تأثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گرداوری داده‌ها توصیفی- همبستگی و همینطور ازنظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش اساتید هیئت‌علمی دانشگاههای آزادشهر تهران بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله‌ای، تعداد 700 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد که همگی اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت بودند. بهمنظور گرداوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد خرد سازمانی براون و گرین (2006)، خلاقیت تورنس (1979) و فرهنگ‌سازمانی دنیسون (2000) استفاده شد. پس از جمعآوری پرسشنامه ها، توصیف دادهها از طریق میانگین، انحراف معیار و ... از طریق نرمافزار Spss-21 و استنباط آماری دادهها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار LISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی‌های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‌افزار برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه‌شده با توجه به مؤلفه های پژوهش مناسب بود؛ همچنین خرد سازمانی بر خلاقیت با نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی تأثیر داشت. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که خرد سازمانی بر خلاقیت اعضای هیئت‌علمی واحدهای دانشگاه آزاد تأثیر معناداری دارد. بدین معنی که با استفاده از خرد سازمانی در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش خلاقیت در اعضای هیئت‌علمی خواهیم بود، همچنین، خرد سازمانی بر فرهنگ‌سازمانی اعضای هیئت‌علمی واحدهای دانشگاه آزاد تأثیر معناداری دارد. بدین معنی که با استفاده از خرد سازمانی در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش فرهنگ‌سازمانی در اعضای هیئت‌علمی خواهیم بود. علاوه بر آن، نتایج این مطالعه نشان داد که فرهنگ‌سازمانی بر خلاقیت اعضای هیئت‌علمی واحدهای دانشگاه آزاد تأثیر معناداری دارد. بدین معنی که با استفاده از فرهنگ‌سازمانی در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش خلاقیت در اعضای هیئت‌علمی خواهیم بود.

کلید واژگان: خرد سازمانی، خلاقیت، فرهنگ‌سازمانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Wisdom on Creativity with the Mediating Role of Organizational Culture (Case Study: Islamic Azad University of Tehran City)

نویسندگان [English]

 • b sh 1
 • m gh 1
 • sh sh 2
 • z s 3
1 دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
2 دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
3 دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the impact of organizational wisdom on creativity with the mediating role of organizational culture among Azad university faculty members of Tehran City.The method according to purpose was Practical, The method of data collection was Descriptive correlational, as well as the type of data was quantitative. The population consisted faculty members in Tehran Azad University that were selected 700 member by using Sample size calculation based on structural equation and cluster random sampling method as the sample size. All of them were full-time members. To collect the data, three standard questionnaire were used include organizational wisdom by Brown & Greene (2006), creativity by Torrence (1979) and organizational culture by Dennison (2000). After collecting the data, they were described through the mean, standard deviation,... by SPSS-21 software and data Statistical Inference was carried out through structural equation modeling with the help of LISREL-v8.80 software. Questionnaires Technical characteristics were assessed including reliability, validity, convergent and divergent validity. Path coefficient and significant coefficients were used to examine the hypotheses. The results showed that the degree of appropriateness of proposed model was appropriate with regard to components research. Also the results of the study indicated that organizational wisdom has significant impact on creativity with the mediating role of organizational culture among Azad university faculty members. Also the study revealed that organizational wisdom has significant effects on creativity and organizational culture which means that by increasing the oreganizational wisdom, the creativity and organizational culture will be improved. Also the study indicated that the organizational culture has significant effects on creativity which shows that increasing the organizational culture will cause to increasing the creativities among employees.
Keywords: organizational wisdom, creativity, organizational culture

Keywords: organizational wisdom, creativity, organizational culture

Keywords: organizational wisdom, creativity, organizational culture

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational wisdom
 • Creativity
 • Organizational Culture
 • Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000). Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence. American psychologist, 55(1), 122-136
 • Bass, B. I., Cigularov, K. P., Chen, P. Y., Henry, K. L., Tomazic, R. G., & Li, Y. (2016). The Effects of Student Violence Against School Employees on Employee Burnout and Work Engagement: The Roles of Perceived School Unsafety and Transformational Leadership. International Journal of Stress Management. Advance online publication. http:// dx.doi.org/10.1037/str0000011
 • Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press
 • Bass, B. M., Avolio, B. J., & Goodheim, L. (1987). Biography and the assessment of transformational leadership at the world-class level. Journal of management, 13(1), 7-19.
 • Belias, D., Koustelios, A., Varsanis, K., Kyriakou, D., & Sdrolias, L. (2017). Personal Characteristics and Organizational Culture of Greek Banking Employees. In Strategic Innovative Marketing.pp. 81-87. Switzerland: Springer International Publishing.
 • Brown, S. C. (2002). A model for wisdom development-and its place in career services. Journal of Career Planning and Employment, 62(4), 29-36.
 • Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Carr, D. K. (1995). Best practices in reengineering: what works and what doesn't in the reengineering process. New York: McGraw-Hill.
 • Cheng, H. H. (2017). The antecedents of creative article diffusion on blogs: integrating innovation diffusion theory and social network theory. Online Information Review, 41(1) .70-84, https://doi.org/10.1108/OIR-07-2015-0221
 • Christensen, E. W., Bierly, P. E., & Kessler, E. H. (2000). Organizational Wisdom as a Strategic Weapon. Strategies and Tactics in Business Management For The New Millennium, 13-37. Lewiston, NY: Mellen.
 • Clayton, V. P., & Birren, J. E. (1980). The development of wisdom across the life span: A reexamination of an ancient topic. Life-span development and behavior, Vol. 3, 103-135. New York: Cambridge University Press.
 • Dabaghi, H. (2012). The relationship between organizational culture and creativity among the employees of Islamic republic of Iran broadcasting organization. International journal of media, 7(2), 2-22.
 • Davis, J. (2016). The Greats on Leadership: Classic Wisdom for Modern Managers. London:Nicholas Brealey Publishing.
 • Denison, D. R. (2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational chang? In C. Cooper,S. Cartwright, & P. Early(Eds.), The international handbook of organizational culture and climate, 347-372.Chichester: John Wiley & Sons.
 • Gefen, D., Straub, D., & Boudreau, M. C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. Communications of the association for information systems, 4(7), 1-70
 • Gergen, M. M., & Gergen, K. J. (1998). The relational rebirthing of wisodm and courage.I S. Srivastva og D.L. Cppperrider (red.). Organizational wisdom and executive courage. San Francisco. CA: New Lexington Press, 134-156.
 • Habisch, A., & Schmidpeter, R. (Eds.). (2016). Cultural Roots of Sustainable Management: Practical Wisdom and Corporate Social Responsibility. Switzerland: Springer International Publishing.
 • Hammond, M. M., Lester, G., Clapp-Smith, R., & Palanski, M. (2017). Age Diversity and Leadership: Enacting and Developing Leadership for All Ages. In The Palgrave Handbook of Age Diversity and Work (pp. 737-759). New Zealand: Palgrave Macmillan.
 • HAYS, J. (2016). Transformation and Transcendence for Wisdom: The Emergence and Sustainment of Wise Leaders and Organizations. In Wendelin Kuepers and David J. Pauleen(Eds.), A Handbook of Practical Wisdom: Leadership, Organization and Integral Business Practice,  chapter 7.UK: Gower publicshing company.
 • Jeste, D. V., Ardelt, M., Blazer, D., Kraemer, H. C., Vaillant, G., & Meeks, T. W. (2010). Expert consensus on characteristics of wisdom: A Delphi method study. The Gerontologist.50(5).668-680.
 • Kuula, S., & Haapasalo, H. (2017). Continuous and Co-creative Business Model Creation. In Service Business Model Innovation in Healthcare and Hospital Management (pp. 249-268). Switzerland: Springer International Publishing.
 • Kupers, W. (2016). A handbook of practical wisdom: Leadership, organization and integral business practice. UK: Routledge.
 • Law, A., & Staudinger, U. M. (2016). Eudaimonia and wisdom. In Handbook of Eudaimonic Well-Being (pp. 135-146). Switzerland:Springer International Publishing.
 • Mickler, C., & Staudinger, U. M. (2008). Personal wisdom: validation and age-related differences of a performance measure. Psychology and aging, 23(4), 787-799
 • Naughton, M. (2017). Practical Wisdom as the Sine Qua Non Virtue for the Business Leader. In Handbook of Virtue Ethics in Business and Management.pp.189-197. Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Nemeržitski, S. (2017). Implicit Theories of Creativity of Secondary School Students from Estonia and Russia: Effects of Collectivism, Individualism, and A Bilingual Educational Environment. Creativity Research Journal, 29(1), 56-62.
 • Nembhard, D., & Xiao, M. (2017). The Relation of Knowledge Intensity to Productivity Assessment Preferences and Cultural Differences. International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies (IJPMAT), 5(1), 1-19.
 • Parco-Tropicales, M., & de Guzman, A. B. (2014). A structural equation model (SEM) of the impact of transformational, visionary, charismatic and ethical leadership styles on the development of wise leadership among Filipino private secondary school principals. Asia Pacific Education Review, 15(4), 547-559.
 • Pfeffer, J. (2015). Leadership BS: Fixing workplaces and careers one truth at a time. New York:HarperCollins.
 • Ramanaidu, S. K. (2011). Uncovering the relationship between transformational leadership, organisational culture, affective commitment and employee performance: the case of a Malaysian educational institute. Doctoral Dissertation, University of Newcastle. Faculty of Business and Law, Newcastle Business School.
 • Rijal, S. (2016). The influence of transformational leadership and organizational culture on learning organization: A comparative analysis of the IT sector. Journal of Administrative and Business Studies, 2(3), 121-129.
 • Rooney, D. (2015). Knowledge appreciates your generosity: exploring a meeting point between knowledge and wisdom. Prometheus, 33(4),395-410.
 • Roos, J. (2017). Practical wisdom: making and teaching the governance case for sustainability. Journal of Cleaner Production, 140(1), 117-124.
 • Rowley, J. (2007). The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of information science, 33(2), 163-180.
 • Sadeghi, M & Amiri, M. (2006). Creativity, the systemic approach, individual, group, organization. Tehran: Imam Hossein university
 • Saeidipour, B., Kazemi, S. M. M., Mohamadabadi, A. J., & Azizi, M. (2016). The Study of the Relationship between Transformative Leadership and Individual Creativity of Staff in Organizations. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4 S1), 234.
 • Satpathy, B., & Muniapan, B. (2015). Ancient Wisdom for Transformational Leadership and Its Insights from the Bhagavad-Gita. In U. Aung, & P. Ordonez de Pablos (Eds.), Managerial Strategies and Practice in the Asian Business Sector (pp. 1-10). Hershey, PA: IGI Global
 • Shahrokhi, F., Navidi, A & Shoghi, B. (2015). Impact of organizational wisdom on effectiveness of Markazi Education and training employees. Educational Administration innovations, 11(1), 60-75
 • Shepherd, D. A., McMullen, J. S., & Ocasio, W. (2016). Is that an opportunity? An attention model of top managers' opportunity beliefs for strategic action. Strategic Management Journal.  38(3), 626-644
 • Sperber, S. C. (2017). The Top Managers’impact On Opening The Organizational Culture To Innovation. International Journal of Innovation Management, 21(2), https://doi.org/10.1142/S1363919617500141
 • Srivastva, S., & Cooperrider, D. L. (1998). Organizational wisdom and executive courage. San Francisco: New Lexington Press.
 • Staudinger, U. M., & Pasupathi, M. (2003). Correlates of wisdom‐related performance in adolescence and adulthood: Age‐graded differences in “paths” toward desirable development. Journal of Research on Adolescence, 13(3), 239-268.
 • Sternberg, R. (2016). Wisdom Applied: The secret sauce that has allowed me already to have achieved immortality. In S. Tobias, J. D. Fletcher, & D. C. Berliner (Series Eds.), Acquired Wisdom Series, Education Review, 23, http://edrev.asu.edu/index.php/ER/article/view/2089.
 • Sungyuan, T. (2017). Organizational creativity and organizational creativity and organization innovation: The effect of HRM practices. Journal of Global Business Review., 17(2), 51-68.
 • Tan, A. G., & Sriraman, B. (2017). Convergence in creativity development for mathematical capacity. In Creativity and Giftedness (pp. 117-133). Switzerland:Springer International Publishing.
 • Torrance, E. P. (1993). Understanding creativity: Where to start?. Psychological Inquiry, 4(3), 232-234.
 • Vaill, P. B. (2007). Organizational epistemology: Interpersonal Relations in Organizations and the Emergence of Wisdom.  In the Handbook of organizational and managerial wisdom(pp. 327-355).Thousand Okas, CA: Sage.
 • Wang, B., Qian, J., Ou, R., Huang, C., Xu, B., & Xia, Y. (2016). Transformational leadership and employees' feedback seeking: The mediating role of trust in leader. Social Behavior and Personality: an international journal, 44(7), 1201-1208.
 • Wright, S. T., Breier, J. M., Depner, R. M., Grant, P. C., & Lodi-Smith, J. (2017). Wisdom at the end of life: Hospice patients’ reflections on the meaning of life and death. Counselling Psychology Quarterly, pp.1-24. Published online: 09 Jan 2017. Available from http://dx.doi.org/10.1080/09515070.2016.1274253