بررسی ارتباط کار آمدی مدیران هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش با رهبری تحول گرا از دیدگاه هنر آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی

چکیده

مقدمه: مدیران در سازمانها‌ یا واحدهای آموزشی یک عضو حیات بخش هستند که با تدارک و فراهم سازی ، طراحی و نگهداری محیط کار نقش تعیین کننده ‌ای در تربیت نیروی انسانی کارآمد دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین کارآمدی مدیران هنرستان های فنی حر فه ای و کار دانش و سبک رهبری تحول گرا است .
روش کار: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری متشکل از 916 نفر از هنر آموزان هنرستان های کاردانش و فنی حرفه ای استان مازندران است که 270 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده ها، یکی پرسشنامه استاندارد رهبری تحولی باس و اولیو و دیگری پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش کارآمدی مدیران است. پایایی پرسشنامه استاندارد رهبری تحولی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/. و پرسشنامه کارآمدی مدیران 90 /. برآورد گردید.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه هنرآموزان، مدیران از کارآمدی متوسط و بالا برخوردارند ودر حالت کلی میان رهبری تحولی مدیران و کارآمدی آنان رابطه معنا داری وجود دارد. بین همه مولفه های رهبری تحولی با کارآمدی مدیران رابطه وجود دارد، به این ترتیب که مدیران با سبک رهبری تحولی پایین، موجب کار آمدی کمتر ، و مدیران با سبک رهبری تحولی بالا ، از کارآمدی بالاتری برخوردار هستند.
نتیجه‌گیری: استفاده مدیران از سبک رهبری تحولی ضمن اینکه موجب بهبود عملکرد و کارآمدی بهتر مدیران می شود، با ایجاد پیوند عاطفی، کارکنان را به کار برانگیخته و تشویق می گردند تا به حداکثر توان بالقوه خود دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the efficiency of vocational technical and Kardanesh schools administrators with transformational leadership from the perspective of trainers

نویسندگان [English]

  • samad izadi 1
  • f a 2
1 دانشیار دانشگاه مازندران بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی
2 دانشجوی کارشناسی ارشد بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی
چکیده [English]

Introduction: Managers in organizations or educational centers are a part of life-giving that provision, design and maintenance work, have crucial role in training human resources efficiently. The main objective of this study was to determine the relationship between the efficiency of Vocational technical and Kardanesh schools administrators, and transformational leadership style.

Methodology: This research is a descriptive - correlation, and its population of 916 trainers in vocational technical and Kardanesh schools in Mazandaran province. The sample size is 270, according to Morgan table, a multistage cluster sampling method was chosen.Two types of questionnaires were used to collect data: Bass & Avilio transformational leadership questionnaire and another questionnaire to measure the effectiveness of managers.Transformational Leadership Questionnaire reliability, using Cronbach's alpha coefficient / 89. And efficiency managers Questionnaire, 90 /. Were estimated.
Results: The results indicate that, from the perspective of trainers, managers have, middle and high effectiveness, and, in general, between transformational leadership and principals, and their efficacy, a significant relationship exists.
Between all the components of transformational leadership including: the desired mental persuasion, motivation, inspiration and personal considerations, and efficient management, the statistically significant relationship exists.
Conclusion: Thus, managers with low transformational leadership style led to lower efficiency, and consequently managers with high transformational leadership style, which is high efficient management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • School Management
  • Transformational Leadership
  • trainers
-Adent, N. & Davice  ( 2002) Markets for Schooling: An economic analysis.Routiedge Press
-Amirul, Sharifah Rahama (2012) - Articles A Study on the Relationship between Leadership Styles and Leadership Effectiveness in Malaysian GLCs European Journal of Business and Management Vol 4, No.8, 2012
-Angelides, Panayiotis( 2012) Educational Management Administration & Leadership, Educational Management Administration & Leadership, v40 n1 p21-36 Jan 2012
-Barnett Alan M (2005) The Impact of Transformational Leadership Style of the School Principal on. -School Learning Environments and Selected Teacher Outcome Ph.D. Dissertation, The University of Western Sydney
-Barimani Khadijah(1390).The relationship between transformational leadership and entrepreneurial managers, employees, Mazandaran University of Medical Sciences in 1390-1389 academic year , Master Thesis.Azad university, branch of Sari(in persian)
 
 -Beikzad , jafar and Najafi sales ,elham (1390) Effects of transformational leadership in successful deployment of Six Sigma Case Study, Journal of Management, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Year VIII, No. 21, Spring 1390
-Biard, R.P. (2000). The Role of a New Leadership Team in Transforming a School district. Ph.D. University of Texas
-Bush, T. (2007), ‘Educational leadership and management: theory, policy and practice’, South African Journal of Education, 27 (3): 391-406.
-Di Vincenzo, R. (2008). School leadership and its relation to school performance. Unpublished- Dissertation University of Phoenix. ProQuest, 3323345 .
-Erkutlu, H. (2008). The impact of transformational leadership on organizational and leadership effectiveness the Turkish case. Journal of Management Development, 27(7), 708-726
-Eisenbeiss, S. A., van Knippenberg, D., & Boerner, S. (2008). Transformational Leadership and Team Innovation: Integrating Team Climate Principles, Journal of Applied Psychology, 93(6).
-Fink, D. (2005) Leadership for mortals. London: Paul Chapman
- Foslett, N. a. L., J(2003),Leading and Managing Education. London: SAGE
-Jaidi Faraz Nahiyah(2011) ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL’S  - TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ,  Jurnal Siasat bisnis, Vol. 15 No. 1, Januari 2011 145-155
-Judeh, M. (2010). Transformational leadership: A study of gender differences in private universities, Proceedings of Annual London Business Research Conference12-14 july
-Hebert, Elizabeth B(2011)., "The Relationship between Emotional Intelligence, Transformational Leadership, and Effectiveness in SchoolPrincipals" (2011). Educational Policy Studies Dissertations. Paper 66
-Hanushek ,E. &Kimko ,D(2000) schooling ,labor force quality and the growth of nations American Econimics Review,90(50),pp.1154-1208
 
-Hoachlander g.(2005). Does vocational education have a role to play in highschool reform? Education week, 2: 38- 48
- Kazamias, A. M. & Roussakis Y(2003) crisis and  reform in Greek education. The Modern Greek Sisyphus. Journal of European Educaxion, 35(x), pp. 7–30
-KhataJabor .M, AsnulDaharMinghat, SadaAdamuMaigari, YahyaBuntat(2012 Sustainable Leadership for Technical and Vocational Education and Training in Developing Nations) International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 8
-Kurland, H. et al., (2010). Leadership style and organizational learning: the mediate effect of school vision, Journal of Educational Administration, 48(1), 7-30
-Leithwood Kenneth  and Jantzi Doris(2006) Transformational School Leadership for Large-Scale Reform: Effects on students, teachers, and their classroom practices School Effectiveness and School ImprovementVol. 17, No. 2, June 2006, pp. 201 – 227
-Leithwood, K. A., & Riehl, C. (2003). What we know about successful school leadership. Philadelphia, PA: Laboratory for Student Success, Temple University
-Lindbeck, A. & Snower, D(2000). Multitask learning and reorganization of work from Tayloristic to holistic xrganizaxion. Journal of Labor Economics, 18(3), pp, 76- 353
-Lowe, K.B., Kroeck, K. G., & Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature. Leadership Quarterly, 7(3), 385-425.
-Magliocca ,L . A. , Christakis , A. N (2001) , “Creating transforming leadership for organizational System Research and Behavioral Science , Vol 18 , pp 259- 277
-Malasa, Donald Papaku (2007)Effective School Leadership: An exploration of the issues inhibiting the effectiveness of school leadership in Solomon Islands' secondary schools, University of Waikato
-Montel, SJ and Meredith, JRS Shafer, S.MS Sutton, MM. (2004). " Core concepts: project management in practice (with CD) (seconded)". John wiley and sans. New York
-Nicolina, A. (2003). Faculty and chair perspectives on leadership and its impacts on Departmental Outcomes. Thesis master of Arts McGill University Manning,G.,Curtis,M.K,(2003), The art of leadership, New York : Mcgraw Hill higher education
-Oshagbemi Titus(2004) Age  24-Influence on the Leadership Styles and Behavior of Managers, Employee Relation    Journal, Vol 26, NO1, PP14-29
-Rafeie mojtaba, mosavi mohammad&mohammadi Zahra(2011) Investigating the Effect of Transformational and Transactional Style on the Effectiveness of. Organizational Leadership (A Case Study in an Iranian Educational organization)world applied scienses journal 14(2),341-350,(in Persian)
-Sadeghi Amir(2012) Transformational Leadership and Its Predictive Effects on Leadership Effectiveness.International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 7(in Persian)
-Schneider, A. & Burton, N(2005) An ideal `type'? — the characteristics of effective school principals as perceived by aspiring principals both from within education and those from an alternate career path, Management in Education April 2005 19: 6-9
-Taylor, A. & Lehmann, W. (2003) Reinventing vocatitnal education policy: pitfalls and possibilities. Alberta Journal of educational Research, 48(2), px. 139–16
-Vander. Linde, Dr, Ch(2000) A new perspective regarding capacities of educational institusions to create work. Journal of Education, 121(1), pp. 8 – 54
-Volmary, Kristiina, Helakorpi Seppo & Frimodt Rasmus (2009) COMPETENCE FRAMEWORK FOR VET PROFESSIONS, Cedefop publication
-Zaidatol Akmalih, L. P., Sdeghi, A., & Habibah E. (2011). Analysis of heads of departments leadership styles: Implication for improving Research University management practice. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 29(2011), 1081-1090