ارزشیابی کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شیراز از نگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی این مطالعه، ارزیابی ادراک دانشجویان از کیفیّت دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد گروه‌های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز بود. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای تعداد 240 نفر دانشجو به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه "خودسنجی کیفیّت برنامه کارشناسی ارشد" بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، پرسشنامه مذکور بین افراد نمونه توزیع و داده های پژوهش گردآوری گردید. داده‌های پژوهش با روش‌های آماری تی تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر و تحلیل واریانس ترکیبی با بهره گیری از نرم‌افزار21 Spss تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که :1) تمامی ابعاد کیفیت دوره‌های کارشناسی ارشد پایین‌تر از سطح کفایت مطلوب بودند و ابعاد محیط یادگیری، توجه اعضای هیأت علمی، رضایت دانشجویان، تعالی علمی، بالاتر از سطح کفایت قابل قبول می‌باشند و ابعاد برنامه درسی، منابع موجود، رویه‌های اداره بخش و قابیلت دسترسی به منابع پایین‌تر از سطح کفایت قابل قبول می‌باشند، همچنین بعد کیفیت تدریس در حد متوسط می‌باشد. 2) تفاوت معناداری میان ابعاد کیفیت دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز وجود دارد. 3) از دیدگاه دانشجویان گروه‌های تحصیلی مختلف، بین ابعاد کیفیت دوره‌های کارشناسی ارشد، تفاوت معنادار وجود دارد. 4) در پایان، یافته‌های مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری بین ابعاد کیفیت دوره‌های کارشناسی ارشد از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students’ evaluation of the perceived quality of academic postgraduate courses: Case Study of Shiraz University

نویسندگان [English]

 • mehdi mohammadi 1
 • ghasem salimi 2
 • s n 3
1 دانشیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شیراز
2 استادیار بخش مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشگاه شیراز
3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز
چکیده [English]

The purpose of this study was to students’ evaluation of the quality of academic postgraduate courses: Case Study of Shiraz University. The study population consisted of all final year postgraduate students of different educational groups at Shiraz University. 240 participants were selected using "Multistage cluster sampling” method. Research instruments consisted of Graduate Program Self-Assessment of quality questionnaire. The results showed that: 1) All of dimensions of Postgraduate courses quality was lower than the adequate level and dimensions including environment for learning, faculty concern for students, student satisfaction, and scholarly excellence were higher than the acceptable level of competence. Also dimensions: curriculum, available resources, departmental procedures, and resource accessibility were lower than the acceptable level of competence; also dimension of Teaching Quality was on the Moderate level. 2) There is a significant difference between the dimensions of Postgraduate courses quality. 3) From the perspective of students of different educational groups, there is a significant difference between the dimensions of Postgraduate courses quality. 4) From the perspective of male and female students, there isn’t a significant difference between the dimensions of Postgraduate courses quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • evaluation
 • quality
 • postgraduate courses
 • Shiraz University
 •  

  • AbdulCalder, A. (2015). A Synthesized Model of Faculty Motivation in Saudi Arabia’s Higher Education Sector. In Teaching and Learning in Saudi Arabia, (pp. 129-143). SensePublishers.
  • Amaliah, I., Aspiranti, T., & Purnamasari, P. (2015). The Impact of the Values of Islamic Religiosity to Islamic Job Satisfaction in Tasikmalaya West Java, Indonesia, Industrial Centre. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 984-991.
  • Berry, E. L. (2011). Principals and Teachers: Using Cooperative Strategies to Management motivation, Pennsylvania.
  • Edir, D. (2006). “Organizational motivation and Effectiveness: A Comparative Analysis”, Educational Administration Quarterly, Vol.3, PP: 260-279.
  • Francko, H. J. (Ed) (2004). School motivation: Measuring, improving, and sustaining healthy learning environments. London: Falmer Press.
  • Hakim, A. (2012). The Implementation of Islamic Leadership and Islamic Organizational Culture and Its Influence on Islamic Working Motivation and Islamic Performance PT Bank Mu. Asia Pacific Management Review, 17(1), 77-90.
  • Hornby, A. s. (2013). Oxford Advanced. Learner's Dictionary of Current English, Oford and New York: Oxford University Press.
  • Hossain, K. A. (2015). Essential tips and tactics of motivation. Journal of Management, Social Science and Humanities, 1, 1-7.
  • Hoy, w. & Miskel, C. G. (2013). Educational Administration, theory, Research, and Practice.Newyork.mcgraw. Hill.
  • Hultman, K. and Geller man, B. (2002). Balancing Individual and organizational Values, San Francisco: Jossey –Bass/Pfeifer.
  • Lindner, B. J. (2007). "organiation Environment Instruments: Development, Validity, and Applications",organization Environments Research, Vol. 1, PP: 7-33.y
  • Lotfipour, S., Rangriz, H., & Sadeghi, M. (2015). A Comparative Study of Management in Islam and the West in the Area of Management Process, A Case Study of Academic and Seminary Experts in Kermanshah.
  • Majid, M. A., Shaharuddin, S. A., Usman, A. H., & Sungit, F. (2016). Human Motivational Behavior: From West and Islamic Perspective. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(3 S1), 106.
  • Miner, J. B. (2015). Organizational behavior 1: Essential theories of motivation and leadership. Routledge.
  • Nas, Z. (2013). The mediating role of intrinsic motivation between Islamic work ethics and employee job satisfaction. Journal of Business Studies Quarterly, 5(1), 93.
  • Omar K Bhatti Uzma S Aslam Arif Hassan Mohamed Sulaiman , (2016) "Employee motivation an Islamic perspective", Humanomics, Vol. 32 Iss: 1, pp.33 – 47.DOI: http://dx.doi.org/10.1108/H-10-2015-0066
  • Peters, R. S. (2015). The concept of motivation. Routledge.
  • Tappeh, M. B. B. T., & Ghorbaninia, M. (2015). Motivation and Entrepreneurship from the Perspective of Islamic Values. Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management Vol, 3(1).