تحول نظام آموزشی آکادمیک هنر در تقویت تفکر خلاق و فرآیند ادراک دانشجویان (با تکیه بر رویکرد آشنایی زدایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه هنر، گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه غرب، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

4 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

از جمله وظایف مهم نظام آموزش عالی آکادمیک هنر، افزایش مهارتهای تفکر خلاق در دانشجویان و ایجاد نسبت مناسب آن با فرآیندهای ادراک در آفرینش های هنری بدیع است. در این میان، یکی از متغیر های مهم، چگونگی سازماندهی نظام آموزش هنر در نسبت میان تفکر، خلاقیت و انواع ادراکات انسانی است که با تکیه بر رویکرد آشنایی زدایی می تواند بر ایجاد تحولی هر چند ساده اما عمیق و بدیع در نظام آموزش مؤثر باشد. هدف این پژوهش ارائه راهکارهای مناسب جهت تنظیم سلسله مراتب مراحل آموزش در هر یک از این سطوح است که به شیوه کیفی و با استفاده از راهبردهای نظریه داده بنیاد صورت پذیرفت. در این راستا سعی بر آن شده است که محورهای اصلی و سطوح فرعی داده ها از طریق تجزیه و تحلیل استقرائیِ متنی و با تکیه بر کدگذاری باز، نظری و انتخابی انجام گردد. برای به دست آوردن میزان اعتبار روایی و کاربردی داده ها نیز، از تحلیلگران توانمند هنریِ خارج از محدوده نظریات تئوری درون متنی استفاده شده است. نتایج حاکی از 35 مقوله کلی در 4 سلسله مراتب ارتباطی است که سیر مطالعه در چارچوب مدل پارادایمی شامل: راهکارهای اولیه، نسبت های ثانویه و سطوح پیامدها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolution of the academic educational system of art in enhancing creative thinking and the process of student perception) Based On Deformalization Approach(

نویسندگان [English]

 • Setareh Ahsant 1
 • Mohammad Javad Safian 2
 • Hosein Ardalani 3
 • Kianoosh Zakerhaghighi 4
1 Setareh Ahsant, PH.D Candidate of Art Philosophy, Department of Art Philosophy, College of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Mohammad Javad Safian, Associate Professor, Department of Western Philosophy, College of Philosophy, Esfahan University, Esfahan, Iran.
3 Hosein Ardalani, Assistant Professor, Department of Art Philosophy, College of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
4 Kianoosh Zakerhaghighi, Associate professor, Department of urban planning and design, Faculty of Art and Arcitecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

One of the most important issues in higher educational system of Academic Art is to increase creative thinking skills in students and to establish a suitable proportion of that in the comprehension processes of exquisite artistic creations. Here, one of the important variables is how to organize art educational system in proportion to thinking, creativity and all kinds of human perceptions which based on De-familiarization Approach can be effective in making a deep and exquisite change in educational system. The aim of this research is to offer proper solutions to adjust the hierarchy of educational steps on each of these levels which is done by quality method and Grounded theory guidelines. In accordance, it has been attempted to choose the main axes and minor levels of data by using textual inductive analysis and open selective theoretical codification. To validate the rate of validity and functional credit of data, the competent artistic analysts have been consulted, out of the inter-textual theoretical hypothesis. To show the rate of validity 35 general issues in 4 relevant hierarchies which the study process is presented in the
form of paradigm framework including: primary solutions, secondary proportions and the outcome levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic Educational System
 • Creative Thinking
 • Perception Process
 • De-familiarization
 • Artistic Creation
 • Ahmadi, B. (1991). Structure and Text Interpretation. Tehran: Markaz. [In Persian]
 • Ahmadi, H. (2016). Reading the Process of Perceiving and Receiving Beauty in the Viewpoint of the Audience of Artwork Based on Comparing and Analyzing the Views of Islamic and Western Philosophers. Journal of Visual Arts.V.21, P.13-20.[In Persian]
 • Ahmadi, B. (1995). Lessons in the Philosophy of Art. Tehran: Markaz.
 • Ahmadi, B. (1995). The beauty of the truth. Tehran: Markaz.
 • Ambrose, T. & Panie, C. (2000). Museum Basics, Icom, Italy. Clark, K (2000), From regulation to participation: cultural heritage, sustainable development and citizenship in forward planning: The function of cultural heritage in changing Europe, City & Time,V.4, P.103-110.
 • Bernadette D. (2005). Encourage creativity and imagination in children: Mahshid Yasayi. Tehran: Ghoghnuse.
 •  Bernard, L. ( 2009). What is Creative Thinking: Mitra Mohaseli, Teacher Development. V.246, P.22-23.
 • Crawford ,Lawrence .Victor Shklovsky :Difference in De-familiarization, Comparative Literature ,JSTOR, 2008.
 • Ettinghausen, R. (2011). The history of beauty and critique of art; Yaghub Azhand. Tehran: Molla. [In Persian]
 • Ghasempur,G. (2007). An Introduction to Formalism in Literature. Ahvaz.
 • Harland, R. (2007). Historical History on Literary Theory from Plato to Barth: Behzad Barekat. Rasht: University of Gillan. [in Persian]
 • Hasperz, J. (2006). Philosophy of Art and Aesthetics; Yaghub Azhand. Tehran: University of Tehran. [In Persian]
 • Hoseini, A. (1997). Features of creative thinking. Journal of Keihane farhangi.V.140, P 41-43.
 • Lucie & Smith. E. (2001). Concepts and approaches in the last twentieth century art movements: Alireza Samieazar. Tehran: Nazar. [in Persian]
 • Ket, M. & Vilson, J. (2009).Thinking: Hosein Daneshfar. Tehran: Fatemi. . [in Persian]
 • Mahmudzade, Z. Bahadar, H. (2016). Breeding creative thinking with Brain Cryptography. Psychology and Educational Sciences.V.11,P.1-10. [in Persian]
 • Mollasadra, M. (2001). From Creation to Creation: Mohamad Khajuy. Tehran: Molla. [In Persian]
 • Naghizadeh, M. (2014). Comparative Comparison of the Concept of Perception and its Process in the Philosophy and Psychology of the Environment. Journal of Islamic Architecture Research.V.3, P.3-15.
 • Niroomand, M. (2017). Blue elephent for the idea. Tehran: Mirdashti. [In Persian]
 • Osborne, E. (1953). Applied Imagination: Rules and Methods of Creative Thinking. New York: Cybernore.
 • Ranjdust, SH.  & Kazemi, M. (2018). Providing a model for creativity based on organizational culture and organizational justice, Journal of Educational Management, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, 9(4), 311-339.
 • Sepehr, M. (2016). Analysis of graphic effects in visual communication. Tehran: Fatemi. [In Persian]
 • Selden, R. (2005). Contemporary literary theory guide. Abas Mokhber. Tehran: New Desighn. [In Persian]
 • Shamisa, S. (2004). A fresh look at the novelty. Tehran: Ferdouse. [In Persian]
 • Shahnemati, Z. & Saadatmand, Z. & Keshti aray, N. (2017). Analysis of art teaching methods in order to provide an ideal model Elementary school of Persia. Journal of Educational Management, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, 8(3), 79-10.
 • Shayeganfar, H. (2001). Literary criticism, introduction of criticism schools. Tehran: Dastan. [In Persian]
 • Shklovsky, V. (2006). The theory of literature: Atefeh Thayi. Tehran: Akhtaran. [In Persian]
 • Shklovski, V. (1998). Art as Technique, Literary Theory: An Anthology, Julie Rivkin & Michael Ryan (eds.), Malden: Blackwell.
 • Shklovski, V. (1988). Art as Technique, in Lodge, David (ed), Modern criticism and Theory, London.
 • Lapten, A. (2012). Graphic design thinking. Nazila mohamadgholizade. Tehran: Mirdashti. [In Persian]
 • Varamini, N. (2009). Creative thinking in graphics. Tehran: Mirdashti. [In Persian]