ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش انجام شد. تحقیق از منظر ماهیت و روش جمع‌آوری داده‏ها، توصیفی-پیمایشی و از منظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه، خبرگان دانشگاهی وحرفه ای صنعت بودند و نمونه گیری به شکل غیراحتمالی و قصدی انجام و در مجموع 33 نفر انتخاب گردیدند. پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه‌ای اولیه، عوامل و مؤلفه‌های مربوطه از طریق روش دلفی و توسط پرسشنامه محقق ساخته که به نظر خبرگان دانشگاهی و حرفه‌ای آشنا با موضوع رسیده و پس از اخذ نظرات اصلاحی کیفی و کمّی ایشان براساس روش‌های آماری مربوط تحلیل و نهایتاً تناسب مدل، مؤلفه‌ها و ترکیب عوامل به اجماع نخبگان رسیده است. در ادامه تحلیل عاملی تاییدی هر یک از متغیر‌های پژوهش توسط نرم‌افزار SmartPLS3 به صورت جداگانه برای هر متغیر انجام شد تا تعیین کنند که داده‌ها با یک ساختار عاملی معین هماهنگ هستند یا خیر. یافته‌های پژوهش شامل توسعه مفهوم مدیریت دانش؛ معرفی عوامل مرتبط با منابع انسانی (رویکرد دانش محوری در جذب و بکارگیری، توانمندسازی با رویکرد دانش بنیان، محرک‌های انگیزاننده دانشی، کار تیمی، فرهنگ دانشی)، عوامل ساختاری (ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش، ساختار دانشی سازمان، فرآیندهای مدیریت دانش)، عوامل زیرساختی (سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه، مخازن دانش، خط‌مشی امنیت در مدیریت دانش) و عوامل استراتژی (اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب، درونی سازی) می‌باشد. در انتها، مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive model of factors affecting Establishment of Knowledge Management

نویسندگان [English]

 • Masoud Dehghani 1
 • Nour Mohammad Yaghoubi 2
 • Alireza Mooghali 3
 • Zahra Vazife 4
1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
چکیده [English]

Abstract: The aim of this study was provide A Comprehensive model of factors affecting Establishment of Knowledge Management. Due to the nature of the research and the data-collection method, this is a descriptive- survey research and in terms of purpose, this is an "applied" research. Population of this study includes the Academic and Professional Experts In the field of knowledge management. 33 people of them were selected as sample using Non-probabilistic and intentional method and required data was collected by a researcher made questionnaire. In this research after reviewing the literature and exploratory studies on knowledge management, Factors affecting the establishment of knowledge management Summarized In four areas of human resources, structure, infrastructure and strategy. Then by using Three-stage Delphi questionnaire the dimensions and components of each dimension has been confirmed by a number of academic and professional elite. In the following Performed Confirmatory factor analysis for each of the variables was performed using SmartPLS 3 software individually for each variable To determine the The data are synchronized With a certain factor structure. The results is included Development of the concept of knowledge management; Introduction Factors related to human resources (knowledge-based approach to attract and recruit, empowerment by knowledge based approach, motivating triggers knowledge, teamwork, knowledge culture), Structural factors (corporate communications support knowledge, knowledge construction organization, knowledge management processes), Factors infrastructure (hardware, software, networking, knowledge repositories, security policy in KM) And strategic factors (socialization, externalization, combination, internalization). At the end the research results demonstrate a Comprehensive model of factors affecting Establishment of Knowledge Management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Establishment of Knowledge Management
 • effective Establishment of Knowledge Management
 • Alam Tabriz, A. Mohhamad Rahimi, A.R. (2008). Knowledge Management and Organizational Planning, Safaar Publication, Tehran, First Edition. (In Persian).
 • Alavi, M. and Leidner, D. E. (2001), “Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues”, MIS Quarterly, Vol. 25, No. 1, pp. 107-136.
 • Aujirapongpan, S., Vadhanasindhu, P., Chandrachai, A., & Cooparat, P. (2010).Indicators of Knowledge Management Capability for KM Effectiveness. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 40(2), 183-203.
 • Bamdad Soufi, j. Taheri, p. (2012). Organizational Knowledge Management. Strategies, processes and structures of the knowledge-based organization. Tehran. Simaye Danesh publication. (In Persian).
 • Chen, y; Huang, H. 2012. Knowledge management fit and its implications for business performance: A profile deviation analysis. Knowledge-Based Systems, 27, 262 –270.
 • Choi, B., Jong, A.M. (2010). Assessing the Impact of Knowledge Management Strategies Announcements on the Market Value of Firms.Information & Management, 47 (1), 42 –52.
 • Choi, Y. S. (2000), “An Empirical Study of Factors Affecting Successful Implementation of Knowledge Management”, Doctoral Dissertation, University of Nebraska, Lincoln. NE.
 • Chourides, P., Longbottom, D. and Murphy, W. (2003), “Excellence in Knowledge Management: An Empirical Study to Identify Critical Factors and Performance Measures”, Measuring Business Excellence, Vol. 7, No. 2, pp. 29-31.
 • Chung Hung, Y., Ming Huang, S., Pin Lin, Quo. And Tsai, M. Ling. (2005), “Critical Factors in Adopting a Knowledge Management System for the Pharmaceutical Industry”, Industrial Management & Data System, Vol. 105, No. 2, pp. 164-183, Emerald Group Publishing Limited.
 • Cross, R. and Baird, L. (2000), “Technology Is Not Enough: Improving Performance by Building Organizational Memory”, Sloan Management Review, Vol. 41, pp. 69-72.
 • Danaee fard, H. (2012). Challenges of Public Administration in Iran. Tehran. SAMT publication. 5th Edition. (In Persian).
 • Daremi, H. (2007). Investigating the Factors Affecting the Success of KM in Project Organizations. M.S Thesis, Unpublished. Tehran University. (In Persian).
 • Dehghani, M. Yaghoubi, N.M. Moghali, A. Vazife, Z. (2015). A three-layer pattern for Feasibility and establishment of knowledge management by Meta-Synthesis Method. Journal of Public Organizations Management, 3(12): 108-123. (In Persian).
 • Dehghani, R. Raman Ramsin R. (2014). Methodologies for developing knowledge management systems: an evaluation framework. Journal of Knowledge Management, Vol. 19 No. 4 2015, pp. 682-710.
 • Forcadell, F. J. and Guadamillas, F. (2002), “A Case Study on the Implementation of a  Knowledge Management Strategy Oriented to Innovation”, Knowledge and Process Management, Vol. 9, No. 3, pp. 162-171, Available at: www.interscience.wiley.com.
 • Hasanali, F. (2002), “Critical Success Factors of Knowledge Management”, Available at: www.kmadvantage.com/docs/km_articles/Critical Success Factors of KM.pdf. Accesssed 20 November 2003.
 • Heising, P. (2001), “Business Process Oriented Knowledge Management”, In Kai Mertins, Peter Heising & Jens Vorbeck (Eds.), Knowledge Management: Best Practices in Europe.
 • Holsapple, C. W. and Joshi, K. D. (2000), “An Investigation of Factors that Influence the Management of Knowledge in Organizations”, Journal of Strategic Information Systems, Vol. 9, Nos. 2/3, pp. 235-240.
 • Kebede, G., (2010), “Knowledge management: An information science perspective”, International Journal of Information Management, 30, 416-424.
 • Kemp, J. and Marc, P. (2001), KM Technologies and Tools, European KM Forum.
 • Khalifa, M., & Liu, V. (2003). Determinants of successful knowledge management programs. Electronic Journal on Knowledge Management, 1, (2), 103-12.
 • Kline, R.B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rded.). New York: Guilford Press.
 • Koshinen, K. (2003), “Evaluation of Tacit Knowledge Utilization in Work Units”, A Journal of Knowledge Management, Vol. 7, No. 5, p. 67.
 • Kruger C.J. and Johnson, R.D., 2010, "Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective", International Journal of Information Management, 30, pp. 57-67. 
 • Mashayekhi, A. Farhangi, A.A. Momeni, M. Ali Dousti, S. (2005). Review of the key factors affecting the application of information technology in government agencies: Application of Delphi Method, Journal of Humanities Lecturer (Special Issue of Management). (In Persian).
 • Moffett, S., McAdam, R., & Parkinson, S. (2002). Developing a model for technology and cultural factors in Knowledge Management: A Factor Analysis. Journal of Knowledge Process and Management, Vol. 9 No. 4 , 237-255.
 • Rockart, J. F. (1979), “Chief Executives Define Their Own Data Needs”, Harvard Business Review, Vol. 57, No. 2, pp. 238-241.
 • Saeedi Kia, A.A. In partnership with Alumni Association of Sharif Technology University, Department of Industrial Engineering (2005). Knowledge Management Collection. Tehran. Kia Knowledge and Innovation Institute. (In Persian).
 • Salavati, A. Hoseini, M. (2013). Knowledge Management Practice Guide. Tehran. Mehraban nashr Book Institute. (In Persian).
 • Saraph, J. V., Benson, P. G. and Schroeder, R. G. (1989), “An Instrument for Measuring the Critical Factors of Quality Management”, Decision Science, Vol. 20, No. 4, p. 810.
 • Schmidt R.C. (1997). Managinig Delphi surveys using nonparametric statistical techniques, Decision Sciences, 28 (3).
 • Snyman, R. and Krugere, J. (2004), “The Interdependency between Strategic Management and Strategic Knowledge Management”, Journal of Knowledge Management, Vol. 8, No. 1, pp. 5-10.
 • Sohrabi, B., Mohammadi, K. and Khanlari, A. (2009), “Organizational Readiness Assessment for Knowledge Management”, International Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, pp. 29-45.
 • Stankosky, M. and Baldanza, C. (2001), “A System Approach to Engineering a Knowledge Management System”, In Barquin, R. C., Bennet, A. and Remez, S. G. (Eds.), Knowledge Management: The Catalyst for Electronic Government, Vienna, Virginia, Management Concepts.
 • Streels, N. (2000), “Success Factors for Virtual Libraries”, Wilton, Vol. 23, No. 5, pp. 68-71.
 • Suuassee, N. N. and Sewry, D. A. (2003), An Investigation of Knowledge Management Implementation Strategies, proceedings of SAICSIT, p. 24-36.
 • Taylor Small, C., & Taattalias, J. (2000). Knowledge management model guides KM process. The Edge Newsletter, April 2000 [Online]. Available http://www.mitre.org/pubs/edge/april_00.htm (accessed 10 September 2001).
 • Yaghoubi, N.M. Dehghani, M. Moghali, A. Vazife, Z. (2016). Strategic Alignment Approach and Balanced Maturity in Effective Implementation of Knowledge Management. Journal of Public Management Researches, 9(33): 61-84. (In Persian).
 • Zafarian, R. Esmaeel Zadeh, M. Shahi, N (2008). Presentation of Knowledge Management Implementation Model in Small and Medium Business. Journal of Entrepreneurship Development. Vol. 1, No. 2, pp. 75-102. (In Persian).