شناسایی ابعاد و مولفه ها ی ارتقای کیفیت آموزشی درآموزشکده های سما دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین سهم هر یک از آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است با شناسایی ابعاد و مولفه های ارتقا کیفیت آموزشی در آموزشکده های سما، سهم هر یک از آن ها را در ارتقای کیفیت آموزشی این آموزشکده ها بیان کند. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی است و از روش پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی – متوالی استفاده شده است و از نظر گردآوری، داده ها توصیفی و زمینه یابی  است. جامعه آماری این تحقیق را در فاز کمی، اعضای هیات علمی آموزشکده های سما در سراسر کشور که 445 نفر هستند، تشکیل داده اند و در فاز کیفی از نظرات 7 نفر از متخصصان و خبرگان استفاده شده است. بر اساس اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون، چند متغیری برای مدل یابی، حجم نمونه 295 نفر تعیین گردید.  با مطالعه مبانی نظری وانجام روش دلفی، 11 بعد و 91 مولفه شناسایی شد و جهت تکمیل به منظور رواسازی پرسشنامه و نیز تعیین مولفه ها از روش تحلیل اکتشافی در دو مرحله استفاده شد که که نهایتا 7 بعد و 59 مولفه باقی ماندند و پرسشنامه نهایی با 59 گویه تدوین و پس از تایید روایی و پایایی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و یافتن ساختار معنی داری از ترکیب ابعاد و مؤلفه ها و پاسخ ها، از روش تحلیل عاملی از نوع تحلیل عاملی اکتشافی و t تک نمونه ای برای تعیین درجه تناسب مدل استفاده شد. نتایج این تحلیل ها نشان داد که به ترتیب: اولویت، ارتقای سطح علمی مراکز آموزشی، ارتباط با صنعت و بازار کار، مسوولیت پذیری علمی، ارتباط و تعامل با دانشجو(ایجاد حس اطمینان)، ارتقای مهارت، تخصیص و افزایش اعتبارات پژوهشی(اکتشاف و اختراع) و در نهایت، تعهدات سازمانی از ابعاد مهم ارتقای کیفیت آموزشکده های سما به شمار می روند. بر اساس نتایج حاصل شده وضعیت موجود ارتقای کیفیت آموزشی در آموزشکده های سما با توجه به ابعاد و مولفه های به دست آمده،  رو به مطلوب بوده است و تا وضعیت مطلوب(افق1404 سما) فاصله دارد. در پاسخ به سوال بعدی تحقیق، ارتقای سطح علمی مراکز آموزشی با بار عاملی 969/0، دارای بیشترین همبستگی با نمرات ارتقای کیفیت آموزشی در وضع مطلوب دارد و ارتباط با صنعت و بازار کار با 956/0 در مرتبه دوم، مسوولیت پذیری علمی با 952/0 در مرتبه سوم، ارتباط و تعامل با دانشجو با 884/0در مرتبه چهارم، ارتقای مهارت با 869/0 در مرتبه پنجم، تخصیص و افزایش اعتبارات پژوهشی با 859/0در مرتبه ششم و در نهایت، تعهدات سازمانی با 799/0در مرتبه هفتم قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the education quality’s dimensions and components among SAMA Institutes of the Islamic Azad University and determining the role any dimension or component plays in this regard

نویسندگان [English]

  • M moazzami 1
  • K Mohammad khani 2
  • A Delavar 3
  • A.h mohammad 4
1 eslamic azad university
2 eslamic azad university
3 allame tabatabayi university
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
چکیده [English]

While placing more emphasis on the nature and applications of SAMA Institutes, this study attempted to identify dimensions and components of the education quality. This study was ‘applied’ in terms of its objective, and utilized a method mixed with consecutive – heuristic approach. It also could be classified as ‘descriptive’ and ‘survey’ research studies in respect to data collection. In qualitative section of the research, having relied on the domestic and foreign backgrounds and the experiences successful universities of the five continents have attained, 26 indices and 101 components were extracted. These factors were then presented in the form of semi-structured interviews to 7 experts and university professors. Next, these factors and their relevant components were ranked based on the obtained opinions, and any repeated item was discarded. Finally, 80 subcomponents and 2 indices were added. Conducting a meta-analysis on the quality dimensions among domestic and foreign universities and considering theoretical grounds and theme of semi-structured interviews, 28 dimensions were identified. The dimensions derived from the foregoing grounds and interviews were then merged by software and after the process of encryption, 7 indices and nearly 50 items were extracted. They were next presented in the form of a questionnaire to 30 experts to be judged. The statistical population of this study consisted of 445 scientific board members of SAMA Institutes, from among 295 people were selected based on the principles of determining sample volume in multivariable regression analysis to form this study’s sample. For the purpose of data collection, a researcher-developed questionnaire was employed. Considering the possibility of discarding some filled-out questionnaires, 310 ones were filled out and finally 306 questionnaires were collected to be analyzed. The results found 7 principal components. These components were evaluated in two states: status quo and desired. The results suggested that improvement of scientific level, the amount of attention paid to accomplishments, accountability, trust-building, reinforcement of skills, allocation of more funds and finally organizational issues are, in order of propriety, factors of importance in promoting education quality among SAMA Institutes

کلیدواژه‌ها [English]

  • : quality
  • education quality
  • SAMA Institutes
  • improvement of quality
-          Aghamollaei, T., Zare, SH., & Abedini, S. (2006). The quality gap of educational services from the point of view of students in Hormozgan University of Medical Sciences. Strides in Development of Medical Education.3, 78-85. [InPersian].
-          Arbouni, F., Shoghli, A., Badrippshteh S., & Mohajeri, M. (2008). The gap between student’s expectations and educational services provided for them, Zanjan University of Medical Sciences. Strides in Development of Medical Education, 5, 17-25. [In Persian].
-          Altbach,P.G. (2004). The Cost and Benefits of World Class Universities, Retrieved from http://wwwuniversiteoorg/textphp
-          Bakhshi, H., Jafarzadeh, A., & Alimohammadi, A.(2008).Viewpoints of students toward educational services quality presented by (e.pectations and perceptions) RafsanjaniUniversity of medical sciences. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 10: 29-37. [In Persian].
-          Barnce, Br. (2007). Analyzing Service Quality: The Case of Post Graduate Chinese Students. Total Quall Manage Bus Excell. 18(3-4): 313-31.
-          Bazargan, Abbas. (2003). Capacity building for evaluation and improvement of the quality of higher education system. . Quarterly Journal of the Majlis and Researches Shalsh, 10 Issue 42.
-          Ben A. maguad & Robert m Krone. (2012). Managing for Quality in Higher Education, publishing APS. Chua, C. (2006). Perception of Quality in Higher Education. AUQA Occasional Publication.
-          Enayati Novinfar et al. (2011). Evaluation of the Quality of Educational Services of Payame Noor University of Zahedan Based on the SERVQUAL Model. Research Papers and Programmers of Higher Education. Number 6.
-          Faganel, A. (2010). Quality perception gap inside the higher education institution. International Journal of Academic Search2, 213-215.
-          Ghobadian, A., & Speller, S. (1994). Service quality: concept and models. Int J Qual Manage, 11, 43-66.
-          Hashemi Golpayegani (1993) Crises and Challenges in the World Higher Education System. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education 1993; 8-5: (3).
-          Kebriaei, A., & Roudbari, M.(2005). Assessing quality of educational services at Zahedan University of Medical Sciences. Tabib Shargh, 7(2), 139- 46. [InPersian]
-          Karydis, A., Komboli-Kodovazeniti, M., Hatzigeorgiou, D., & Panis V.(2001). Expectations and perceptions of Greek patients regarding the quality of dental health care. Int J Qual Health Care, 13(5), 409-16.
-          Nematian (2003). Quality of Services in Banks, Tadbir Quarterly, No. 142.
-          Pakariyan S.(1990). Investigating factors of increasing the quality of education in Isfahan University and suggestions for its improvement. master thesis. Esfahan: Faculty of Educational Sciences, University of Isfahan. 1369. 2.
-          Pillay, Linking Higher Education and economic development: implications for Africa, Chet, 2010
-          Richardson Key(1998), The Quantifiable Feedback: can it Really Measure Quality? Quality Assurance in Educational, vol 6, No4.
-          shkibai, Venus, Ghorchian, Naderogoli; Khalkhali, Ali. (2009) A Model for Creating a University of Research in Iran's Higher Education System, Journal of Leadership and Educational Management, Islamic Azad University, Faculty of Medicine, Third Year, No. 3, Autumn 2009 83- Pages 69.
-          Tan, K.C., & Kek, S.w.(2004). Service Quality in higher education using an enhanced SERVQUAL approach. Quality in Higher Education,10,17-24.
-          Tanaomi, Mohammad Mehdi. (2012). Management of Universities and Higher Education Institutions. Tehran: Publication of the side.
-          Tofighi,Sh.,Sadeghifar,J.,Hamouzadeh,P.,Afshari,S.,Foruzanfar,F.,& Taghavi Shahri, S.M. Quality of Educational Services from the Viewpoints of Students; Servqual Model. Educ Strateg J Med Sci, 4(1), 21-26. [In Persian].
-          Van Duong, D., Binns, C.W., Lee, A.H., & Hip grave, D.B.(2004). Measuring client perceived quality of maternity services in rural Vietnam. Int J Qual in Health Care,16(6), 447-52.