بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بیدبلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد، شیراز، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بید بلند بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان شرکت گاز بید بلند در سال 1392 مشتمل بر 291 نفر بوده و با نمونه گیری تصادفی خوشه ای نمونه ای با حجم 165 نفر انتخاب شد. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه پیچیدگی رابینز (1987)، پرسشنامه رسمیت هیگ و آیکن (1969)، پرسشنامه تمرکز رابینز (1987) و پرسشنامه انگیزش شغلی رابینسون (2004) بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در سطح توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و نمودار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب آتا استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین ساختار سازمانی، رسمیت و تمرکز سازمان با انگیزش شغلی رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین پژوهش نشان داد بین وضعیت استخدام و وضعیت تأهل با انگیزش شغلی رابطه ی معناداری وجود دارد، اما بین جنسیت، سن، سابقه و میزان تحصیلات با انگیزش شغلی رابطه ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relation between organizational structure and job motivation for refinery employees of Bid Boland Gas Company

نویسندگان [English]

  • Abdolmohammad Taheri 1
  • Najaf Tahmasbipour 2
  • Maasoume Sadeghi kahmine 1
1 Department of Educational Management, Faculty of Management and Economic, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Department of psychology, Faculty of human sciences, Shahid Rajayee University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main aim of this study is the surveying of the relationship between organizational structure (complexity, formalization, and centralization) and job motivation of Bid Boland Gas Company employees'. Statistical population of this research is consist of 291 Bid Boland Gas Company employees' in 1392 that among them 165 employee were selected through cluster random sampling. The tools of this research included Robbins complexity questionnaire (1987), Haig and Icon Formalization questionnaire (1969), Robbins centralization questionnaire (1987) and Robinson job motivation questionnaire (2004). In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used. At the descriptive level, parameters such as frequency, percentage, mean and graph and at the level of inferential statistics, Pearson correlation coefficient and Ata coefficient were used. Results showed that there is significant relation between organizational structure, formalization and centralization with job motivation. Results also showed that there is significant relation between marital statuses with job motivation, but there is no significant relation between gender, age, experience and education with job motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization
  • Organizational structure
  • Motivation
  • job motivation
References
Arshadi, N. (2007). Designing and Testing a Model of Important Occupational Occupation Projections and job motivation in Employees of National Oil Company of South of Ahwaz, (PhD) thesis, Ahwaz Shahid Chamran University, Faculty of Educational Sciences and Psychology. (In Persian)
Alimehdi, M. (2012). A Study of Relationship between Organizational Structure and Job Satisfaction, Job Motivation, Job Performance, and organizational citizenship behavior (Case study: The country's municipalities and administers), (M.A) thesis, Imam Sadegh university. (In Persian)
Alvani, M. (1999). Public administration, Tehran: Ney Publication, Fourth edition. (In Persian)
Eghtedari, A. (1989). Organization and management, Tehran: Mousavi Publication. (In Persian)
Mirzayee, H and Soltani, F. (1995). Organizations, Rational, natural and open system, Tehran: Management Faculty of Tehran University Publication. (In Persian)
Amiri, A. (2000). The relationship between organizational structure and creativity of Staff managers of Physical Education Organization. Harkat Publication, Number 33. (In Persian)
Bahrami, M. (2005). The relationship between organizational structure and job motivation in west Azerbaijan educational organizations, Tehran: Shahid Beheshti University Publication. (In Persian)
Zabihi, M; and Ebrahimipour, H; Arefiniya, H. (2013). The survey of the relationship between organizational structures dimensions and Psychological empowerment dimensions in Staff of Mashhad University of Medical Sciences, Quarterly Journal of Nursing Management, year 2, Number 1. (In Persian)
Robbins, S.P. (2000). Organizational Theory: Structure, Design and Applications, Translated by: Alvani, M and Danayeefard, H, Tehran: Safaar Publicatin.
Robbins, S.P. (2000). Essentials of organizational Behavior. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Farahani, R. (2005). The survey of the relationship between organizational structure and employee's empowerment, (M.A) thesis of governmental administration, Tehran University, Faculty of management. (In Persian)
Alavi, A. (1996). The psychology of management and organization, Tehran: governmental administration education center Publication, 2th edition. (In Persian)
Karayeezadeh, A; and Shaebani, A; Jafari, K; Ojaghi, M. (2016). The effect of organizational structure on job satisfaction and organizational commitment, Monthly Journal of Management and Accounting Research, Number 24. (In Persian)
Katsikea, E.; Theodosiou, M.; Perdikis, N.; Kehagias, J. (2011). The effects of organizational structure and job characteristics on export sales managers’ job satisfaction and organizational commitment. Journal of World Business, 46, 221-233.
NezamShahidi, M. (1998). The survey of the relationship between organizational structure and human resource motivation in City and Village Economic Organization, Management knowledge Publication, Year 11, Number 43. (In Persian)
Mullins, L. (2000). Management and Organizational Behavior. Landen: prentice-Hall.
Hoy, W.K. and miskel, C.G. (2005). Educational Administration: Theory, Research, and Practice. New York: McGraw–Hill.
Daft, RL. (2000). Organization theory and design. Tehran: 2th edition, translated by: Parsaeian, MA and Arabi, M, Cultural Research.