوری و محتوایی و پایایی این پرسشنامه­ها به دقت بررسی و مورد تأیید قرارگرفت. در راستای بررسی فرضیه­های پژوهش داده­های حاصل برای تحلیل به صفحات داده­های خام نرم افزار بسته آماری علوم اجتماعی و برای برازش مدل علّی معادلات ساختاری به نرم افزار لیزرل منتقل گردید. یافته­های بدست آمده از تحلیل­های آماری نشان داد که ابعاد عدالت سازمانی، اعتماد، تعهد مستمر و تعهد عاطفی با ادراک معلمان از خودکار آمدی نقش مدیران رابطه دارد. هم­چنین مدل علّی طراحی شده در پژوهش بر اساس الگوی معادلات ساختاری برازش گردید. شاخص نیکوئی برازش (GFI) 80/0و شاخص تصحیح یافته آن ((AGFI41/0 و ریشه میانگین مجذور باقی مانده­ها در مدل متغیرهای مکنون 177/0RMSEA=بود. بنابراین مدل دارای برازش نسبتاً خوبی بوده است و به این ترتیب مدل معادلات ساختاری رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی، اعتماد و تعهد نسبتاً قادر به پیش بینی خودکارآمدی نقش مدیران آموزشی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Structural Equation modeling Study of the Relationship between the Dimensions of Organizational Justice, Trust, Continuous and Affective Commitment with Teacher’s Perceived Self-efficacy

نویسندگان [English]

  • M.A N 1
  • N. A.M 2
  • S.A S 3
چکیده [English]

This research was administered to investigate the relationship between the dimensions of organizational Justice, trust, affective and continuous commitment with teachers’ perceived efficacy of educational administrators in Isfahan city. This correlational research involved all teachers of education organization of Isfahan. A sample of 361 (127 males & 234 females) teachers was drawn using stage cluster random sampling. The sample was administered the research questionnaires. The face and content validity and reliability of the instruments were analyzed and confirmed. Data analysis was performed using SPSS and LISREL softwares. The results pointed to a statistically significant relationship between the dimensions of organizational justice, trust, affective and continuous commitment with the teachers’ perceptions. The structural model conceptualized was assessed through using Lisrel. Adequate fit indexes suggested that the model could fit the data and predict the relationships among the variables of interest. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • Commitment
  • trust
  • self-efficacy
  • teachers
  • Educational administrators