ادراک دانشجو معلمان از فرصت‌های شغلی برابر (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فرهنگیان سنندج).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

چکیده

در این پژوهش، محققان به بررسی نگرش دانشجویان دانشجو معلمان به برابری شغلی پرداخته‌اند. جامعه­ی آماری شامل، همه ­ دانشجویان پذیرفته‌شده پردیس فرهنگیان شهرستان سنندج ورودی های 1392 تا 1395 بود. رویکرد پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و جهت انتخاب نمونه­ معرف، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ ای تصادفی متناسب با حجم استفاده شد. به کمک جدول مورگان حجم نمونه‌ای به تعداد 285 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده موردبررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه‌ استاندارد سنجش ادراک برابری (وندرلیک[1]،1999) که شامل 8 مؤلفه‌ اصلی و 38 گویه است که به کمک تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. نتایج نشان داد که معلمان، نگرش مطلوبی نسبت به برابری شغلی در بدو ورود به این سازمان نداشتند و هم چنین تفاوت معنی‌داری بین نگرش چهار دوره‌ تحصیلی مورد توجه از معلمان استخدام ‌شده نسبت به مؤلفه‌های اصلی شامل: پیش‌بینی، شانس به انجام حرفه، بازخورد و تجدیدنظر، ثبات، انعطاف‌پذیری سؤال‌ها، رفتار مجریان، ارتباطات دوطرفه و محتوای تخصصی سؤالات وجود دارد. درنهایت، تفاوت معنی‌داری مبنی بر دیدگاه متفاوت نسبت به جنسیت دانشجو معلمان و فرصت‌های برابر شغلی برای آن‌ها مشاهده نشد.[1]wonderlic

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Attitudes of Teacher students in towards the Perception of Job equality

نویسندگان [English]

  • Naser Shirbagi 1
  • Jamal Salimi 2
  • Sayed Jamal Barkhoda 3
1 University of Kurdistan
2 Education- University of Kurdistan
3 Department of Education, University of Kurdistan
چکیده [English]

According to the significance and necessity of the present subject, researchers have investigated the attitudes of employed teachers in education towards job equality in employment and placement. The statistical population of the study consisted of all the employed teachers at the Center of Farhangian Campus in Sanandaj during the years 1392 to 1395. The research method was descriptive-analytical and a random sampling method was used to select representative sample., a sample including 285 participants was considered. Data gathering tool in this study was Wind Creek (1999) standard questionnaire, which included 8 main components and 38 items approved by Confirmatory Factor Analysis. The results demonstrated that teachers did not have a good attitude towards job equality in their employment and placement, and also there was a significant difference between the attitudes of four educated teachers about the main components Prediction, Luck, Careers, Feedback and Appearance, Stability, Flexibility of Questions, Behavioral Anchors, Bilateral Communications, and Specialized Content Questions. Finally, there was no significant difference in the viewpoint of teachers towards gender and equal job opportunities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers'' Attitudes
  • Job Equality
  • Employment and Placement
-                      Abtahi, S.H. (2010). Human Resource Management (Nineteenth Edition). Tehran: Payame Noor University Publishing. [in Persian]
-                      Abe, Y. (2011). The Equal Employment Opportunity Law and labor force behavior of women in
-                      Japan. Journal of the Japanese and International Economies, 25(1), 39-55.
-                      Alonso, P., Moscoso, S., & Salgado, J. F. (2017). Structured behavioral interview as a legal guarantee for ensuring equal employment opportunities for women: A meta-analysis. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 9(1), 15-23. ‏
-                      Armstrong, M. (2012). “Handbook of human resource Management practice”, London, by Kogan page limited.
-                      Boon, S, Johnston, B, & Webber, S. (2007). A phenomenographic study of English faculty’s conceptions of information literacy. Journal of Documentation, Vol. 63, No. 2, pp. 204-228.
-                      Cal, M & Borg, W, Gal. (2005) Quantitative and qualitative research method in education and psychology, translation by Nasr et al. (2011). Tehran: Shahid Beheshti University Press. [in Persian]
-                      Cornileus, T. H. (2013). “I’ma Black man and I’m doing this job very well”: How African American professional men negotiate the impact of racism on their career development. Journal of African American Studies, 17(4), 444-460.
-                                                                                Campion, M. A., Palmer, D. K., & Campion J. E. (1997). A review of structure in the selection interview. Personnel Psychology, 50, 655–702.
-                      De kok Jan, E.T., Uhlaner,L (2003(. family ownership and management and professional HRM practices: Empirical and theoretical perspectives. Eim and Erasmus University Rotterdam.
-                      Darwishi, A (2016). Fair Human Capital Management Human Resource Management with Organizational Justice Approach, Tehran Sociology Publishing. [in Persian]
-                      Middlewood , D. (1994). Human resource management in schools and colleges (translation by Jawand Baqaee Roori, 2002). Mashhad: Ferdowsi University Publishing, Mashhad. [in Persian]
-                      Delavar,A . (2011). Methodology of Research in Psychology and Educational Sciences (Thirteenth Edition). Tehran: Publishing Edition. [in Persian]
-                      Doaee, H . (2010). Advanced Human Resources Management (Employees and Management). Mashhad: Publishing House of Hedayat Nour. [in Persian]
-                      Delavar, A . (2003). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd Publishing. [in Persian]
-                      Eftekhari, A, M, E.A (2012). Comparison of the Charismatic Theory with Imam Khomeini''s Leadership, Journal of Islamic Revolution Research, 1 (20), 9-28. [in Persian]
-                      Emani,j(2008). Internal Relations International consent is fraudulent and court-building in exceptional terms Bandarabas، Islamic Azad university  andaraba. [in Persian]
-                      Folger, R. G., & Cropanzano, R. (1999). Organizational justice and human resource management (Vol. 7). Sage publications. ‏
-                      Folger, R. G., & Cropanzano, R. (1998). Organizational justice and human resource management (Vol. 7). Sage.
-                      Folger, R. G., & Cropanzano, R. (2001). Organizational justice and human resource management (Vol. 7). sage publications
-                      Harris, Michael  M. (1989).“Reconsidering  the  Employment  Interview : A Review of  Recent Literature  and Suggestions for Future  Research  ,”Personnel  Psychology.
-                      Vroom, V, H (1970).Industrial Social Psychology. Hand book of Social Psychology.
-                      Harris, R., Ooms, A., Grant, R.& Marshall-Lucette, S., (2013). Equality of employment opportunities for nurses at the point of qualification: An exploratory study. International journal of nursing studies, 50(3), 303-313.
-                      Harris, G. L. A. (2013). Multiple marginality: How the disproportionate assignment of women and minorities to manage diversity programs reinforces and multiplies their marginality. Administration & Society, 45(7), 775-808.‏
-                      Opper, I. (2006). Culturaiiy responsive service delivery information for service providers: Ethnic Communities Council of Queensland.
-                      Rezaeyan, A . (2014). Expectations of Justice and Justice in the Organization (Advanced Organizational Behavior Management),samt publishing. [in Persian]
-                      Rasouli, R. (2013). Investigating the relationship between the sensitivity of employees to respect organizational justice and their social capital rank Organization, Social-Cognitive Journal, 2 (4) 111-124. [in Persian]
-                      Saatchi, M . (2010). How to Interview? How to get interviewed? (Second Edition). Tehran: Virayesh publishing. [in Persian]
-                      Stearns, E., Banerjee, N., Mickelson, R., & Moller, S. (2014). Collective pedagogical teacher culture, teacher–student ethno-racial mismatch, and teacher job satisfaction. Social science research, 45, 56-72. ‏
-                      Saatchi,M(2013). Psychology of Work (Application of Psychology in Work, Organization and Management). Tehran: Publishing Edition. [in Persian]
-                      SHokrkan,H & Naami,A(2004). Investigating the Relation Between Simple and Multiple Organizational Justice with Job Satisfaction, The Work and Society Monthly82(51)27-34.
-                      Torrington D. & L. Hall, (1987). Personal Management, Prentice Hal International, Englewood Chiffs.
-                      van den Bos, K., Poortvliet, P. M., Maas, M., Miedema, J., & van den Ham, E. J. (2005). An enquiry concerning the principles of cultural norms and values: The impact of uncertainty and mortality salience on reactions to violations and bolstering of cultural worldviews. Journal of Experimental Social Psychology, 41(2), 91-113.‏