بررسی بین المللی سازی نظام آموزش عالی در کشورهای آمریکا،کاناداواسترالیا وارایه الگوی مناسب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اردکان

2 استاد مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

در عصر جهانی و بین‌المللی،مدرسان دانشگاهی کم‌تر به عنوان تأمین کنندگان اطلاعات و بیشتر به عنوان مفسرانی هستند که مسؤولیتشان ایجاد محیط مناسب علمی برای درک عمیق حوزه‌های علمی است .در این راستا هدف اصلی ونقطه توجه برنامه ریزان درسی ، اساسا طراحی اهداف وبرنامه های آموزشی مطلوب و کار آمد بوده ا ست.
دراین مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی استفاده شده است تا رویکردهای بین المللی سازی برنامه های در سی آموزش عالی در کشور های مختلف را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد.ودر نهایت الگوی مناسب برای کشور ایران را پیشنهاد می دهد.. نمونه پژوهش شامل دانشگاهها ونظامهای آموزش عالی در کشورهایی که به بین المللی کردن آموزش عالی پرداختند، از قبیل آمریکا،کانادا واسترالیا می باشد.
روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری هدفمند از بین کشورهایی که در زمینه بین المللی ساختن برنامه های درسی آموزش عالی فعالیت کرده اند، انجام گرفت.
یافته های تحقیق شامل استراتژیها ،برنامه ها وفعالیتهای مناسب برای بین المللی کردن برنامه های درسی وروشهای تدریس ویادگیری آموزش عالی در هر کشور می باشد. مقایسه استراتژیهای سه کشور آمریکا ، کانادا و استرالیا نشان داد که مهمترین استراتژی‌ این کشور‌ها بین‌المللی کردن برنامة درسی و یادگیری و الحاق محتوای بین‌المللی به برنامه‌های درسی موجود است و تغییر مکان فیزیکی استاد و دانشجو در قالب برنامه‌های مبادله کمتر مورد توجه است. امروزه ارجحیت بر بین‌المللی سازی برنامه‌های درسی بومی، ملی و محلی داخل هر کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative studying internationalizing high education in different countries of the world and presenting proper model in Iran

نویسندگان [English]

 • f b.a 1
 • mohamadhosein yarmohamadian 2
1 استادیار دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اردکان
2 The master of Isfahan University of Medical Sciences, Health Management and Economic Research Center
چکیده [English]

In the global age, professors provide less information and do as interpreters which their responsibility is creating proper scientific environment to understand scientific agendas respectively. In this order, the main goal of curriculum planers and programmers is designing proper educational programs.
In this paper, the qualitative content analysis method with comparative approach has been used to study internationalizing approaches of high education curriculum in different countries and finally a proper model is recommended for Iran. Research sample includes universities and high education centers of countries such as USA, Canada and Australia which those have internationalized high education centers.
Research sampling method was conducted as targeted sampling among countries which those have internationalized high education centers.
Research findings include strategies, programs and activities for internationalizing curriculum and teaching and learning methods of high education in each country. Comparing strategies of USA, Canada and Australia indicated that the most important strategy of these countries was the internationalizing curriculum and learning methods and adding international content to existing curriculum and also changing physical place of professor and student without continuous interaction. Today's, priority is focused on internationalizing local and national curriculum in each country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internationalization"
 • " higher education"
 • " curriculum"
 • " Appropriate model
 • References

   

  • تافلر، آ. (1377). جابه‌جایی در تدرسی، ترجمه شهیندخت خوارزمی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سیمرغ.
  • دعایی، ح. عالی، م. (1384). سازمان‌ها در بستر جهانی شدن، مشهد، نشر بیان هدایت نور.

   

  • Air. Lie. (1992). The Internationalization of  higher education: Motivations and realities. The NEA1992 Almance of Higher Education.
  • American Association of Community Colleges & Association of Community College Trustees.  (2006).  Building the global community: Joint statement on the role of community colleges in international education.  Retrieved January 15, 2007, from http://www.aacc.nche.edu/Content/NavigationMenu/ResourceCenter/Services/  International/AACCACCT_Joint_Statement.pdf 
  • American Council on International Intercultural Education.  (2006).  National/state/ regional global education consortia.  Retrieved July 24, 2006, from http://www.aciie.org/ consortia.htm
  • Association of universities and colleges of Canada (AUCC). (2000). Report on Internationalization at Canadian universities, P.47.
  • Bell, M,E. (2008). Internationalization of the curriculum in higher education through study a bread  and global Learning. PHD thesis. The University of Wollongong.
  • De wit, H. (2002). Internationalization of higher education in the united states of America and Europe and the united states. Amsterdam: European Association for International Education
  • Delvin. M (2008). An international and interdisciplinary approach To curriculum: The Melbourne model. Center for The Study of Higher Education The University of Melbourne Australia, U21 Conference Glasgow, Scotland February 21-22.
  • Frost, R., Savage, C., & Natali, J.  International studies in the community college: Faculty, courses and the curriculum.  Videoconference on November 10, 2004.
  • Galligan.L(2008). Internationalisation of the Curriculum. University of Southern Queensland. Learning and Teaching Support Unit
  • Green, M.F.  (2005).  Internationalization in U.S. higher education: The student perspective.  Washington, D.C.: American Council on Education.
  • Hayward. F. M. (2000). Internationalization of US. Higher education: Preliminary Status Report, Washington, DC 20055-0191
  • Knight J. and De Wit. H. (1997).  Internationalization of higher education in Asia Pacific countries. Amsterdam: European Association for International Education.

   

  • Mayring.ph(2000). Qualitative Content Analysis.Forum Social Qualitative research. Volum1.n 2 .Art 20. June 2000.
  • Motlow State Community College.  (2006).  Mission statement.  Retrieved December 31, 2006 from http://www.mscc.edu/mission.html
  • Motlow State Community College.  (2006).  Strategic planning-objectives-goals. Retrieved December 31, 2006 from http://www.mscc.edu/research/Sp/ STRATEGIC%20PLAN%20FOR%20WEB.htm
  • Pinar, W. F. (2008). Intellectual advancement through The Internationalization of curriculum studies. Available from www.iaacs.org.

   

  • Schubert. M. (2009). Internationalization and it's management at higher education institutions. Helsinki School of Economics ACTA Universities OEconomicae Helsingiensis.