ارائه الگویی برای خلاقیت بر اساس فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرند، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آراد اسلامی، مرند،ایران

چکیده

آموزش و پرورش شهرستان عجب‌شیر است؛ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه معلمان دوره‌های اول و دوم ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش شهرستان عجب‌شیر به تعداد 550 نفر است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 226 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه؛ پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979)، پرسشنامه فرهنگ سازمانی دفت (2001) و پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ (1987) است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب برای تأثیر فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی بر خلاقیت کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان عجب‌شیر از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون با نرم‌افزار SPss و جهت ارائه الگویی برای خلاقیت از نرم‌افزار Amos استفاده گردیده است.. نتایج حاصل نشان می‌دهد که عدالت سازمانی و ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت مراوده‌ای و فرهنگ سازمانی و ابعاد فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ مأموریتی و فرهنگ بروکراتیک بر خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان عجب‌شیر مؤثر است. همچنین در یک تأثیر همزمان بین ابعاد فرهنگ سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت مراوده‌ای بیشترین تأثیر را بر خلاقیت کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان عجب‌شیر دارند. و الگوی ارائه شده برای خلاقیت بر اساس فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی نشان‌دهنده برازش مناسب مدل و تأیید آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for creativity based on organizational culture and organizational justice among the staff of the Education Office

نویسندگان [English]

  • Shahram Ranjdoust 1
  • masomeh kazemi 2
1 گروه برنامه ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرند، ایران
2 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آراد اسلامی، مرند،ایران
چکیده [English]

The overall purpose of this research is to present a model for creativity based on organizational culture and organizational justice among staff of the Education Department of Ajbshir city. The population of the study is all teachers of the first and second elementary schools and the secondary education of Ajbashir city is 550 people. The sample size was 226 people based on Cochran formula and selected by stratified random sampling. The data gathering tool consisted of three questionnaires: Randsip's Creativity Questionnaire (1979), Organizational Culture Questionnaire (2001), and Greenberg's Justice Justice Questionnaire (1987). After assessing validity and reliability, it was provided to the statistical sample. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the statistical data. Thus, the effect of organizational culture and organizational justice on the creativity of the staff of the Education Department of Ajbshir city was used by Pearson correlation coefficient and regression test with SPss software. To provide a model for creativity, Amos software was used. Results show that justice Organizational and dimensions of distributive justice, procedural justice and the justice of interactions and organizational culture and the dimensions of entrepreneurial culture, participatory culture, mission culture and bureaucratic culture are effective on the creativity of education staff in Ajbashir city. Also, in a simultaneous effect between the dimensions of organizational culture, entrepreneurship culture and organizational justice dimensions, justice affects interpersonal relationships on the creativity of Ajbashir County Education Department staff. And the pattern presented for creativity based on organizational culture and organizational justice indicates that the model is fit and validated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • organizational justice
  • Staff creativity
Aharon, T., Gil, S. (2014). Organizational citizenship behavior, organizational justice, job stress, and workfamily conflict: Examination of their interrelationships with respondents from a non-Western culture. Journal of Work and Organizational Psychology, 30, pp .35-42.
Ahmadi, E., Setorg, T. (2009). The Relationship between Organizational Culture and Creativity and Organizational Effectiveness in Middle Schools in Marvdasht. Leadership and Educational Management, (10), pp. 33-54. [in Persian]
Ahmadi, S. A. A., Mobaraki, H., Darai, M. R., Salamzadeh, Y. (2011). Analysis of the relationship between organizational culture and creativity of the staff of the Ministry of Health and Medical Education. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 13(4), PP. 28-34. [in Persian]
Alamian, Z., Yadegari, Z., Nazem, Fattah., Karimzadeh, S. (2015). The Study of the Relationship Between Creative Problem Solving in Organizational Culture and Productivity of Education Managers in Lorestan Province. Innovation and Creativity in the Humanities, 4(4), pp. 143-162. [in Persian]
Alizadeh, S. M., Faraghani Ozroudi, M. B., Tabaeeyan, S. A. (2014). Relationship between Organizational Culture and Creativity of Managers and Physical Education Teachers of Mazandaran Province. Sports Management Studies, (24), pp. 75-88. [in Persian]
Amirkhani, T., Poorezat, A. A. (2008). A reflection on the possibility of developing social capital in the light of organizational justice in government organizations. Journal of Public Administration, 1(1), pp. 19-32. [in Persian]
Andriopoulos, C. (2001). Determinants of organizational creativity: A literature review. Journal of management decision, 39(10), pp. 834-840.
Brian, T., Gregory, S. G., Harris, A. A., Armenakis, C., Shook, L. (2009). Organizational culture and effectiveness: A study of values, attitudes, and organizational outcomes. Journal of Business Research, 62(7), pp .673-9.
Daft R. A. (2004). Organization Theory and Design, Translation by Ali Parsaeean and Seyed Mohammad Arabi. Tehran: Cultural Research Center, Fourth Edition.
Dehghanian, H., Sabour, E., Hojjati, A. (2013). The Relationship between Organizational Justice Ratio and Organizational Commitment in an Insurance Company. Insurance Research Journal, 28(2), pp. 153-180. [in Persian]
Ghafouri, F., Ashraf Ganjoie, F., Dehghan, A., Hosseini, S. M. (2009). The Relationship Between Leadership Leadership Style and the Creativity of Physical Education Teachers. Sports Management, (2), pp. 215-234. [in Persian]
Ghahrman Tabrizi, K. (2005). The relationship between organizational culture and leadership style with the creativity of faculty members in physical education groups in Iran, Ph.D, Tarbiat Moalem University of Tehran. [in Persian]
Hosseinzadeh, A., Naseri, M. (2007). Organizational justice. Tadbir, 18(190), pp. 18-23. [in Persian]
Ivancevich, J. M., Matteson, M. T. (1979). Organizational Behaviour and Management. 2nd edn, Richard Irwin, Homewood.
Jabal Ameli, S., Golestan Hashemi, S. M., Ebrahimzadeh, R. (2009). Investigating the Effect of Organizational Culture on the Process of Creativity and Innovation in the Organization (Case Study of a Automotive Company). The 2nd National Conference on Creativity, TRIZ, and Engineering and Management of Innovation in Iran, Tehran: Institute of Critical Sciences and Innovation of Iran. [in Persian]
Jeremy, P. W. (2005). The vital role of creativity in academic departments. BJU International, 96(3), pp. 254–56.
Lotfollahzadeh, S., Fattahi, R. (2014). The Investigating the Relationship between Organizational Culture on Creativity and Innovation in Organizations. The First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences. Rasht: Anzali Free University Entrepreneurship Company. [in Persian]
Mansoori, H., Rahimi, F. (2012). Investigating the Effect of Organizational Culture on Promoting the Creativity of Employees of Hormozgan Power Distribution Company. 17th National Power Distribution Network Conference. Tehran: Iran Electrical and Electronics Engineers Association. [in Persian]
Martins, E. C., Blanche, F. (2003). Building organizational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6(1), pp. 64-74.
Meredith, J., Nelson, R., Nek, P. (2002). Entrepreneurship; (Translation by Mohammad Sadegh Beniyan). Tehran: International Labor Office, Labor and Social Security Institute. [in Persian]
Moghaddam, M., Mahboobkhah, F. (2013). Investigating the Relationship between Organizational Justice and Staff Creativity (Case Study of Miandoab Municipality). International Management Conference, Challenges and Solutions. [in Persian]
Mohammad Gholizadeh Kurd Ahmad, M. (2013). Investigating the Relationship between Organizational Justice and Creativity (Case Study). Shiraz: International Management Conference, Challenges and Solutions. [in Persian]
Nekuee Moghaddam, M., Behzadi, F., Keshavarz, H. (2012). Aspects of organizational cultures: Missionary, participatory, flexibility and bureaucratic in organizational success indexes; flexibility, cohesiveness, speed and innovation in public hospitals in Kerman province. Hospital Jurnal, 11(1), pp. 73-82. [in Persian]
Norashikin, H., Safiah, O., Fauziah, N., Noormala A. I. (2016). learning organization culture and its associations with organizational performance, and organizational innovativeness. Procedia Economics and Finance, 37, pp. 512-519.
Seyyedi, S. M., Shahidi, N., Sholeh, M. (2014). Investigating the Relationship between Organizational Culture and Creativity and Organizational Change among Primary School Administrators in Shiraz. New Study on Educational Management, 5(1), pp. 39-54. [in Persian]
Sheikh Alizadeh Herris, M. (2006). The relationship of organizational culture with Creator's Creativity among Managers of Physical Education Institutions in East Azarbaijan, MSc., Urmia University. [in Persian]
Shine, E. (2009). Organizational Culture; (Translation by Mohammad Ibrahim Mahjub). second edition. Tehran: Farshman. [in Persian]
Shojaei, M., Zouriar, F. (2005). Studying and explaining the organizational culture of the faculty members of the College of Engineering and Campus Sciences of the University of Tehran. Journal of Science and Research of Culture, 3(11), pp. 5-18. [in Persian]