بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه‌ای همکارانه در سازمان های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار مدیریت آموزش، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران - ایران

3 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه، رشد حرفه‌ای و ارتقاء فرهنگ همکاری از عناصر مهم در اثربخشی سازمان‌های آموزشی محسوب می‌شوند، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه‌ای همکارانه، به‌منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی مناسب با رویکرد کیفی انجام یافت. مشارکت کنندگان با شیوه هدفمند (تعداد17 نفر) و از بین اساتید دانشگاه، کارشناسان گروه‌های آموزشی، مدیران آموزش و پرورش و معلمان شهر تهران تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا(کد‌گذاری باز، محوری و انتخابی) انجام گرفت. نتایج نشان دادند که عوامل مؤثر در رشد حرفه‌ای مبتنی بر همکاری معلمان شامل: عامل مدیریتی با مقوله های «دانش در زمینه کار گروهی»، «اخلاق حرفه‌ای»، «باوربه کار تیمی» و«حمایت و پشتیبانی»، عامل ساختاری با مقوله های «الزامات زمینه ای(تسهیل گر/ حمایتی)» و «الزامات فرآیندی ( تصمیم‌گیری، کنترل و روابط )»، عامل فرهنگی با مقوله های «ارزش ها و هنجارها»، «اهداف و مأموریت مشترک» و «روحیه جمع گرایی» و عامل معلمان با مقوله‌های «ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی»، «داشتن تفکر جمعی و زمینه اجرایی آن» و «مهارت‌های ارتباطی» می باشد. یافته‌های این پژوهش اهمیت توجه به عوامل موثر در رشد حرفه‌ای همکارانه را در سازمان‌های آموزشی مورد تأکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and explain the antecedents of professional development collaborative educational organizations.

نویسندگان [English]

 • akram safari 1
 • bijan bdollahi 2
 • Abdolrahim Nnaveebrahim 3
 • Hassanreza Zeinabadi 2
1 Graduated Ph.D. in Education Management at Kharazmi University
2 Associate Professor of Educational Management, Faculty of Management, Kharazmi University of Tehran - Iran
3 Professor of Educational Management, Faculty of Management, Kharazmi University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of this paper is to examine the antecedents of work-based professional development of teachers in order to create a proper conceptual framework and developing the theoretical basis in this field. The qualitative research was conducted. Targeted approaches participants (17 people) and among university professors, experts, departments, Director of Education and teachers in Tehran were selected to achieve theoretical saturation. Data were collected using semi-structured interviews and in-depth. Data analysis using inductive content analysis technique (open coding, axial and selective) were studied. The results showed that factors contributing to the professional development of teachers based on cooperation include: 1) management agent with the categories of "knowledge in the field of teamwork", "professional ethics", "belief in teamwork" and "support", 2) Operating structural categories "basic requirements (facilitators / support)" and "process requirements (decision-making, control and relations)", 3) cultural factor in the concept of "values ​​and norms", "common goals and missions" and " spirit of collectivism "and 4) the categories of teachers 'behavior and personality characteristics", "collective thinking and executive fields' and 'communication skills' are.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Collaborative professional development
 • continuing professional development
 • educational groups
 • teachers
 • پهلوان صادق،اعظم، عبدالهی، بیژن، نوه ابراهیم،عبدالرحیم،زین آبادی، حسن رضا (1395) طراحیوتبیینالگویجامعۀیادگیرندهحرفه‌ایدرنظامآموزش عالی، فصلنامهپژوهش دریادگیریآموزشگاهیومجازی، 3 (10):36-17.
 • تورانی، حیدر (1384). مدیریت فرایند مدار در مدرسه. تهران: نشرتزکیه.
 • دانش پژوه، زهرا و فرزاد، ولی الله(1385). ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی، نوآوری های آموزشی، 18 (5): 170-135.
 • راس من، گرچن و مارشال، کاترین (2006)، روش تحقیق کیفی، ترجمه سیدمحمد اعرابی، علی پارساییان(1395)، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • سنگه، پیتر (2006) پنجمین فرمان، ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن، (1394)، تهران: نشر سازمان مدیریت صنعتی.
 • صفری، اکرم، عبدالهی، بیژن، نوه ابراهیم، عبدالرحیم و زین آبادی، حسن رضا(1396) واکاوی موانع رشد حرفهای همکارانه معلمان در مدارس: پژوهشی آمیخته، مدیریت مدرسه، 5(1):49-23.
 • صمدی، معصومه.(1392). بررسی نقش دانش حرفه اى خودکارآمدی معلمان بر شیوه های ارتباطی مثبت و منفی آنان با دانش آموزان، مطالعات روانشناسی تربیتی، 9(17): 125-105.
 • عبدالهی، بیژن (1388) یادگیری خود راهبری در آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت بر آموزش انتظامی، (1):47-29.
 • عبدالهی، بیژن (1394) بررسی و نقد نظریه نظارت آموزشی به عنوان رشد حرفه ای معلمان، پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15(4): 144–163.
 • عبدالهی، بیژن، خباره، کبری، شیرزاد، مریم (زیر چاپ) تحلیل اکتشافی نقش مدیران مدارس درتشکیل و تثبیت گروه‌های رشد حـرفه‌ای مبتنی بر همکاری معلمان.
 • عبدالهی، بیژن، صفری، اکرم (1395) بررسی موانع اساسی فرا  روی رشد حرفه‌ای معلمان، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 15(2):134-99.
 • عبدالهی، بیژن، عزیزی شمامی، مصطفی (1391) بررسی نظام باور افراد عهده دار نقش نظارت و راهنمایی آموزشی مدارس ابتدایی شهر تهران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 6(4): 116-101.
 • کارخانه، محمد جواد (1393) نقش و جایگاه گروه‌های آموزشی در ارتقای دانش حرفه‌ای معلمان ریاضی دورة متوسطه، رشد آموزش ریاضی،32 (2): 13-8.
 • کریمی، فریبا.(1387). مطالعه صلاحیت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی، رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار، 2(4): 163-152.
 • نولان، جیمز و هوور، لیندا (2011) نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم نظریه و عمل، ترجمه بیژن ‌عبدالهی، (1395)، تهران: انتشارات دانشگاه خوارزمی.

 

 

 • Carpentera, J. P., & Lintonb, J. N (2016). Edcamp unconferences: Educators' perspectives on an untraditional professional learning experience, Teaching and Teacher Education. (57): 97-108.
 • Cormier, R. and Oliver, D.F. (2009), Professional learning communities: characteristics, principals and teachers, paper presented at the Annual Meeting of the Louisiana Education Research Association, Lafayette, LA.
 • Deaudelin, C., Dussault, M., & Thibodeau, S. (2003) Les cause de l’isolement des enseignantes et des enseignants, McGill Journal of Education, 38(1):49-51.
 • Díaz-Maggioli,Gabriel (2004) Teacher-centered Professional Development, Alexandria, Virginia USA. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD)
 • DuFour, R. (2003). Leading edge: Collaboration lit’ puts student achievement on a starvation die. Journal of Staff Development, 24(3): 1-4.
 • Evans, L. (2010). Leadership for faculty development: confronting the complexity of professional development. In Annual Meeting of the American Educational Research Association, Denver, Colorado, May 3rd (pp. 1-19).
 • Feiman-nemser, Sharon. (2001). from preparations to practice: designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers college record, 103(6): 1013- 1055.
 • Fleming, G. L. (2004). Principals and Teachers: Continuous Learners. Issues... about change, 7(2): 20-30.
 • Fraser, C., Kennedy, A., Reid, L., & Mckinney, S. (2007). Teachers’ continuing professional development: Contested concepts, understandings and models. Journal of in-service education, 33(2): 153-169.
 • Ganser, T. (2000). An ambitious vision of professional development for teachers. Nassp Bulletin, 84(618): 6-12.
 • Greer, J. (2012). Professional learning and collaboration (Unpublished doctoral dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg.
 • Joyce, B., & Showers, B. (1988). Staff development and student achievement. New York: Longman Kyle.
 • Kelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift  dagogik, 52(2): 220-237.
 • Killion, J. (2013). Collaborative professional learning in school and beyond: A tool kit for New Jersey educators. National Staff Development Council and New Jersey Department of Education.
 • Koellner, K., & Jacobs, J. (2015). Distinguishing models of professional development: The case of an adaptive model’s impact on teachers’ knowledge, instruction, and student achievement. Journal of Teacher Education, 66(1): 51-67.
 • Kyriacou,C and sutcliff,J (1978)Teacher stress:prevalence sources and symptoms,british journal of educational psychology, 29(4):59-167.
 • Lavié, J. M. (2006). Academic discourses on schoolbased teacher collaboration: Revisiting the arguments.Educational Administration Quarterly, 42(5): 773-805.
 • Lieberman, A. (1995). Practices that support teacher development: Transforming conceptions of professional learning. Phi Delta Kappan, 76(8):591-596.
 • Little, J. W. (2002). Locating learning in teachers’ communities of practice: Opening up problems of analysis in records of everyday work. Teaching and teacher education, 18(8), 917-946.
 • Loughridge, M., & Tarantino, L. R. (2005). Leading effective: Secondary school reform. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
 • Norris, N. D. (2004). Staff Development: Creating A Community of Learners 8 (2). IEJLL: International Electronic Journal for Leadership in Learning, 8.
 • Opfer, V.D. and Pedder, D. (2011) The Lost Promise of Teacher Professional Development in England. European Journal of Teacher Education, 34(1): 3–24.
 • Palloff, R. M., & Pratt, K. (2005). Collaborating online: Learning together in community. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Piercey, D. (2010). Why don’t teachers collaborate? A leadership conundrum. Phi Delta Kappan, 92 (1): 54-56.
 • Prytula, M., & Weiman, K. (2012). Collaborative Professional Development: An Examination of Changes in Teacher Identity through the Professional Learning Community Model. Journal of Case Studies in Education, 3.
 • Schechter, C.H. & Atarchi, L. (2013). The meaning and measure of organizational learning mechanisms in secondary  schools. Educational Administration Quarterly, 49(5): 1-33
 • Skakon Skerlavaj, M; Stemberger, M; Skrijar, R & Dimovski, V (2007). Organizational learning culture—the missing link between business process change and organizational performance. International journal of production economics, 106(2): 346-367.
 • Turbill, J. (2002). The role of a facilitator in a professional learning system: The Frameworks project. Teacher learning for educational change, Buckingham: Open University Press. 94-114.
 • Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher professional development: an international review of the literature. Paris: International Institute for Educational Planning.
 • Wallace Jr, R. C. (1996). From Vision to Practice: The Art of Educational Leadership. Corwin Press, Inc., 2455 Teller Road, Thousand Oaks, CA 91320.