رابطه ی هوش معنوی و ادارک از جو سازمانی با سرمایه فکری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف توصیف رابطه هوش معنوی و ادراک از جو سازمانی با سرمایه فکری کارکنان انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد موردشت به تعداد 170 نفر بوده اند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 115 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران(1387) ، ادراک از جو سازمانی سوسمان و دیپ (1989) و سرمایه فکری بونتیس(1998) بوده است. پایایی ابزارها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان 79/. و 85/. و 87/. برآورد گردید. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی با سرمایه فکری کارکنان ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین ادراک از جو سازمانی با سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. دیگر نتایج بیان گر آن بود که ابعاد ادراک از جو سازمانی با سرمایه فکری کارکنان رابطه دارند. همچنین از بین متغیرهای پیش بین متغیر ادراک از جو سازمانی می تواند پیش بینی کننده متغیر سرمایه فکری باشد.

کلید واژه ها: هوش معنوی، ادراک از جو سازمانی، سرمایه فکری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Spiritual Intelligence and Organizational Atmosphere with Human Capital Perception in Personnel of Islamic Azad University ,Marvdasht Branch

نویسنده [English]

  • marzyeh tafteh
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
چکیده [English]

This study aims to describe the relationship between spiritual intelligence and perception from organizational climate using staff intellectual capital. The research method is descriptive method, type of correlational. The statistical population of research includes 170 staff of Islamic Azad University, Marvdasht Branch, 115 of them were selected via stratified random sampling method based on Kerjesi and Morgan table. All data were collected through spiritual intelligence questionnaires of Abdollahzadeh et al (2008), Perception from Organizational Climate of Sussman and Deep (1989) and Intellectual Capital of Bontis (1998). The reliability tools were estimated 0/79, 0/85 and 0/87 using Cronbakh’s Alpha Method. Pearson and Regression correlation coefficient was used for data analysis. The results show no significant relationship between spiritual intelligence and staff intellectual capital but a positive and significant relationship exists between perception from organizational climate and intellectual capital. Other results suggest that perception of organizational climate has a relationship with staff intellectual capital. Also, among predictor variables, perception from organizational climate variable can predict intellectual capital variable.

Key Words: Spiritual intelligence, Perception from Organizational Climate, Intellectual Capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • Perception from Organizational Climate
  • Intellectual Capital
 
-          Abdollahzadeh, A. (2009). Spiritual Intelligence(Implications, evaluation and Applications). Tehran: Ravaan Publications.  
-          Alagheband,A. (1997).Sociology of Education. Tehran: Ravaan Publications.
-          French,V. (2006). Managing change in organizations. Tehran:Saffar Publications.
-          Almasi,H. Hosseini,Z. Mirza Hossein Kashani,Y.Saeedi,N.(2010). Prioritization of effective components on intellectual capital with Fuzzy TOPSIS technique. The Second International Conference on Intellectual Capital Management.Zanjan
-          Anvari Rostami,A.Rostami,M.(2009) Evaluation on models and methods Valuation measure intellectual capital firms.Journal of the accounting  and auditing review.Vol10. No34. PP:51-76.
-            Bahrami.h.(2010). Using TRIZ in Evaluation of invention as An intellectual property. The Second International Conference on Intellectual Capital.Zanjan.
-          Bahramzadeh,h. Matoufi,a. Principles of supervision organization and general administration. Tehran:Karvar Publications.
-          Barney, J.B, (1991), “Firm Resource and Sustainable Competitive Advantage”, Journal of -Management, Vol. 17, No. 1, pp. 99-121.
-          Bonthis N, KeowWCC,RichardsonS. (2000). Intellectual capital and Business performance in Malaysian Industries.  Journal of Intellectual capital، 1 :85-100.
-          ChenJ, ZhuZ, XieHY.2004. Measuring Intellectual Capital: a New Model and Empirical Study. Journal of Intellectual Capital,1 :195-212.
-          Cianciolo, A. T., & Sternberg, R. J. (2004). Intelligence: A brief history. Oxford: Blackwell
-                  Davari,M.(2012). Model of spiritual intelligence with IQ Pyshayndhay, Personality characteristics, Parenting styles and Implications.  Mashhad: Chabak Publications.
-          Ebrahimi,N.(2007). Clay of health services.Tehran:Rafee Publications
-          Emmons, R. A. (2000). Is   spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate. The International Journal for the Psychology of Religion. 10(1): 3-26.
-          Emmson,R,A.(2000). Spirituality and intelligences: problems and problems and prospects.The international journal for the psychology of reigion,10(1),57-64.
-          Gardner, H (1999). Frame and mind: theory of multiple intelligence. New York: Basic Books.
-          Ghelichli,B. Moshabbaki, A. (2006). The role of social capital in creation of intellectual capital within the organization:study Two car company. Journal Of Knowledge Management.No75. PP: 125-147.   
-          Halpin, A.W. 1966. Change and organizational climate. Journal of Educational Administration, 10(1): 38-81.
-          Hooman. HA. (1992). Basic behavioral in science research. Tehran: Farhang Publications.
-          Hoy W.K. and Clover, S.R. (1986) “Elementary School Climate: ARevision of the OCDQ” Educational Administration Quarterly.
-          Huang CC,LutherR,TaylesM. 2007. An evidence-based taxanomy of intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 8: 12-25.
-          Hosseinchari,M. Zakeri,H. (2010). The effect of academic fields of religion and art to the Spiritual intelligence effort and Interrater reliability spiritual intelligence scale. Journal of Educational Measurement . Vol1.No1.PP:71-93.
-          Javadi,B. (2013). The relationship between intellectual capital and Quality of service in Islamic Azad University Dezfool Beranch. M.A Thesis.Amol University.(In Persian).
-          Keshmiri,M. Arab Ahmadi, F. (2007). Spiritual Intelligence. Seminar Course Report.Behshahr University.
-          King, D. B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. Unpublished Master’s Thesis, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada.
-          King ,D.B.(2008).Rethinking claims of spiritual intelligence : Adefinition, model, and measure. (thesis).
-              King, D. B. (2007). The spirituali intelligence project. Trent university, Canada. www.dbking.net/ spiritualintelligence.
-          king, M .,Charles, B.(2010). Salesperson Perceptions of Ethical Behaviors: Their Influence on job satisfaction and turnover Intention. Journal of Business Ethics, Apr 2010.
-          Marr B,SchiumaG,Neely A.(2004). Intellectual capital: defining key performance indicators for organizational knowledge assets. Business Process Management Journal, 10: 551–569.
-          Marr, B. (2004). Measuring and benchmarking intellectual capital.An International Journal, 11(6), 559-570.
-            Mirkamali,SA. (1996). An exploration of productivity and providing a model for measuring the educational institutions. Journal Of Management in Education.Vol 28.
-          Mirkamali,SA. (2013). Leadership and Education Management. Tehran: Yastaroon Publications.
-          Marzabadi,A.(2013). The relationship between organizational spirituality and Spiritual Intelligence  with Job stress a military college. Journal Of Military Medicine. Vol 15. No 1. PP: 43-50.
-          Moeeni.S.(2012). The relationship between spiritual intelligence and job satisfaction among employees of the Rafsenjan  municipality. M.A Thesis.Dezfool University.(In Persian). 
-          Naderi, A. Seyf Naraghi,M. (1994). Research methods and The evaluation of Humanities. Tehran: Badr Publications. 
-          Nasel, D. (2004). Spirtual oriention in relation to piritual intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic. Unpublished doctoral dissertation, University of South Australia.
-          Nasel, D. D. (2004). Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality. Thesis submitted for the degree of doctor of Philosophy in the University of South Australia, Division of Education, Arts and Social Sciences, School of Psychology. Submitted on the 11th of March.
-          Naseri, A. (2007). Study concept and Spiritual Intelligence components and Making tool for the assessment of students. . M.A Thesis.Tehran University.(In Persian). 
-          Noble, K. D. (2001). Riding the windhorse: Spiritual intelligence and the growth of the self. New Jersey: Hampton Press.
-          Noorbakhsh, M. mirnaderi,A. (2005). The relationship between organizational Atmosphere with Job Satisfaction in Ahvaz PE teachers. Journal Of Olympics. Vol 13. No 1.
-          Rahi,F.(2012). The relationship between Organizational Atmosphere anad culture with Mediation of Empowerment on Organizational commitment of  the Staff education agency Fars. M.A Thesis.Marvdasht University.(In Persian).
-          Rajaee,A. (2008). Religious Emotional, cognitive therapy. Regional Conference on modern methods of promoting mental health.TorbatJam. 
-          Robert C. Owens, (1986) Organizational Behaviour in Education-
-          Rose and Barrons , (2005) The Effect of Disclosing Intellectual Capital( The Core Asset for theThird Millennium Economic entities) on the Internal and ExternalFinacial Statements, Users,2005.
-          Saatchi,M.(2001). Psychology of work, Organization and management. Second Edition. Tehran: Publication of public management training institute Publications.
-          Saghafi,A. Hashemi,SA.(2004). Analysis The relationship between operating cash flows And accruals, Model forecast operating cash flows. Journal of the accounting  and auditing review. No38. PP:33-45.
-          Sagharvani,S.(2010). Spiritual intelligence benefits for individuals and organizations. Journal Of Measure.No215.P35.
-          Santos.S, (2006), “What is spiritual intelligence?How it benefits a person?”,Pp:1-2.
-          Secundo Giustina, Alessandro Marherita, Gianluca Elia and Giuseppina
-          Sedaghatkish,S. (2012). Intellectual capital, Efficiency of working capital and Profitability(Case study:Saderat Bank). M.A Thesis.Marvdasht University.(In Persian). 
-          Senge, Peter M., Art Kleiner, Charlotte Roberts, George Roth, Rick Ross and Bryan Smith. (1999). “The Dance of Change: The Challenges to Sustaining Momentum in Learning Organizations”. Doubleday Business.
-          Shahbandarzadeh,H. Bahrami,P.(2013). Study On Empowering and stimulating factors on human capital in The police . Journal of Disciplinary Management Research.No3.PP:309-340.
-          Shirazi,F. (2012). The role of intermediary In relation to emotional intelligence and spiritual intelligence with Marital adjustment. M.A Thesis.Marvdasht University.(In Persian).
-          Siadat.A.(2004). Issues in Organization and Management Training. Tehran: Avaye Noor  Publications.
-          Siadat.A. (2004). Determine the relationship between organizational Atmosphere and job stress and job satisfaction Teachers of Shahrekord. Journal Of  Education and Psychology. Vol3. No1.PP45-64.
-          Sohrabi,F.(2006). Foundations of Spiritual Intelligence. Journal of Mental Health. Vol1. No1. PP14-18.
-          Sisk , D.A. , & Torrance. , E.P. (2001). Spiritual Intelligence : Developing higher consciousness.Buffalo,New York : Creative Education Foundation Press.
-          Susman, L & Deep, S. (1989). Comex: The communication Experience in Human Relationas. Cincimmati ohil: south- western publishing co.
-          Talebi,K. (2013). Identify the impact of intellectual capital in To recognize entrepreneurial opportunities in Knowledge Based Companies.  Journal of  Management Studies(Improvement and transformation).Vol23.  No 7. PP:19-48.
-          Tavakkolitaba,H.(1999). The Relationship between Organizational Atmosphere and Alienation of labor consisted of elementary school teachers of Tehran. . M.A Thesis.Tehran University.(In Persian).
-          Torabian,S. Relationship between power sources used by managers and Organizational Atmosphere in Government Girls'Zanjan  High School From the perspective of teachers. M.A Thesis.Tehran University.(In Persian). 
-          Vaughan, F. (2002). Whath piritual intelligence? Journal of Humanistic Psychology, 42:16-33.
-          Wolman, R. N. (2001). Thinking with your soul: Spiritual intelligence and why it matters. New York: Harmony Books.
-          Zohar,  D., Marshall, I. (2000). SQ: spiritual intelligence: the ultinte intelligence, New york, Ny, usa: Bloomsbury.