طراحی مدل مفهومی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش نشان دادن چگونگی ارائه مفهومی از سازمان یادگیرنده , تثبیت و ایجاد مدل آموزشی ،ملزومات و مشخصه های این مدل می باشد. لذا به تدوین مدلی مناسب جهت سنجش فرایند آموزش متناسب با ویژگی های سازمان یادگیرنده که از روایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار باشد،پرداخته شده است. در ابتدا طی مطالعات میدانی ومصاحبه با خبرگان صنعت و بررسی ادبیات موضوع، رویکردها و اقدامات مختلفی که سازمان ها می توانند آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده را متحقق سازند شناسایی و بر اساس آن پرسشنامه سازمان یادگیرنده در قالب 94 سؤال تدوین شد.در مرحله بعد روایی محتوای پرسشنامه از منظر شاخص های شفافیت ، مناسبت وجامعیت توسط خبرگان ارزیابی شده و با اعمال نظرها و اصلاحات صورت گرفته، پرسشنامه نهایی با 72 سؤال و در قالب 12 شاخص محوری،این مدل را مورد سنجش قرار داد. جامعه آماری متشکل از سه شرکت سیمانی با ظرفیت تولید اسمی بالای ده هزار تنی و بالغ بر 1719 نفر می باشد و پرسشنامه در میان نمونه ای متشکل از 326 نفر از تکنسین ها ، کارشناسان و مدیران مورد آزمون قرار گرفت . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکتهای سیمانی از لحاظ سازمان یادگیرنده در سطح متوسط می باشند و موانعی پیش روی انها می باشد.بر این اساس برای تبدیل شرکتهای تحت مطالعه به سازمان یادگیرنده،راهکارهای اثربخشی ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

designing of training conceptual model based on learning organization

نویسندگان [English]

 • mojtaba kazemi 1
 • h r 2
 • a a 2
1 دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده [English]

The main purpose of this study was to assessing training conceptual model based on learning organization ,create of training model and assessing relationships between individual and organizational factors with training effectiveness of the employees and effectinness.
Method: This research is a mix method survey study and donig Structural equation modeling ,factor analysis that was done in Three large factories in 2013-2015. In this study, cluster sampling was used with proportional allocation and finally were selected 1719 exert and technician employees with random sampling method of 3 cement companies with production 10 tones and answered to standardized questionnaires with Likert scale; Self-efficacy attitude, trust , perception , content training, organizational cultur, organization’s Support , policy support , Identity andenvironmental adaptation factors .questionare 94 reviwe and fainal questionare was 72 of items and indicators 12.

Results: There are a significant correlation between the Individual and organizational factors; Training Effectiveness toward the learning organization .individual factors: content training (β=0.74), trust (β=0.62) , perception (β=0.68),self efficacy (β=0.43)and Organizational factors; Organizational culture (β=0.83), organizational struture (β=0.75) ,management style(β=0.73), identity(β=0.60),environment adaptation(β=0.76), policy(β=0.68).

Conclusion: Individual factors in learning organization is a key factor in creating self-development in training while organizational factors have an important role in increasing the tendency to perform self – development in Training. Managers by having the belief in the value of developing, supporting evidence and clear and strengthening information sharing can lead to increase employees’ intention for organization development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • learning organization
 • Organizational Learning
 • Effectiveness
 • individual factors . organizational factors
 • References

  • Aarabi,mohammad.(2006),.Organizational Structure Designing.tehran cultualal researches office.(in Persian)
  • Akgun,A.E;Byme,J.C;Lynn,G.S,& Keskin,H.(2007).organizational unlearning as changes in beliefs and routines in organizations.journal of organizationall change management.vol20,no6,pp794-812.

   

  • Alhoseini,Hassan (2007).Organizational Development Tehran:.baharieh publication.(in Persian)

   

  • Alvesson.M.;Spicer.A.(2012),A Stupidity-Based Theory of Organizations,Journal of management studies,Vol49,No.7, pp1194-1220.

   

  • Amiri,m&Rahmani,(2006).Infloenc of Sochial Capital to Iran Rijion economic Growth .economic researches journal,no6,p27(in Persian).
  • Armestrongm, i.(2010),Human resource stratejic management.translation by Arabi & Izadi.cultural researches office.(in Persian).
  • Bhattacharya,s.;Momaya.k.(2009),Interpretive Structural Modeling of Growth Enablers in construction companies.singapore Management Review,vol31,no1,pp:73-97.
  • Boyce, LA; Zaccaro, SJ, Wisecarver ,MZ.(2010). Propensity for self development of leadership attributes: Understanding, predicting, and supporting performance of leader self-development performance. Journal of Leadership Quarterly, no21,pp159–78.
  • Chang E. (1999).Career commitment as a complex moderator of organizational commitment and turnover intention. Journal of Human Relations. no52,pp 1257 –77.
  • Davenport,T.H.(2005),Thinking for a living:how to get a better performance and results   from knowledge worker.Harward business school press,  Boston,Massachusetts.
  • Davenport,T.,& Prusak, L.(1998).Working Knowledge:How Organizations Manage What They    Know:Harvard Business School Press.
  • Demir, Nusret;Tansu, Tosum ; Tatli, Petek (2006),Establishment of Learning Organization Structure For GIS Companies,Turkey,p:1-13.
  • Dettmerm,W.H,(2005).Organizational learning:Adapt or Die.Available at:http:// renekogutudartiklid.blodspot.com/2010/10/12-on systems-thinking.html.

   

  • Ekman,Annalill.(2004),Learning Organization in Theory and Practice,UMI proquest digital dissertation full citation & abstract,ISBN:554-5911-0.

   

  • Ercetin,S.S;cetin,B.&Potas,N.(2007),Multi – Dimensional organizational intelligence scale (Muldimoriens),World Applied Sciences Journal.Vol2,no3,pp:151-157.

   

  • Farhangi,ali akbar.(2004)organizational communications theories.Resa puplication.p67(in Persian).

   

  • Farmani, P.; Zeighami Mohamadi ,SH. (2011),Viewpoints of the nurses in social security hospital of Karaj and Shahriar on nursing continuing education.Iranian Journal of Medical Education.vol11,no3,pp :336-38. (Persian).
  • Fiol,C.M.; lyles,M.A.(1985),organizational learning.Academy of management review,vol10,no4, pp:803-813.
  • Garvin,D.(2000),Learning in action,Harvard business school press,Boston MA,pp148.

   

  • Georg, JM ; Brief AP.(1992), Feeling good-doing good: conceptual analysis of the mood at work-organizational spontaneity relationship. Journal of Psychological,vol 112,no2,p:310.

   

  • Guadamillas,F,; Donate,M,J.& Sanchez de Pablo,J.D.(2008),Knowledge management for corporate entrepreneurship and growth :A case study.knowledge and process management,vol15,no1,pp:32-44.

   

  • Hung,RY.Y,etal.(2010),Impact of TQM and organizational learning  innovation performance in the high-tech industry .international Business review ,doi:10,pp:1016.

   

   

  • King,W(2006),Knowledge transfer.Idea Group reference,538-543.from Word Wild                Web:http:find.galegroup.com.
  • Kirk Patrick,Donald L.(1996),.Evaluating Training Progroms,the Four Levels,second Edition.

   

  • Jamalzade,M,;.Rahgozar,H.&Alvari,F.(2011).Investigation of Islamic Azad University as a learning organization aculty members,view point,New approach in Educational Administration,Vol5,pp:,71-94(in Persian).

   

  • Liao,S.H,;Fei,W.c.&Liu,C.T.(2010),Relationship between knowledge inertia,organizational learning and organizational innovation thchnovation,vol28,no4,pp:183-195.

   

  • Landoli,Luca; Zollo, Guiseppe ,(2007),Organizational cognition and building system for the learning organization,UMI proquest digital dissertation full citation & abstract,p:324.

   

  • Lee Yuan –Duen.;Chen ,Shih-Hao,.(2015),An empirical research in the relation between corporate organizational learning and organizational culture:a case study of insurance industry in taiwan rejoin.problems and perspectives in management ,Vol 13,issue 1.
  • Madani,hossein.;Zahedi ,mohammad javad.(2004),Employee commitment factors examining.sociology journal.vol 6)No1.p19(in Persian).

   

  • Marquardt,M.J.(1996).Building the Learning Organization.New York: Mcgraw-hill.p:16.

   

  • Martensson,M.(2000),"A critical review of knowledge management as a management tool, Journal of Knowledge Management ,vol4.No 3,p204-215.

   

  • Mayo,A.(1998),"Memory bankers",People Management,vol.4,No2,pp: 8-34.

   

  • Maurer, T.; Palmer, J.(1999), Management development intentions following feedback: role of perceived outcomes, social pressures and control. Journal of Management Development .no 18, pp:733 –51.

   

  • Mikkelsen, A; Saksvik, P; Eriksen, H.(1999), Ursin H. The impact of learning opportunities and decision authority on occupational health .Journal of Work Stress.no13, pp:20–31.

   

  • Miha skerlavaj a,;Ji Hoon Song b &Youngmin Lee c.(2010)Organizational Learning Culture,innovative culture and innovations in south orean firm 2 Expert systems with Application,no37,pp 6390-6403.

   

  • Mohd Ghazali,Muhammad.;faizal.Kassim,Norliya Ahmad.:Khalib,lokman hakim, Nurifri jafari ,Muhammad, &Ariff Idris,Muhammad,.(2015),Conceptualizing Learning Organization towards  Sustaining Learning organizations performance.international journal of Akademic research in business and social sciences, Vol.5,issue1,pp: 147-154.

   

  • Oggestam,Lena. (2006), learning organization or knowledge management:which came first,The chicken or The Egg?Information Technology and controlVol 35,No.3

   

  • Pender,David.(2007),.Emerging themes inter-firm collaboration .Journal of management studies , Vol .42.No2, 321-347.

   

  • Rezazade Mehrizi,M.H.(2011).Managing old and obsolete knowledge.The PHD thesis.management and economics school,sharif university of technology.

   

  • Robbins,S.P.(2002,)Essential of Organizational behavior,Upper Saddle River,N.J:prentice Hall.(in Persian).

   

  • Rubio,DMG.;Berg-weger,M,Lee,E&Rouch,sh.(2003),Objectifying content validity.conducting a content validity in social work research.Proquest Psychology Journal,no27,p94.

   

  • Senge,p.(1996),The Leader New YorkBuilding Learning Organization,international Thompson buainess prss,London,pp:288-315.

   

  • Slocum,john,w.;.Hellriegel,Don.(2011),fundamentals of organizational behavior.13th ed,(mason,ohio : south western cengage learning.

   

  • Starbuck,W.H.(1996).unlearning ineffective or obsolete technologies.International Journal of technology management,no11,pp:725-737.

   

  • Strauss,A.&corbin,J.(1998).Basics of Qualitative Research;Grounded Theory procedures and Techniqes , (2nd ed)Thousand Oaks.CA:Sage.(in Persian)

   

  • Sun,P.Y.;Scott,J.L.(2005), An investigatin of berries of knowledge transfer .  Journal of            Knowledge Management ,vol9,no2,pp:75-90.                                   

   

  • Taylor ,W .; Wright ,G.(2004) ,Organizational readiness for successful  knowledge  sharing : challenges for public sector managers .Journal of Information  Resources Management,vol 17,no2,pp:22-37.

   

  • Tsang,E.W.K.(2008),Transferring knowledge to Acqusisition Joint Ventures :An organizational unlearning perspective.management learning,vol39,no1,pp:5-20.

   

  • Vazifeh dust,hossein.;Kalantari Dehghani,Mahdiyeh.& Sadeghi Demneh,Raheim .(2014) ,learning organization and knowledge management:which ond enhances another one more? Islamic Azad University,Tehran,Iran.homepage:www.Growing Science.com/msl.(4),325-334.(in Persian)

   

  • Yildiz,H.E.; Fey,C.F.(2010),compatibility and unlearning in knowledge transfer in mergers and acquisitions.scandinavian Journal ofmanagement ,vol26,no4,pp:448-456.