ارائه الگوی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگویی جهت تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان طراحی و اجرا شده است. پژوهش حاضر از نظر نحوه گرد اوری داده ، موضوع مورد بررسی، هدف، ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها ، شیوه انتخاب و دستیابی به جامعه اماری ، زیر گروههای آن و نیز ازمودنیها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران، معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش اداره کل و شهرستان های استان گلستان در سال تحصیلی 95- 1394 به تعداد 763 نفر تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 256 نفر محاسبه گردید.برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی، پرسشنامه بسته پاسخ با 65 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردید. داده های جمع آوری شده در محیط spss طبقه بندی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از جداول فراوانی و محاسبه شاخص ها استفاده گردید. برای ارائه الگو از نرم افزار مدل سازی LISREL در قالب توصیف و تحلیل استفاده شد.بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده تایید آن توسط تحقیقات قبلی و نظریه های موجود، می توان نتیجه گرفت که چارچوب ارائه شده از پشتوانه نظری، تجربی و اعتبار کافی برخوردار بوده و اجرای آن به منظور افزایش اثربخشی سازمان پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

e-HRM model impact on organizational effectiveness in education Golestan in modeling

نویسندگان [English]

  • m gh
  • v f
  • f z
گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
چکیده [English]

This study aims to present a framework for e-HRM impact on organizational effectiveness in Golestan Province's Department of Education. This study is to collect data, subject matter, purpose, data collection tools and data, method of selection and access to the population, subgroups of subjects, as well as a descriptive survey. The study population consisted of managers, deputies and experts from the Education Department of the city of Golestan province in the 1394-95 academic year, 763people had formed. Using stratified sampling method and Cochran formula using the calculated sample size of 256 people Grdyd.bray data collection, library and field method was used. In field research, questionnaire with 65 items and five-item Likert been set. Spss classified data collected in the environment and its reliability by using Cronbach's alpha coefficient was 97/0. To analyze the data descriptive level and frequency tables were used for index calculation. To present a pattern of LISREL modeling software used in the description and analysis. So according to the results confirmed by previous research and theory available, it can be concluded that the proposed framework supported by theoretical, empirical and sufficient credits and has recommended its implementation to enhance the effectiveness of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic human resource management
  • organizational effectiveness
  • information and communication technology
-                      Armstrong, M. (1993). A handbook of personnel management practice, 4th ed. London: Kogan Page 10. 
-                      Drucker, P. (2002). he Essential Drucker. Oxford, UK: Butterworh-Heinemann.Post-capitalist Society. New York: Harper Business.
-                      Ensher, E.A., Nielson, T.R. and Grant-Vallone, E, Tales, from the hiring line.(2002). effects of the internet and technology on HR processes.  Organizational Dynamics, Vol. 31, No. 3, P P. 224-44
-                      Hayton, J. C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource Management Journal 15(5): 21–41.
-                      Hoseini,Abolhasan.HadizadehMighaddam,Akram.Javadi Houshmand.(2009). The Role of e-HRM
-                      In Human Resource Management Effectiveness. Tehran:The Fifth Conference on Human Resource Development. (In Persian)
-                      Kazemi, B., & Seyied, A. (2000). Efficiency . Studies and Research Institute, 9-10.(In Persian)
-                      Lepak, D.P, & Snell, S.A. (1998). Virtual HR: Strategic human resourse
-                      management in the 21st Century. Human Resource Management Review. 8(3), 215-234. Retrieved July 16, 2007 from the World Wide Web: http:..www.sciencedirect.com.
-                      MacMillan, I. C. (1987). New business development: A challenge for transformational leadership.  Human Resource Management. 26(4): 439–454.
-                      Mead, NR., Shoemaker, D., & Drommi, A. (2007). Maintaining IT's corporate impact through a governance framework.  Cutter IT Journal.  20( 7): 30-35.
-                      Mouelhi, R. (2008). Impact of the adoption  Informati and Communication Technologies on firm efficiency in the Tunisian manufacturing sector. Paper presented at the Equity and Economic. Development ERP 15th Annual conference.
-                      Parry , E. , & Tyson, Sh. (2011). Desired goals and actual outcomes of e-HRM. Human Resource Management Journal, 21(3), 335 –354.
-                      Reese, All. (2005). Marketing Strategies: 22 immutable law of marketing management. Translation: Khalil Schwerin, Sohrab. Tehran: Institute Press Yadvare. (In Persian)
-                      Samimi,M.(2015).Investigate the relationship between employee empowerment and labor productivity CRA and radio communications. First National Congress of Psychology. (In Persian)
-                      Soltani,m. Mirzanejad,R.(2011).E-HRM and infrastructure to implement it. Tehran:Seventh Human Resource Development Conference(In Persian).
-                      Strohmeier, S. (2007). Research in e-HRM: Review and implications.Human. Resource Management Review, 17(1). :19-37.
-                      Voermans, M., & Veldhoven, M. (2007). Attitude towards - e-HRM: anempirical study at Philips. Personnel Review, 36(6), 887-902.