اعتباریابی مدل نظارت آموزشی برای آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران .

چکیده

هدف پژوهش حاضر اعتباریابی مدل نظارت آموزشی برای آموزش و پرورش ایران می باشد که به روش کیفی- کمی انجام شد. جامعه آماری پژوهش از یک سو تمامی کشورهای پیشرو در زمینه نظارت آموزشی و از طرف دیگر تمامی مدیران مقاطع تحصیلی و گروههای آموزشی می باشد. در فاز اول پژوهش (بخش کیفی) نمونه گیری براساس فراوانی مشاهده شده پرتکرار درباره مولفه ها و در فاز دوم پژوهش (بخش کمی) با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با تعداد 380 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی فهرست های کنترلی و فیش برداری از تمامی اسناد و مدارک بالادستی و پژوهش های کشورهای منتخب و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته نظارت آموزشی می باشد. جهت تعیین روایی و پایایی در بخش کیفی از اشباع نظری و در بخش کمی از آلفای کرانباخ بهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوا برای دسته بندی مولفه ها و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه 1 و 2 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های رهبری آموزشی، مدیریت آموزشی، کیفیت آموزشی، تدریس و یادگیری، پژوهش محوری و حمایت اجتماعی اجزای اصلی مدل مفهومی نظارت آموزشی هستند و همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل طراحی شده از نظر خبرگان و صاحبنظران آموزش و پرورش دارای اعتبار و از برازش لازم جهت اجرا برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation the Model of Educational Supervision for Education

نویسندگان [English]

  • m a 1
  • Reza Hoveida 2
  • Mohammad Ali Nadi 3
1 دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
2 Associate Professor, Department of Educational Science, University of Isfahan,Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Science, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to validation the model of educational supervision in selected countries, including: (America, Japan, Canada, Australia, England and France) in order to the characteristics of educational supervision models in those countries where education is currently underway based onavailable documents from previous researches findings,upstream regulations and structure and educational site. The Mixed research method was used in order to answer the main question of this research.The participants consisted of all selected countries that have advanced educational system and theschool principals and educational groups. By dividing of the country into five regions which finally led to only10 provinces with random cluster sampling method andsample-size of 380 people (of the principals and educational groups) based on Morgan table and using factorial analysis Level I& IIwho were selected randomly.based on the results obtained from the research, educational supervisionmodel was approved and found valid and reliable and it is able to be implemented it in education system of the country. This model was designed with 42 itemsand six parameters (Educational leadership, educational management, quality of education, teaching and learning, research and social support). These 42 items actually were the consideredsubcomponents, designedin supervision models in the form of a researcher-made questionnaire presented to the sample statistic population.Teaching – Learning as a highly-approved parameter and social support as a lowly-approved parameter were verified in a significant range from strong to weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Supervision
  • validation
  • Model
  • education
- Anderson ,M (2014). Historical and foreign legacy for the supervision concept in the Czech nursing. Kontakt, Volume 17, Issue 1, March 2014, Pages e32-e41.
-   Arsaythamby Veloo, Mary Macdalena A. Komuji, Rozalina Khalid(2013). The Effects of Clinical Supervision on the Teaching Performance of Secondary School Teachers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 93, 21 October 2013, Pages 35-39.
-        Calsoon T. (2012). Early childhood education and care regulation: a comparative perspective, International Journal of Educational Research.
- Eriksson, G (2008). Supervision of teachers based on adjusted arithmetic learning in special education. The Journal of Mathematical Behavior, Volume 27, Issue 4, 2008, Pages 264-276. 
- Gall, M. D (2002). Techniques in the clinical supervision of teachers. New York: Longman Publishers Inc.
- Glickman, C, D. Gordon, S, P. Ross- Gordon, J.M. (2001). Supervision & Instruction Leadership. Needham Heights, MA, Allyn & Bacon.
- Hasani N. (1999). Evaluation of educational supervision of Tehran guidance school headmaster. MA Thesis. University of Isfahan.
- Khadivi A., Maleki H. (2007). Identification the Parameters of Supportive Supervision and Present the Perceptual Appropriat Model for Iran Education. Knowledge & Research in educational Science., 13: 25-50          
- Mayorova V.I, Samburov S.N., Zhdanovich, O.V, Strashinsky., V.A.(2015). Utilization of the International Space Station for education and popularization of space research. Acta Astronautica, Volume 98, May–June 2015, Pages 147-154
-  Nolan J, Hawkes B and Francis P. (2010). Case studies: windows on to clinical supervision. Journal education leadership. Volume99, Number9 New roles.
- Putney, Martha, w. and others. (2007). Effects of supervision and supervise the orytical orientation and supervisor- supervise matching on interns, perceptions of supervison. Journal of counseling- psychology.V59.
- Salibaa, S.T (2014). Educational assessment tools for an equitable supervision , Procedia - Social and Beha.
- Susanna Wai Ching Lai-Yeung(2014). The Need for Guidance and Counselling Training for Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 113, 7 February 2014, Pages 36-43.
- Wiles w.,  Bondi J.C. ( 2004) Supervision: A Guide to Practice (6th Edition). Pearson publication. The University of Virginia, 380 p.
- Yahyaei D, Mahini F. (2012). A Comparative Study of the Islamic Scholars’ Titles During the First Centuries of the Islamic Era and those of the Islamic Scholars at the Today's Universities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 47, 2012, Pages 1403-1407.