الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش: تبیین سهم واسطه گری فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی دبیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 استاد حق التدریس دانشگاه پیام نور استان اصفهان واحد داران و واحد بویین و میاندشت

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش: تبیین سهم واسطه گری فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی دبیران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان انجام گرفت. این پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران دوره متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ که تعداد آنها ۳۰۱۶ نفر بودند تشکیل می دادند. حجم نمونه براساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) ۳۴۰ نفر و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعیین گردید. ابزارهای پژوهش شامل، پرسشنامه ۴۸ سؤالی اعتماد سازمانی الونن و همکاران (۲٠٠۸)، پرسشنامه ۲۴ سؤالی تعهد سازمانی آلن و می یر(۱۹۹٠)، پرسشنامه ۳۸ سؤالی فرهنگ سازمانی دنیسون (۲٠٠٠)، پرسشنامه ۳۵ سؤالی سلامت سازمانی گل پرور (۲٠٠۹) و پرسشنامه ۷ سؤالی تسهیم دانش وانگ (۲٠٠۸) بوده است. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید یافته ها نشان داد که بین اعتماد سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار تسهیم دانش رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد (۰۱/۰>P) اما بین تعهد سازمانی و سلامت سازمانی با رفتار تسهیم دانش رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری مؤید نقش میانجیگر از متغیرهای فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی بین دو متغیر اعتماد سازمانی و تسهیم دانش می باشد و متغیرهای فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی بین دو متغیر تعهد سازمانی و تسهیم دانش نقش میانجی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structural model of relationship between organizational trust and organizational commitmen with knowledge sharing behavior: The mediation of organizational culture and organizational Health Teachers.

نویسنده [English]

 • Mohammad Ali Nadi 2
چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted to investigate the relationship between structural model of relationship between organizational trust and organizational commitmen with knowledge sharing behavior: The mediation of organizational culture and organizational Health among Second High school Teachers in Isfahan. The method was a correlation and sample all of the city's second high school teachers in the school year 3016 93-1392 which they were formed. Sample size based on the sampling table krejcie & Morgan(1970) 340 patients with multi-stage random sampling method were determined. The research instruments included a questionnaire with 48 questions of organizational trust Alvnn et al (2008), a 24-item Organizational Commitment Questionnaire Allen and Meyer (1990), 38-item questionnaire Denison Organizational Culture (2000), Organizational Health Questionnaire 35-item Golparvar (1388) and 7-item questionnaire knowledge sharing, Wong (2008) has been. Data by (Pearson correlation, the structural equation model) analysis was. The findings of this study showed that organizational trust and organizational culture have a significant relationship with knowledge sharing behavior (p<0.01), while no significant relationship was found between organizational commitment and organizational health and knowledge sharing behavior. Therefore, organizational culture and organizational health play a mediating role between organizational trust and knowledge sharing. So that organizational culture and organizational health variables, organizational commitment and knowledge sharing between the two variables do not mediate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational trust
 • Organizational Commitment
 • Organizational Culture
 • Organizational health
 • Knowledge sharing behavior
 • Allen N. J, Meyer J.P. (1990).  A three-component conceptualization of organizational commitment. Journal Human Resource Management Review, No 1(1), pp 61-89.
 • Balthazard P.D. (2004). Role clarity, workever loak and organizational support: multilevel evidence of the importance of support. Journal of work and stress. No 68(1),pp 69- 115.
 • Bidokhti A, Hosseini Sh, Ehsani Z. (2011). Relationship between organizational culture and knowledge management in Education Organization of Semnan; Journal Sterategy. No59(20) pp191-216. [Persian].                 
 • Buckman R. H. (1998). Knewledge sharing at Buckman Lebas.  Journal of Business strategy, Vol (19) No 1, pp 11-15.                                                                                                                                                                     
 • Cabrera A., Collins W & Salgado J. F. (2006). Determinants of individual engagement in knowledge sharing. The International Journal of Human Resource Management, 17(2), pp 245-264.                                                                                                  
 • Cheng. M. Y. (2005). The role of organizational leaders in institutionalizing knowledge management; translated by   Jamshidi. L; Journal of Higher Education, No18(1). pp135-154.                                                                             
 • Connelly C. E, kelloway K. (2003). Predictors of employees perceptions of knowledge sharing cultures Journal Leadership organization development. No24(5), pp 294-301.
 • Denison, D. R. (2000). "Organizational Culture: Can it be a key lever for Driving Organizational Chang?"Inter national Institute For Management Development, Denison@imd. Chapter2.                                                                                     
 • Du, R., Ai, S. & Ren, Y. (2007). Relationship between knowledge sharing and performance: A survey in China. Expert Systems with Applications, 32: pp 38-46.
 • Erden A, Erden H. (2009). Predicting organizational trust level of school managers and teaelementary schools.  Journal Procedia social and behavioral sciences. Nol 1, No 1, pp 2180-2190.                                                                                       
 •  Ebrahimi A, Mohammadi A & Hajipour A. (2012). Studying the role of trust in sharing of job knowledge in employees of Tarbiat Moddares University; Journal of Military Administration, No4 (2), pp 135-162. [Persian]. 
 • Ghelichli B. (2009). Knowledge management; process of creation, sharing, and use of intellectual capital in businesses; First Edition, Samt Publication. [Persian].
 • Ghiasi M. (2011). Organizational commitment, productivity, and ways to improve it in organizations; Abrishamifard Publication, Tehran.  [Persian].                                                                                                                                       
 • Gholipour A. (2007). Management of Organizational Behavior (individual behavior), Second Edition; Qom. [Persian].                                                                                                                                                                        
 • Goudarzi M, Abutorabi M, Dastigardi M & Dastigardi K. (2009). Relationship between organizational culture and knowledge management in directors of Physical Education Organization; Journal of Sport Management (motion), No 2 (13), pp 201-214. [Persian].                                                                                                                                       
 • Hansen  S,  Avital M. (2005). Share and share alike: The social and technological influences on knowledge sharing behavior. Sports: Journal Working papers on information systems, No 5(1), pp 1-19.
 • Holowetzi A. (2002). The relationship between knowledge management and organizational culture. AppliedInformation  management and the Gradute school of the: university of orergo, Thesis, (503), 725-2289.
 • Hong cheng F. Hsing Yeh CH & Wen tu CH. (2008). “Trust and Knowledge Sharing in green Supply Chains, Supply Chains Management: Journal AM International, No13(4), pp 283-95.                                                                                                                         
 • Hosseini M, Mousavi Z. (1391). Determine the relative contribution of knowledge management on organizational health at the Department of Physical Education and Sports Committee of Isfahan. Journal contemporary research in sport management, No 3, pp 51- 64.                                                                                                                                                                        
 •   Ipe M. (2003). Knowledge sharing in organizations: A conceptual framework. Human Resource Development Review, No 2(3), pp 337-359.                                                                                                                                                   
 • Jacobs E, Roodt, G. (2007). The development of a knowledge sharing construct to predict turnover intentions. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, No59, pp 229-248.
 • Jahed H. (2005). Organizational health; Journal of Tadbir, 146; Industrial Management Publicaions, Tehran. [Persian].                                                                                                                                                                         
 • Khanifar H, Moghimi M, Jandaghi Gh & Zaroondi N. (2009). Studying the relationship between the components  of   trust and organizational commitment of employees in Agriculture Organization and Education   Organization of Qom; Journal of Public Administration,No 2, pp 3-18. [Persian].
 •  Rading A. (2004). Success of knowledge management in a global economy based on information; translated by Latify. M. H.; First Printing, Samt Publication, Tehran. [Persian].                                                                             
 • Kim, S. & Lee, H. (2006). The impact of organizational context and information technology on employee knowledge-sharing capabilities. Public Administration Review, No 66(4), pp 370-385.
 • Kouchaki M, Ghayoomi A, Moradi N. (2012). Studying the relationship between organizational culture (Queen’smodel) and feasibility of establishment of a knowledge management system in Iranian Gas Transmission Company; Journal of Occupational and Organizational Consulting, No 4(12), pp 101-121.  [Persian].                       
 • Krejcie R, Morgan W. (1970).  Determining sample size for Research Activities. Educational and psychologicmeasurement, No30, pp 607-610.
 •   Lee J.N, Kim Y.G. (1999). “Effect of Partnership Quality On is Outsourcing Success: Conceptual Frame work                                                                                                                          
 •  Lin H. F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: An empirical study. International Jurnal of  Manpower, No28(3), pp 315-332.                                                                                                      
 • Lotfimanesh H. (2011). Relationship between knowledge management and organizational health in the General   Directorate of Physical Education and sports delegations in the city of Isfahan; Master thesis in Physical Education, Payam Noor University, Tehran. [Persian].                                                                      
 • . Mohammadi A. (2007). Identifying the key factors in success of knowledge management system in universities and     higher education centers in Tehran; Master thesis, Higher Education and Research Institute of Planning and         Administration, Tehran.  [Persian].                                                                    
 • Mohammadi A, Sobhan M. S & Mohammadi D. (2011). Knowledge management, a comprehensive approach;         Payam Pouyesh Publication, Tehran. [Persian].                                                                       
 • Mortazavi S, Hakimi H, Soodi N & Gholizadeh R. (2011). Effect of perception of justice and trust on social balking   at knowledge sharing by working teams; Journal of Executive Management, No3( 5), pp 27- 43.[Persian].                                                                                                                                                   
 • Moller K, Svahn S. (2004). “Rossing east-west boundaries: Knowledge Sharing in intercultural
 •   business nework”, Journal Industrial Marketing Management, No 33(3), pp 219-28.       
 • Rahnavard F & Sadr F. (2009). Relationship between understanding the culture of knowledge sharing by employees and organizational factors in governmental agencies; Journal of Beyond Management, No 2( 8), pp51-74. [Persian].                                                                                                                                                                
 • Niazazari K, Taghvaei M. (2010). Organizational culture in the Third Millennium, First Edition; Fara Publication,Tehran.[Persian].                                                                                                                                          
 • Staples D.S, Webster J. (2008). Exploring the effects of trust, task interdependence and virtualness on knowledge sharing in teams, Information systems journal . No 18, pp 617-640                                                                                
 • Wang, S. & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: a review and directions for future research, Journal Human Resource anagement Review, No 20, pp 115-131.
 • Wong K.Y. (2005). Critical success factor for Implementing knowledge management in small and MediumEnterprises,  Journal Industrial management, Data systems, Vol 105, No 3, pp 261 – 279.
 • Yousefi S, Moradi M, Tishevarz M. K. (2010). The role of organizational commitment of employees in knowledge sharing; Journal of Human Development of Police, No 6(30). pp 16-30  [Persian].