ارائه مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی،دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری، مشخص کردن میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل بر ابعاد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی استان های فارس وکهگیلویه بویراحمد و تحلیل میزان تناسب مدل نهایی پژوهش بود. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی- میدانی طی سال های1394-1393 انجام شد. داده های مورد نیاز در زمینه شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد سرمایه فکری، ارائه مدل ساختاری و تعیین میزان درجه تناسب مدل، بررسی و تحلیل گردید. این مطالعه بر روی تمامی اعضای هیات علمی استادیار به بالا دانشگاه های علوم پزشکی استان های فارس وکهگیلویه بویراحمد که حدود 800 نفر به عنوان جامعه آماری و تعداد 260 نفر به عنوان نمونه آماری که طبق جدول کرجسی – مورگان به طور نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند، انجام شد. از ابزار پرسشنامه 5 گزینه ای محقق ساخته، با ضریب پایایی آلفای کرونباخ (947/0) به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی مولفه های شناسایی شده، دارای تاثیر گذاری در رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی هستند. در بعد عوامل سازمانی مولفه ادراک حمایت سازمانی با بار عاملی 83/0، در بعد عوامل انسانی، حرفه مندی با بار عاملی 68/0 و در بعد عوامل محیطی، مولفه انجمن های علمی و صنفی با بار عاملی 84/0 دارای بیشترین تاثیر بودند. در بین این مولفه ها، مولفه انجمن های صنفی و علمی در بعد محیطی با بار عاملی 84/0 از بالاترین اهمیت در تاثیر گذاری بر رشد سرمایه فکری برخوردار بود.این الگو نشان داد که بیشترین اثرگذاری بر رشد سرمایه فکری را بعد عوامل سازمانی با بار عاملی95/0، سپس بعد عوامل محیطی با بار عاملی 93/0 و در نهایت بعد عوامل انسانی با بار عاملی 92/0  دارد. شاخص های برازش الگو نشان داد که الگوی به دست آمده از انطباق خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The developing of Structural Model of Factors Affecting Intellectual Capital Growth among Faculty Members of Medical Universities

نویسندگان [English]

  • T Bakhtyari 1
  • Saeid Saffarian Hamedani 2
  • T Enayati 3
1 Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azazd Univesity, Sari, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azazd Univesity, Sari, Iran.
چکیده [English]

The present descriptive-field study was conducted from 2013 to 2014. The data needed to identify the factors affecting the growth of intellectual capital, the extent of impact, the composition and the relationship between them on each aspect of intellectual capital, the presentation of the structural model and the determination of the degree of degree of fitness of the model, has been studied and analyzed. This study was conducted among the faculty members, with the degree of assistant professor and above, of the universities of medical sciences of Fars and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces, with about 800 as a statistical population and 260 individuals as a statistical sample that were categorically sampled according to Krejcie-Morgan-sample-size-table. The instrument of the questionnaire was a researcher-made questionnaire developed by faculty members of all groups, using the Cronbach's alpha coefficient (0.947) for collecting data. The results showed that all of the identified components had an impact on the growth of intellectual capital among the faculty members of universities of medical sciences. In the dimension of organizational factors, the component of perceived organizational support with factor load was 0.79, in the dimension of human factors, professionalism with factor load of 0.88, and in the dimension of environmental factors, the component of scientific and trade associations with factor load of 0.84 had the highest impact. Among all the components that affect the growth of intellectual capital, the component of trade unions and academia in the environmental dimension with a factor of 0.84 had the utmost significance in influencing the growth of intellectual capital among faculty members. This pattern shows that the most influence on the growth of intellectual capital is the organizational factors dimension with the factor load of 95/0, then the environmental factors dimension with the factor load of 93/0, and finally the human factor dimension with the factor load of 92/0. Model fitting indicators suggest that the pattern of compliance indicators are satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • University of Medical Sciences
  • organizational factors
  • individual factors
  • environmental factors
- Abbasi, A.(2010). Study of infiuness intellectual capital companies on borss frim financial preformance,tehran,2( 12), 78-57.(in Persian)
-Arnold , H.J & Feldman ,D.C.(2002) .A multivariate analysis of the determinants of job turnover . Journal of Applied Psychology ,67,350-360.
-Bahrami ,S.(2010). Analysis of the relationships of corporate intellectual capital and innovation in higher education.Tehran: (Scientific -Research),Journal research and Planning in higher education  ,( 40) 6, 51-27.
-Benevniste, G .(2007).Professionalizing the organization: Reducing bureaucracy to enhance , effectiveness .san francis co .
- Billingsley ,B.(2005) .Cultivating and keeping Committed special Educators : What Principals and District Leaders Can Do. Thousand Oaks,Ca:Corwin Press.
-Bontis ,N.(2004). Intellectual capital: An Explanatory study that Develop Measures and Models. Management decision   ,36(2),63-76.
- Bontis, N. Crossan, M. and Hulland, j. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and intellectual capitals.Journal of Management Studies, 39( 4), 437-466. 
- Chang , S-L.(2007).Valuing intellectual capital and firms performance .Final dissertation. Golden Gate University.
- Chen , M.C,Cheng , S.J, Hwang ,Y .(2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms market value and financial performance: Journal of  Intellectual Capital , 6( 1) ,62 – 68.
- Cotton ,J and Tuttle ,J.(2006) .Employee turnover : A meta –analysis and review with implication for research . Academy of management Review , 11(1), 55-70.
- Eisenberger , R.Huntington, R .Hutchinson , S and Sowa ,D.(2001) .Perceived Organizational support .Journal of Applied psychology ,71,500-507.
- Hackman,J.P.and Oldham ,G.R.(2005) . Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology , 60, 159-70.
- Hammer ,L.Kossek, E. Anger ,W.K . Bonder, T.(2011). Clarifying Work - family conflict and family- supportive supervisor behaviors .Journal of Applide Psychology  ,96,134-150
- Hom ,P.W.& Griffeth ,R.W.(2005). Employee turnover .Cincinnati ,OH: South Western.
Ingersoll ,Rand. smith ,T.(2003). The wrong  solution to the teacher shortage .Educational Leadership ,60 (8), 30-33.
- Kallbers , L.P.and Fogaity , T.J .(2005) . Professionalism and its consequences :A study of internal auditors , Auditing : Journal of Practice and Theory,14, 64-86.
- Krishnaveni.Anita,G.(2007).Educators professional characteristics . Quality Assurance in Education  ; 15 ( 2),123-143.
- Lev,B. (2001). masurment and reporting Brooking Instituation press .Wshangton,DC.
 - Liu ,X.and Ramsey ,Jase.(2007). Teachers Job satisfaction : Analyses of teacher fllow –up survey in the united states for 2000-2001. Teaching and teacher Education .18,87-99 .                                                   
- Meyer ,J.P. Allen ,N.J. and smith ,C.A.(2003).Commitment to organizations and occupations Extension and test of a three –component conceptualization. Journal of Applied Psycholog ,68,45-56.
- Mian & Santos.(2012).Liquidity RiskMaturity Mamagement and the Business Cycle.n.pag.print.PDF icon SSRN.
- Nazem  F,Matlabi, A .(2010). offer a structural model of intellectual capital on organizational learning at the University of Shahidbehshti.thran: (Scientific -Research) Journal; new approach in  teaching management, the University of Shahidbehshtipp, 5 (2), 51-29.(in persian)
- Norris , D. and Niebuhr ,R.(2003) . Professionalism ,organizational commitment and job satisfaction in an accounting organization. Accounting ,Organizationas and Society,9 (1),49-59.
- Price,J.L.& Mueller ,C.W.(2001).professional turnover : The case for nurses . Ames, IA :Iowa State University.
- Porter, L.W.Steers ,R.M .Mowday ,R.T.(2012).Organizational Commitment, Job Satisfaction and turnover among Psychiatric Technicians.Journal of Applied Psychology, 59(5).
- Roos, G. Roos, J. (1999). Measuring your companys intellectual performance. Long Range Planning, 30(3, 413-426.
  -  Roos, ,G. Roos, N.C. Dragonetti and. Edvinsson,L.(2007). Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape. Macmillan, Houndmills, Basingtoke.
- sanchez,m.elena,p. and casterillo,s .(2006).Intellectual capital in university improving transparency and internal management ,avaleble www,emeraldinsight.com.
- Steel , R.O & Ovalle ,N.K.(2000).A review and meta –analysis of research on the relationship between behavioral intentions and employee turnover .Journal of Applied Psychology ,69,673-686.
- Sullivan , P.(2000) .Value-driven Intellectual Capital: How to convert intangible corporate assets into market value, Wiley.
- Tabarsa, GA  .  Nazarpory , H. (2011).Study of impact of intellectual capital on intelligence Organizational  in agencies  of knowledge age .thran: (Scientific -Research) Journal, Researchs of Human Resource Management, Imam Hussein University , 2 (40) ,71 -51 .(in persian)
- Terborg, J.R . Lee,T.W.Smith ,F.J . Davis, G.A. (2012). Turbin M.S.Extension of the Schmidt and Hunter validity generalization procedure to the prediction of absenteeism behavior from Knowledge  of job satisfaction and organizational commitment .Journal of Applied Psychology,67,440-449.
- Tett ,R.P & Meyer ,J.P.(2003) .Job satisfaction ,organizational commitment ,turnover intention ,and turnover : path analyses based on meta –analytic findings. Personnel Psychology ,46, 259-293.
- Vandenberghe,C.(2003) .Application of the tree-component model to china: Issues and perspectives .Journal of vocational behavior ,62,516-523.
- Viedma,J.M.(2003).In search of an intellectual capital general theory.Electronic Journal on Knowledge Management , 1(2), 213-26. 
- Weiss ,H.M.(2006). Deconstructing job satifaction: separating evaluations . beliefs and affective experiences .Human Resource Management Review ,12 (2) ,173-194.
- Yarmohammadzadeh , P. (2010).study of effect relative share knowledge transformation process on intellectual capital in Isfahan state universities with focuse of knowledge socialization .esfhan: (Scientific -Research) Journal Applied Sociology , 44 (40, 99-114. (in persian)