رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بوده است.پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی واز لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه مورد نظر 397 مدیران مدارس بجنورد(مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه)بود که در راستای هدف پژوهش تعداد 196 نفر مدیر، از طریق‌‌ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه‌های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی چغندر دره(1394)، پرسشنامه مدیریت استعداد معالی تفتی( 1390) و نوآوری سازمانی ساعتچی(1389) استفاده شده است که روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان مورد تأیید قرار گرفته بود. پایایی هر سه پرسشنامه در تحقیق حاضر به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه به ترتیب 74/0، 71/0 و 68/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده از آزمون‌های توصیفی و استنباطی همچون آزمون همبستگی پیرسون (جدول ماتریس همبستگی)، آزمون t و رگرسیون سلسله مراتبی به کمک نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق برای فرضیه اصلی، بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با مدیریت استعداد (30/0) و نوآوری سازمانی(41/0) رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد(هرچند ضعیف اما روابط معنادار هستند).نتایج تحلیل ‌رگرسیون نیز حاکی از آن بود که مدیریت استعداد(34/0= β) و نوآوری سازمانی(37/ 0 = β) توانایی پیش‌بینی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی مدیران( در حدود 28 درصد) را به صورت کلی دارا هستند.به عبارتی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی مدیران(نمونه) نسبتاً خوب و مدیران(نمونه) از نوآوری سازمانی ضعیفی برخوردار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the relationship between electronic human resource management (e-HRM) and organizational innovation and talent management

نویسندگان [English]

  • afsane ahmadi moghadam 1
  • m s 2
1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران
2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران
چکیده [English]

The purpose of this study is analyzing the relationship between electronic human resource management (e-HRM) and organizational innovation and talent management in Bojnourd Department of Education. This study was an applied and descriptive survey and the method was correlational. The statistical population of the study was 397 school principals of Bojnourd that in regard with the purpose of the study 196 of principals were selected through stratified random sampling . The data collection tools were questionnaire electronic human resource management، talent management and organizational innovation. The reliability of the questionnaire of this study by using Cronbach's alpha coefficient for all three questionnaires was respectively 0.74، 0.71 and 0.68. Descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation (correlation matrix table)، t-test، and hierarchical regression analysis were used to analyze the data. The results of the research findings for the main hypothesis showed that there is a significant relationship between electronic human resource management and talent management (0.30) and organizational innovation (0.41) (although it is weak but it is a significant relationship). Regression analysis also indicated that talent management (β=0.34) and organizational innovation (β=0.37) generally have the ability to predict electronic human resource management managers (about 28%). In other words، electronic human resource management (sample) is relatively good and principals (sample) had a weak organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic human resource management (e-HRM)
  • Talent Management
  • Organizational Innovation
Abbaspour A . (2015). Advanced human resource management (approaches, processes and functions), the Study and Compilation of Humanities Books. Tehran: samt press.
Azizi, H., Pourshafei, H., Alijan nodeh pashangi, M . (2013). Conflict management and promotion of creativity and innovation, conference management, innovation and national production. Qom: PNU.
Abzari, M, Radmehr, R., Hatampour, F. kharani, A. (2014). The impact of E-HRM sub-systems based talent management strategies. Health Information Management, Volume I, pp. 1013-1007.
Ahmadian, A.A. , Shekari, H., Afshari, MA. (2012). Investigate the relationship between depression knowledge, organizational learning and organizational innovation in higher education Yazd University. Management and culture magazine. Volume 2: 48.
­­­Balkin، D.B. Markman، G.D. & Gomez-Mejia، L.R. (2000); Is CEO pay inhigh technology firms related to innovation? Academy of ManagementJournal، 43(6): 1118–1129.
Boroumand, M. and Ranjbar, M. (2010). Human resources management strategic practices and innovation performance: the role of knowledge management. Police bimonthly human development. Number 24 Page 54-41
Cedar and Crestone (2005). The workforce technologies and service deliveryapproaches survey، 8th Annual Edition.
Chand، M. and Katou، A. (2007)، “The impact of HRM practices on organisational performance in the Indian hotel industry”، Employee Relations، Vol. 29، pp. 576-94.
Covin، J. G. & Miles، M. P. (1999). Corporate entrepreneurship and thepursuit of competitive advantage. Entrepreneurship Theory and Practice،23(3)، 47–63.
Damanpour، F. and Schneider، M. (2008); “Characteristics of Innovationand Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role ofManagers”; Journal of Public Administration Research and Theory، Vol. 19،pp. 495–522.
Datta، D.K. Guthrie، J.P. and Wright، P.M. (2005)، “Human resource management and labour productivity; does industry matter?»، Academy of Management Journal، Vol. 48، pp. 135-45.
Emelie Baedecke Yllner & Alexander Brunila (2013). Talent management Retaining and managing technical specialists in a technical career. Master of Science Thesis ME200X 2013:31KTH Industrial Engineering and Management Industrial Management SE-100 44 STOCKHOLM.
Hosseini, H. (2011). Define and design a talent management model for government agencies. PhD dissertation. Faculty of Management and Accounting. Shahid Beheshti University.
Hossein, H, Hadizadeh moghadam, A., Javadi, H. (2011). The Role of E-HRM in human resource management effectiveness. Journal of Human Resources. 7:12-19.
Dabiri, A. (2010). People's human resources portfolio of assets. Tehran: A panel of tact. 205:142.
Ghafari Abbas. (2010). People's human resources portfolio of assets. Tehran: A panel of tact. No. 205.
Guth، W. D. & Ginsberg، A. (1990). Guest editors’ introduction: Corporateentrepreneurship. Strategic Management Journal،11، 5–15.
Karami, M. (2013). The impact of strategic human resource management and knowledge management capacity on organizational innovation. Master's dissertation, Allameh Tabatabaei University
Kacmar K . Michele، Ferris 14 Gerald (1993) . “ Politics at Work : Sharpening the focus of political behavior in organization “، Business Horizon ، July- August.
Lujan، R and Ramirez، J and Cantu، L. (2007) “e-HRM in Mexico: adapting innovations for global competitiveness”، International Journal of Manpower 28(5): 418-434
Langari, s., sadeghi, T.  (2015). Article explores the relationship between strategic human resource management and market orientation and organizational performance in the insurance industry. Conference Management Accounting Economics, Islamic Azad University of Natanz.
Moradian Kouchaksaraei, Z., Razaghi. Koochaksarai, F, Gholizdeh, Ahmed. (2015). Investigate the relationship between human capital and performance management maturity level of bank branches welfare resources in the province, the International Conference on Development and Business Excellence. Tehran: Institute of Directors thinker Vieira capital.
Maroufi, A. (2015). The impact of talent management and organizational structure innovation. Master's dissertation. Allameh Tabatabaei University.
Matoufi, AR, Tajedini, k., Aghajani, HA and Tajdyny, k. (2011). The role of learning orientation on innovation and organizational performance. Business Management vision. 4:71-57.
Narimani, M . (2014). The effectiveness of E-HRM on creativity and innovation and enhance job performance Telecommunication Authority Ahar city. Master thesis Islamic Azad University of Shiraz.
Niknami, M., Pourzahir, A. T., Delaware, A. and Ghaffar Majlaj, M . (2010). The causal model of creative design and evaluation of educational administrators in Tehran. New Approaches in Educational Administration. second year.   5: 28-1.
 
 
Olfat, L. & Zanjirchi, M. (2010). A model for organizational agility in the electronics industry in Iran. Journal of Management Sciences. 13: 74-47.
Rezaei kelidbari, H. (2014). Tehran. The impact of organizational structure on organizational performance with the role innovation capability. The first International Conference epic saga of political and economic.
Saadat, E . (2012). Human Resources Management. The Study and Compilation of Humanities Books. Tehran: samt press.
Sayadi, S.  Mohammadi,M. Nickpour.A (2012). Talent management is a key concept in the field of enterprise. Social magazine. Scientific and cultural and community work. No. 135. pp. 81-86.
Senthikumar، Dr. Kampuchea. (2011). Talent management: The Key to Organization Success Industial Engineering letters.ISSN.Vol.1، No، 2.
Smith، Audrey B. Wellins، Richard S. and Paese، Matthew J. (2010). Grow your own leaders. How to identify، develop، and retain leadership talent? DDI Publication. available at: http://www.ddiworld.com/ ddiworld/media/booklets/ceoguidetotalentmanagement_bk_ddi.pdf
Soutaris، V. (2002); Firm-specific competencies determining technologicalinnovation: A survey in Greece، R & D Management، 32(1): 61–77
Stone، D. Lukaszewski، K.M. & Isenhour، L.C. (2004). e-Recruiting: Online Strategies for Attracting Talent. In Greutal and Stone (Eds.)، The Brave New World ofeHR (pp. 22-53). San Francisco، CA: Jossey-Bass.
Stone، L. and Lukaszewski، K. (2009) “An expanded model of the factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource management systems”، Human Resource Management Review 2 (19):134–143.
Strohmeier، S. (2007). "Research in e-HRM: Review and implications."Human Resource Management Review 17(7)، 19-37.
Zarei, M. (2015). The role of human resource management electronics to increase performance and organizational innovation. Master thesis. Mashhad Azad University.