تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سواد زیست محیطی دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش/ معلم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 معلم/آموزش و پرورش

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سواد زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره ابتدایی بوده است. این پژوهش در سال تحصیلی 93-1392 به روش شبه‌تجربی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد.جامعه‌ی آماری این پژوهش را کل دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه سرچهان، به تعداد 185 نفر تشکیل داده است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 120 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته سنجش دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی بود. پایایی این آزمون نیز از طریق آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. روایی ابزار نیز توسط 5 نفر از متخصصان علوم تربیتی و آموزش محیط زیست تأیید شد. داده‌های جمع‌آوری شده‌ی این پژوهش با استفاده از آزمون t گروه‌های مستقل و به وسیله نرم-افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش سواد زیست‌محیطی دانش‌آموزان می‌شود. هم چنین، نتایج نشان داد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش دانش و آگاهی زیست محیطی، نگرش زیست محیطی و عملکرد زیست محیطی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of the Information and Communication Technology (ICT) on Environmental literacy of elementary students

نویسنده [English]

  • E Mohammadjani 1
چکیده [English]

The purpose of this study isto investigates the effects of the Information and Communication Technology on Environmental literacy of elementary school students. This study is based on semi-empirical, pre-examination and post-examination methods.In the study, the statistic society is the total population of primary school male children in sixth grade of Sarchahan which includes 185 men and 120 cases whoselected as samplesbyrandom cluster sampling methods. Measurement instruments of data are questionnaires which are designed by the researcher to evaluation Knowledge, attitude and skills of environmental in sixth grade elementary school students. Reliabilitythrough Cranach's alpha of this testis 0/87.Ability of the study is confirmed by five education and Environmental Education experts. The data collected in this study using T-test and are analyzed by SPSS software. Results confirm the hypothesis of the main research findings indicate that the information and communication technology increases environmental literacy of students. Moreover, the results confirm the three sub-hypotheses indicating the use of the information and communication technology to enhance Knowledge and environmental awareness, Environmental attitudes and Environmental performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Use of Information and Communication Technology
  • environmental literacy
  • Knowledge
  • Attitude
-                      Alexsandra Carvalho, D. S. Ana Sevilla, P. & Rafael Seiz, O. (2012). Autonomy and ICT in environmental education. Review Quarterly Journal Of Procedia - Social and Behavioral Sciences. 46 , 1343 – 1347.
-                      Anderson. R.E.(2008). Implications of the Information and Knowledge Society for Education In Joke Voogt & Gerald Knezek, Review Quarterly Journal  Of International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. USA: Springer.
-                      Azimi, M. GHolami, M. & Ramin Azad, M. (2013). Explanation of environmental education indicators on literacy standards in  the projects 2061 America. The first national conference on education, culture and environmental ethics. Teran: Institute for Humanities and Cultural Studies. (in Persian).
-                      Barrett GW, Peles JD, Odum EP. (1997). Transcending processes and the level of organization concept. BioScience. 47(8):531-5.
-                      Corraliza, J. A., & Bereguer, J. (2002). Environment value, belief and actions: A situational. Review Quarterly Journal  Of Environmental Education, 23, 65-73.
-                      Disinger and Roth. (1992). “Environmental and Education Research News.” Review Quarterly Journal  Of The Environmentalist. 12(3), pp. 165-168.
-                      Duailibi, M. (2006). Ecological literacy: What are we talking about? Review Quarterly Journal  Of Convergence,39(4), 65-68.
-                      Hadipoor, M., & Shakori, R. (2004).  Evaluation of environmental awareness and environmental education procedures housewives and female teachers in primary schools in the Arak city. Review Quarterly Journal of Sazeman-e Hefazat-e Mohit-e Zist., 41. (in Persian).
-                      Hong. J.C., Cheng.C.L., Hwang.M.Y., Lee.C.Y & H-Y. Chang.(2009). Assessing the educational values of digital games. Review Quarterly Journal of Computer Assisted Learning, 25,423–437.
-                      Karimi, D. (2002).  Environmental education needs of students, teachers and housewives in Khak Sefid-e Tehran. Review Quarterly Journal of Mohit-e Zist., 40, 6-17. (in Persian).
-                      Kazemi-e shahmirzadi,R.(2005). The Role of ICT in the delivery of the curriculum from the perspective of educational science professors and  undergraduate students of Islamic Azad University of Tehran in the year1384. Unpublished M.A thesis,                Islamic Azad University of Tehran. (in Persian).
-                      Mohebbi,M.(2006). The role of IT in education. Unpublished Bachelor of Education thesis, Payame Noor University of Khalkhal. (in Persian).
-                      Moody, G. & Hartel, P. (2007). Evaluating an environmental literacy requirement chosen as a method to produce environmentally literate university students. Review Quarterly Journal  Of The International Journal of Sustainability in Higher Education, 8 (3), 356-370.
-                      Motamediniya, Z. Papzan, A. & Naseri Rad, H. (2012). Identify the determinants of the use of ICT in environmental education by the owners and managers of small and medium agricultural enterprises. National Conference on entrepreneurship and business management knowledge base. Mazandaran: Mazandaran University. (in Persian).
-                      Najafi,M.(2006). The impact of computer use on student learning high school in Talesh city. Unpublished Bachelor of Education thesis, Payame Noor University of Khalkhal. (in Persian).
-                      Orr, D. (1992). Ecological Literacy: Education and the Transition to a World. SUNY Press: Albany, NY Postmodern.
-                      Ostman, R.. E., & Parker, J. L. (1987). Impact on education, age, newspapers and television on environmental knowledge, concerns and behaviors. Review Quarterly Journal of Environmental Education, 19(1), 3-9.
-                      Routman, R. (1994). Invitations: Changing as teachers and learners K–12. Portsmouth, NH: Heinemann.
-                      Saberi-e Sahneh,M.(2011). The effectiveness of environmental education in achieving sustainable development approach to the use of environmentally friendly technologies. Unpublished M.A thesis,Tehran: Payame Noor University of Tehran. (in Persian).
-                      Saraji, F., & Ataran, M. (2011). E-learning: Basics, design, implementation and evaluation. Hamadan: Bu-Ali Sina University & Iranian Curriculum  Studies Association. (in Persian).
-                      Seif Naraghi, M., & Naderi, E. (2007). Research Methods and How to Assess its Emphasis on Education in the Humanities. Tehran: Arasbaran. (in Persian).
-                      Simmons, D. (1995). Working paper #2: Developing a framework for national environmental education standards. Review Quarterly Journal  Of papers on the development of environmental education standards. (pp. 10–58). Troy, OH: NAAEE.
-                      Soleymani-e kalhodashti,S.(2003). Content analysis of primary school textbooks in attention to the environment in the school year 81-82. Unpublished M.A thesis,  Mazandaran :Sazman-e Modiriyat Va Barnamehrizi. (in Persian).
-                      UNESCO. (1987). Moscow ’87: UNESCO-UNEP International Congress on Environmental Education and Training.
-                      Vlasta, H. (2011). The use of ICT in the environmental studies subject. Review Quarterly Journal  Of Procedia Social and Behavioral Sciences. 15 (2011) 3855–3860.
-                      Volk, T., & McBeth, B. (1998). Environmental literacy in the United States: What should be. . ., What is. . ., Getting from here to there. A Report funded by the United States Environmental Protection Agency and submitted to the Environmental Education and Training Partnership, North American Association for Environmental Association, Washington, DC: EETAP/NAAEE.
-                      Volk, T., & McBeth, W. (1997). Environmental literacy in the United States. North American Association for Environmental Education .Washington, DC.
-                      Widegren, O. (1998). The New environmental Paradigm and personal norms. Review Quarterly Journal  Of environment and Behavior. 30: 75-100.
-                      Zokai, M. S. (2009). What is environmental literacy? Knowledge andcommunication. Published by Education and Research Center of CitizenshipInstitute. (in Persian).