هوشمندسازی از نظریه تا عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تطبیقی برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای مالزی، استرالیا و فنلاند و ارائه الگویی برای ایران است. دلیل انتخاب کشورهای مورد مطالعه، تلفیق هوشمندسازی در برنامه درسی آنها می باشد. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه ای استفاده شده است و محقق با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای مورد مطالعه از طریق جستجو در سایتهای اینترنتی مرتبط مانند یونسکو، دیزرتیشن، پروکوئست، سایتهای وزارت آموزش و پرورش کشورهای مورد مطالعه و مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به برنامه درسی ایران در زمینه توسعه مدارس هوشمند بر اساس روش مطالعه تطبیقی جر ج بردی به سوالهای تحقیق پاسخ داده است. جامعه آماری این مطالعه، برنامه درسی با رویکرد هوشمندسازی در کشورهای جهان و نمونه آماری، برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای منتخب می باشد. با توجه به مطالعه برنامه درسی کشورهای موفق طرح هوشمندسازی نتایج تحقیق نشان داد که مدل مطلوب برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در ایران در برگیرنده پنج عامل سیستم مدیریت، محیط یاددهی و یادگیری، توانمندسازی نیروی انسانی، عوامل سخت افزاری و عوامل نرم افزاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart Schooling from Theory to Practice

نویسندگان [English]

 • mohammad reza ghaznavi 1
 • hossein daeezade 2
 • vahid fallah 3
 • z e 1
1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
2 eputy of Education Azad University of Bandar Gaz Branch
3 Deputy of Education, Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

The aim of this study is to provide smart schooling model-based curriculum for the education system in Iran. Research was conducted using a combination of two exploratory methods of qualitative and quantitative methods. In the qualitative part, content analysis and synthesis research were used and in the quantitative part, a questionnaire was designed to determine the validity of the model from synthesis research. Research area in the qualitative level in the content analysis section has been all articles and books in the field of curriculum based on smart schooling and in the synthesis research has been smart schooling curriculum-based countries such as Malaysia, Australia, Finland, Singapore, South Korea and Britain. The sampling method was targeted sampling and it was continued to theoretical saturation. The statistical population in the quantitative section included all the experts and professors of Curriculum and Educational Technology and national and provincial trainers of smart schooling in Iran who were selected by stratified random sampling as 375 people and answered to a 41-item questionnaire symbolizing the introduced model. Information analysis in the qualitative section was done using categorical syllogism system and the topical coding. In the quantitative section, it was done using confirmatory factor analysis. The results of qualitative content analysis showed that smart schooling is a concept that involves five aspects of management system, teaching and learning environment, empowerment, hardware and software. Based on the results, synthesis research of the curriculum model based on smart schooling has a structure with elements of the objectives, content, teaching-learning methods and methods of evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • curriculum design
 • smart schooling
 • Iranian Education System
 • Abu Tourabi Najaf Abadi, H. (2012). The rate of use of new computer and Internet information technologies in high schools of Najafabad city in the process of teaching and teaching, MSc Thesis, Khorasgan Azad University, Faculty of Educational Sciences.
 • Amam jome, T. (2003). The concept of information literacy and literacy in the information age. Iranian Research and Educational Planning, Journal of Technology, N 5.
 • Ataran, M. (2011). Smart Schools: Curriculum & Communication & Information Technology. Retrieved from www.Daneshnamehicsa.ir. (in Persian).
 • Dfe, S. (2003). Towards a specialist system. London: Department for Education and Skills.
 • Draft national document of smart schools. (2007). website of education organization in Tehran.
 • Ebadi, R. (2008). E-learning and education. Tehran: Aftab Mehr.
 • Fluck, E.A. (2002). Integration or transformation? A crossnational study of Information and Communication Technology in School Education. PhD thesis accepted. Faculty of Education، University of Tasmania،australia.Onlineavailable at:http://www.educ.utas.edu.au.
 • Gillian, Prior., Louise, h. (2004). ICT in schools Survey 2004.
 • Gutierrez, A. (2008). Filling the critical literacy vessel: constructions of criticalliteracy in Singapore.
 • Jalali, A.(2009). “Smart school is the key to modern technology. http: // www.drjalali.ir. (In Persian).
 • Karpati, A. (2014). Digital literacy in education, Published by the UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Printed in the Russian Federation.
 • Kington, A., Harris, S., Smith, P., Hall, M. (2003). Computers for Teachers: A qualitative evaluation of phase 1. London: Department for Education and Skills.
 • Masudi Moghadam, M. (2012). Smart schools in Tehran to determine the consistency with national and international standards. Master's thesis, Islamic Azad University of Tehran.
 • Murugaiah,  P. (2004).  Management  Practice in  Malaysian  Smart schools: tasks and support analysis of the ICT implemention. IEEE international conference on advanced learning technologies, 30, PP. 1008-1012.
 • Sarkar, S. (2012). The role of Information and Communication Technology (ICT) in higher education for the 21st Century. The Science Probe, 1(1), 30-41.
 • Smart School Roadmap Implementation Guide. (2009). Ministry of Education in Tehran. (in Pershian).
 • Yildirim, S. (2010). Current Utilization of ICT in Turkish Basic Education Schools: A Reviewof Teacher’s ICT use and Barriers to Interation. International Journal of Instructional Media 2007. 34(2) 171-186.
 • Zamani B. E., Ghasempoor, A., Homaii, R., Moosavi, S. (2016). Investigating the Oppertunities and Threats, Strengths and Weaknesses of Using Smart Innovations (case study: Isfahan highschool teachers). Iranian Research in Curriculum Planning, 13(22), 84-98. (in Persian).