رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی،تعهد سازمانی و رهبری تحولی مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،گروه علوم تربیتی،اصفهان،ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)،گروه علوم تربیتی،اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و رهبری تحولی مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان در سال تحصیلی 93-92 به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعة آماری این پژوهش را کلیه مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان به تعداد 100 نفر تشکیل دادند که از این تعداد مطابق با فرمول حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بر اساس جنسیت تعداد 80 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزاراندازه‌گیری چهار پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان(1996)با 24 سؤال، تعهد سازمانی می یر(1985)با 24 سؤال، هوش معنوی کینگ(2008)با 24 سؤال و رهبری تحولی باس(1992) با 24 سؤال بوده است که روایی صوری آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از پاسخگویان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 80/0 ، 78/0 ، 88/0 و 85/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش دردو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) واستنباطی ( آزمون همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند راهه)انجام گرفت.نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش معنوی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی)33/0r= ،05 /0>p)، هوش معنوی و ابعاد آن با تعهد سازمانی)30/0r= ،05 /0>p) و هوش معنوی و ابعاد آن با رهبری تحولی)26/0r= ،05 /0>p) رابطه معنادار وجود دارد. از بین ابعاد هوش معنوی تفکر انتقادی وجودی در گام اول قادر به پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی بود. همچنین از بین ابعاد هوش معنوی گسترش خود آگاهی در گام اول توان پیش بینی رهبری تحولی را دارا بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.......................................... The Relation between Spiritual Intelligence and Organizational Citizenship Behavior, Organizational Commitment and Transformational Leadership of Principals in Elementary Schools of Golpayegan in School

نویسندگان [English]

 • s t 1
 • b sh 2
1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،گروه علوم تربیتی،اصفهان،ایران
2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)،گروه علوم تربیتی،اصفهان، ایران
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between spiritual intelligence and organizational citizenship behavior, organizational commitment and transformational leadership of elementary schools’ principals in Golpayegan in school years of 2012-2013 on the basis of descriptive correlational methodology. 100 elementary schools` principals in Golpayegan in school years of 2012-2013 were the statistical sample of the study, 80 of them were chosen through sample size formula and stratified random sampling proportionate to the size of the sample and based on the gender as the participants of this study. The instruments of this study were four different questionnaires including Organizational Citizenship Behavior by Organ (1996) with 27 questions, Organizational Commitment by Mayer (1985) with 24 questions, Spiritual Intelligence by King (2008) with 24 questions and Transformational Leadership by Boss (1992) with 24 questions. The reliability of these questionnaires was confirmed by the supervisor, adviser, and some participants of the study. The validity of the questionnaires were estimated by Cronbach`s alpha respectively as 0.80, 0.78, 0.88, and 0.85. Data analysis was on the base of descriptive analysis (frequency, percentage, mean, and standard deviation) and inferential statistic (Pierson correlation test, multivariable’s regression, and MONOVA). The results revealed that, there is a meaningful relationship between spiritual intelligence and organizational citizenship behavior (r=0.33 p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Commitment
 • Organizational citizenship behavior
 • Transformational Leadership
 • Spiritual Intelligence
 • Ahmadi A, Khodami A,2011. A model to study the behavior of public citizenship, spirituality and organizational citizenship behavior on the part of the Iranian government. Journal of Management 14: 128-107.
 • Allen ,N.J .& Meuer J.P (1996). The measurement and antecedents effective continuance and normative commitement to the organization.Journal of Occupational Psychology,63,1-18.
 • Ashmos, D.P. and D. Duchon. (2000). 'Spirituality at Work: A Conceptualization and Measure', Journal of Management Inquiry, 9(2): 134-4.
 • Bass  B M, Steidlmeier P. (1998). Ethics, character, and authentic transformational leadership.Center for leadership studies.
 • Bienstock, C.Carol & Demoranville, W. Carol&Smith, K. Rachel “(2003)organizational citizenship behavior and service quality “ journal of services marketing, Vol .17: No 4, pp. 357-378.
 • Cavanogh,G.F.(1999).spirituality for managers : context and critique, Journal of organization change Management, 12( 3), 186-199.
 • Coleman V.I., Borman W.C. 2005.Investigating the underlying structure of the citizenship performance domain”,Human Resource Management Review, Vol.10,No.1.
 • Crawford. (2005). Jurnol of Knowledge management. Vol: 9.N: 6, 2005, P:8.
 • Doostar, Mohammad; Chegini, Mehrdad Godarzvand; Pourabbasi, Sita.PUB.DATE 2012.SOURCE.Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business;Mar2012, Vol. 3 Issue 11, p54.
 • Farhangi A, hosseinchari A. 2005. new viewpoints about the organizational commitment, Tadbir management magazine. Tehran: publishing, industrial management organization. 157:14-16.
 • Ghaffari ashtiani,P Kohan, A.2010.organizational citizenship behavior: the paradigm of the 21st century organization. Journal of management.16:146.
 • Herscovich L. (2002) Commitment to organizational change: Extension of a three commitment model. Journal of Applied Psychology.
 • Howard B. B, White  S. R. (2009). Spiritual Intelligence and Transformational Leadership: A New Theoretical Framework. Journal of Curriculum and Instruction, 3(2), 54-62. http://dx.doi.org/10.3776/joci.2009.v3n2p54-67.
 • Islami, H.2008. organizational citizenship behavior. Tadbir magazine. No 137
 • Lakin  Christ, Heather, D.B.A., UNIVERSITY OF PHOENIX, 2010, A correlation analysis of transformational leadership and spiritual intelligence ,209pages;3438390 Available at: http:// gradworks.umi.com/34/38/3438390.html/
 • Morison, Elizabeth(1994). Role definitions and organizational citizenship behavior: importance of the employees perspective, Academy of ManagementJurnal, vol.37,N.6,pp.1543-1567.
 • Mostabseri m, Najabi A., 2008.Burnout factor modulator OCB in the organization.
 • Mousavi h, talebzadeh  nobarian , Shams Gh. 1390. The relationship between organizational citizenship behavior and spiritual intelligence high school teachers of Zanjan city. Journal of educational psychology, 22: pp. 94-65.
 • Nasel , D.D.(2004).Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence : A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality , Unpublished thesisAustralia : The university of south Australia .
 • Organ W. P. (1995)."Organizational citizenship behavior is nature antecedents and consequences". A sage publication series.
 • Podsakoff,P.M, Mackenzie,S.B.paine, J.B and Bachrach,D.G.(2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-563.
 • Sadeghi l. (2008).The relationship between the leadership styles and multiple intelligence transformation and Exchange administrators of secondary schools of Isfahan.Master's thesis, University of Isfahan, Faculty of education.
 • Saqarvani S. 2009. The relationship between intellectual intelligence and organizational commitment of employees of the gas company in Khorasan Razavi.master thesis, Islamic Azad University of Mashhad.
 • Stone A, Gregory R F, Patterson R. 2004. Transformational Versus Servant Leadership- A difference in Leader  focus, Leadership and Organization development Jeornal, Vol 25. No 4, pp: 349-361.
 • Wigglesworth C . 2004.Spiritual intelligence and why it matters. www.consciouspursuits. com.Spector, P. E. (2001).Industrial and Organizational Psychology (4th Ed).John Wiley & Sons, INC.
 • Yaghoubi, A, Zoghi,M , Abdollah Zadeh,H, mohagheghi,H .2008. The relationship between intellectual intelligence and mental health education of University students in booali seena  of Hamedan, 87-86. Paper presented at the fourth national mental health seminar, students of Shiraz University.