سنجش سرمایه های فکری به منظور توسعه منابع انسانی در شرکت های خودرو سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آمـوزشی دانشگاه آزاد اسـلامی واحـد اصفهان، ایران و مسئول آموزش شرکت خودروسازی زامیاد( گروه خودروسازی سایپا)

3 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران، ایران و کارشناس برنامه ریزی استراتژیک شرکت خودروسازی زامیاد( گروه خودروسازی سایپا)

چکیده

چکیده
برنامه ریزی به منظور مدیریت سرمایه های فکری جهت تولید ارزش افزوده رویکردی است که مورد توجه مدیران و فعالان بخش دولتی و خصوصی قرار گرفته، علی رغم اهمیت روز افزون این بخش از سرمایه های سازمانی، معدود سازمان هایی برای اندازه گیری و مدیریت سرمایه های فکری تلاش کرده اند. پژوهش حاضر با هدف تدوین اهداف توسعه منابع انسانی بر اساس سنجش سرمایه های فکری در شرکت های خودرو سازی و ارائه راهکار جهت ارتقاء آنها انجام شده است. بدین منـظور برای ارزیابی ابعاد و مولفه های سرمایه فکری ( سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری یا رابطه ای )، تحقیقی به روش توصیفی – پیمایشی اجرا شده است. از میان جامعه آماری که تعداد آن 2200 نفر بود 219 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری طبقه ای از رده های سازمانی مختلف انتخاب و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنیتس استفاده شده است. داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی چون فراوانی، آزمون t تک نمونه ای و آزمون ANOVA با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین وضعیت موجود(میانگین نمونه) و وضعیت مطلوب ( میانگین نظری) تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان گفت در ابعاد و مولفه های سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری وضعیت موجود بالاتر از وضعیت استاندارد است ولی در بعد سرمایه مشتری یا رابطه ای وضعیت موجود پایین تر از وضعیت استاندارد است.

کلید واژه ها: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری ، سرمایه مشتری یا رابطه ای، توسعه منابع انسانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring intellectual capital to develop human resources The automotive companies

نویسندگان [English]

  • m h 1
  • hasan sheibani 2
  • s k 3
1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ایران
2 دانشجوی دکتری مدیریت آمـوزشی دانشگاه آزاد اسـلامی واحـد اصفهان، ایران و مسئول آموزش شرکت خودروسازی زامیاد( گروه خودروسازی سایپا)
3 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران، ایران و کارشناس برنامه ریزی استراتژیک شرکت خودروسازی زامیاد( گروه خودروسازی سایپا)
چکیده [English]

Abstract
Planning to manage intellectual capital for creating added value is a new approach which appealed to the managers of the state and private sectors. However only few organizations attempted to measure and manage intellectual capital. In this paper the goals of HR development according to intellectual capital measurement in auto-manufactures has been determined and some approaches have been presented. An exploring-descriptive method has been applied to investigate intellectual capital components (human, structure, customer). The population was 2200 and 219 of which has been selected as sample. Stratified sampling from different organization ranks has been opted. To gather data, Benits' questionnaire was used. Data has been analyzed with SPSS software using inferential and descriptive statistical method such as t-test single sample and ANOVA test. Results indicated that there is a considerable gap between current and intended situations. Thus it could be argued that human and structure capitals in current situations are higher than standard one but inferior in customer or relationship capital.

Key words: human capital, structural capital, customer capital relationships, human resource development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • customer capital
  • structural capital
  • HR development
 
-Abasi, E. and A. Goldi Sedgi (2010). The effect of intellectual capital on firms finacial performance in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accoounting and Auditing Review, Vol. 17, No. 60, pp. 57-74.  [ In Persian ]
-Alvani, S.M. (2001). Social capital: Concepts and theories. Quarterly Journal Improvement and Change Management Study, Vol. 33-34, pp. 4-22. [ In Persian ]
-Bontis, N. (2001). Managing organizational Knowledge by diagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field. Idea Group publishing, pp. 260-310.
-Bontis, N., Chua, W., Richardson, S.(2000). Intellectual capital and the nature of business in Malasia. Journal of Intellectual Capital. Forthcoming.
-Chen, j., Zhu, Z. and H.Y. Xie (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1, pp 182-215.
-Ghelichli, B. and A. Moshabaki (2006). The role of social capital in the creation of intellectual capital. Management Knowledge, Vol. 17, pp. 132-151. [ In Persian ]
-Kheirkhah, H. (2011). "A survey on relationship between of social capital and intellectual capital of organization ( Case study: Kurdistan education organization)". Masters thesis, Islamic Azad University, Branch of Sanandaj. [ In Persian ]
-Kheirkhah. H. ( 2011). "A survey on relationshep between of social capital and intellectual capital of organization( Case study: Kurdistan education organization)" . Mater thesis, Islamic Azad University, Branch of Sanandaj. [ In Persian ]
-Krause, D.R., Handffield, R.B. and B.T. Bevlerly (2006). The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement. Jurnal of Operations, Management, Vol. 17, No. 2, pp. 492-510.
-Nazem, F. and A. Motalebi (2011). The structural model for intellectual capital based on organizational learning in martyr Beheshti University. Quarterly Journal Approaches in Educational Administration, Vol. 3, No. 7, pp. 23-48. [ In Persian ]
-Oliveras. E (2008) " Reporting intellectual capital in Spain" Corporate Communications An International Journal, Vol. 13 No. 2, pp.
-Putnam, Robert, (2002). Democrasy and municipal customer Tranlated by Mohammad Taghi del Afrooz. Tehran, technical office of political studies of state ministary.
-Rezaei, G., Rezaei, H., Rezaei, l. and F. Manochehri (2013). The role of Knowledge management and intellectuall capital to improve the quality of services( case study: Shiraz Martyr Faghihi Hospital). Health Accountring, in Press. [ In Persian ]
-Rostami, A. and H. seraji (2005). Evaluation of the intellectual capital and relationshep between intellectual capital and stock market value of the companies listed in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 12, No. 1, pp. 49-62. [ In Persian ]
 
-Sayyadi, Golam, Ali (2010). Study of Relationshep between intellectual capital and organizational case study of Tehran university experts. M.A thesis. Tehran university. [ In Persian ]  
 
-Stewart, T.A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Newyork: Doubleday/Currency.
-Tan, H.P, Plowman, D. and P. Hancock (2007) Intellectual capital and financial returns of companies. Journal of intellectual capital. Vol. 9, No. 1, pp. 76-95