تدوین و اعتبارسنجی شاخص های شناسایی استعدادهای مدیریتی مدیران آموزش و پرورش استثنایی قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه منابع انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

این مطلب که موفقیت سازمان‌های امروزی در درجه اول بستگی به سرمایه مدیریتی آنان دارد، امری کاملاً پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. هدف از این پژوهش تدوین و اعتبارسنجی استعدادهای مدیریتی مدیران مدارس آموزش و پرورش استثنایی قم است. پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. نمونه‌گیری بخش کیفی پژوهش، با تکنیک گلوله برفی و با ابزار مصاحبه انجام شده که بر مبنای آن، از میان 45 مدیر و معاون آموزش و پرورش استثنایی قم، 12 نفر برای مصاحبه انتخاب شده‌اند. در بخش کمی پژوهش از میان 180 معلم و مدیرآموزش و پرورش استثنایی، 120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. داده‌های کیفی پژوهش با تکنیک تحلیل تم و داده‌های کمی با نرم‌افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شده‌اند. در بخش کمی، روایی محتوا و پایایی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ تأیید شده است. در بخش کیفی، روایی با استراتژی ممیزی بیرونی و پایایی با شیوه پایایی بین دو کدگذار مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 39 ویژگی مدیران استثنایی، در دوازده تم اصلی شده است که عبارتند از: مهارت رهبری، موقعیت‌شناسی، اعتقاد به کار، عمل‌گرایی، قابلیت حل مسئله، هوش عاطفی، دانشگری، دانش و تجربه تخصصی در زمینه آموزش استثنایی، شناخت گروههای مختلف دانش‌آموزان استثنایی، مهارت درک ویژه، توانایی مدیریت شرایط ویژه و قابلیت‌های ارتباطی ویژه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Verification of indicators of managerial talent for managers in Disabled Ministry of education of Qom

نویسندگان [English]

  • reza tahmasebi 1
  • ali hamidizadeh 2
  • p a 3
1 استادیار گروه منابع انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
چکیده [English]

The Organizational success is depends on managerial investment. The purpose of present research is Identification and Verifications of identifying managerial talent for managers in Disabled Ministry of education of Qom. Research is mixed method. It's combination of qualitative and quantitative methods. Qualitative data collection tools are interview with Managers and their assistants. Quantitative data collection tools are questionnaires. Sampling method in qualitative study is Snowball technique and sampling method in quantitative section is random sampling. In the quantitative study among 180 teachers and managers, 120 persons were selected with using random sampling method and Cochran formula. Qualitative data analyzed with Themes Analysis and quantitative data analyzed with Smart PLS Software. The validity of the Quantitative research was confirmed by the content validity. The reliability calculated for the multiple choice items through Cronbach's Alpha. The validity of the Qualitative research was confirmed by External audits. The reliability of the Qualitative method is approved reliability between coder. The results of the research identified 39 indicator for identify managerial talent in Disabled Ministry of education, in 12 major themes that include: Leadership skills, Position Survey, Believed to the work, Activism, problem-solving ability, Emotional Intelligence, perfectionist, specialized knowledge and experience in the field of Disabled education, Recognizing different groups of Disabled students, Special comprehension skills, The ability to manage specific conditions, Special communication capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial talent
  • Themes Analysis
  • Qualitative research
  • Disabled Ministry of education
  • Smart PLS Software
-          Abediyan, A. (2011). Managerial competencies for managers of Mashhad University. M.S Thesis. Mashhad University. [Persian]
-          Ahwati, F. Shamsudin, M. Chuttipattana, N. (2012). Determinants of managerial competencies for primary care managers in Southern Thailand. Journal of Health Organization and Management, Vol. 26, No. 2, 2012, pp. 258–280.
-          Alemzadeh, P. (2015). Identification and Verifications of identifying managerial talent for managers in Disabled Ministry of education of Qom. M.S Thesis. Tehran University. [Persian]
-          Asumeng, M. (2014). Managerial Competency Models: A Critical Review and Proposed Holistic-Domain Model. Journal of Management Research. Vol. 6, No. 4, pp. 1- 21.
-          Alldredge, E.M. Nilan, K. J. (2000). 3M’s leadership competency model: an internally developed solution. Human Resource Management, Vol. 39, No. 2, pp. 133-145.
-          Braun, V. Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, pp. 77-101.
-          Buckingham, M. Vosburgh, R. M. (2001). The 21st century human resources function: It's the talent, stupid. Human Resource Planning. Vol. 24, No.4, pp. 17–23.
-          Chitsaz, E. Zvalfqarzadh, M. Ghiyasi Nodoushan, S. (2012). Identification  Managerial competencies model in the Islamic University of Iran. Journal of Management at Islamic University. Vol. 1, No. 2, pp. 27- 48. [Persian]
-          Davari, A. Rezazadeh, A. (2013). Structural Equation Modeling With PLS. Tehran: Jahad. [Persian]
-          Dries, N. Peperman, R. (2012). How to identify leadership potential: development and testing of a consensus model. Human Resource Management. Vol. 51, No. 3, pp. 361–385.
-          Gallardo, E. G. Dries, N. Cruz, T. F. G. (2013). meaning of talent in the world of work. Human Resource Management. Vol. 23, No. 2, pp. 290- 300.
-          Iles, P. Chuai, X. (2009). Talent management and HRM in multinational companies in Beijing: definitions, differenced and drivers. Journal of Word Business. Vol. 41, No. 2, pp. 1-11.
-          Jokinen, T. (2005). Global leadership competencies: a review and discussion. Journal of European Industrial Training. Vol. 29, No. 3, pp. 199-216.
-          Rezayat, G. Yamani doozi  sorkhabi, M. Kiamanesh, A. Naveh Ebrahim, A. (2011). Identification Competencies for effective leadership in higher education of Iran. Iranian Higher Education. Vol. 4, No. 1, pp. 47- 84. [Persian]
-          Ronnlund, J. (2009). Talent management and identification of leadership potential within company in Finland. M.S. thesis. Umeå School of Business.
-          Silzer, R. Church, A. H. (2009). The pearls and perils of identifying potential. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice. Vol. 2, No. 4, pp. 377–412.
-          Tansley, C. Turner, P. Carley, F. Harris, L. Sempik, A. Stewart, J. (2007). Talent: Strategy, management, measurement. London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).
-          Verle, K. Marki, M. Zoran, A. G. (2014). Managerial competencies and organizational structures. Industrial Management & Data Systems. Vol. 114, No. 6, pp. 922–935.
 
-          Vural, Y. Vardarlier, P. Aykir, A. (2012). The Effect of using talent management with performance evaluation system over employee commitment. 8th international strategic management conference. social and behavioral sciences. Vol. 58, pp. 340-349.
-          Williams, M. (2000). The war for talent: Getting the best from the best. London: CIPD.
-          Xuejun, J. Wang, Q. W. (2009). Managerial competencies for middle managers: some empirical findings from China. Journal of European Industrial Training. Vol. 33, No. 1, pp. 69–81.