رابطه عزت نفس با عملکرد سازمانی وسازگاری شغلی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار ، ایران

2 مربی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور مزکر الیگودرز، الیگودرز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خمین،خمین، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز،الیگودرز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین عزت نفس سازمانی با عملکرد سازمانی وسازگاری شغلی مدیران هنرستان های شهرستان های ازنا و الیگودرز بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را همه مدیران و معاونین بخش اجرای هنرستان های شهر ازنا و الیگودرز تشکیل داده است که تعداد آنان به 75 نفر رسیده و در سال تحصیلی 95-96 مشغول به کار بودند. باتوجه به تعداد کم جامعه آماری ازروش نمونه گیری تمام سرشماری استفاده شد و تمامی اعضا جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از سه ابزار پژوهشی، پرسشنامه استاندارد عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران(1989)، پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت(2003) و پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (2006) جهت گردآوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار spss و از آزمون لوین جهت همگنی واریانس ها، آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت برابری واریانس ها و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین عزت نفس سازمانی با عملکرد سازمانی و سازگاری شغلی، رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد که فرضیات تحقیق تایید شد. لذا بین عزت نفس سازمانی با عملکرد سازمانی و سازگاری شغلی، رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش هرچه بیشتر عزت نفس در مدیران در سازمان عملکرد افراد و سازگاری شغلی آنان افزایش می یابد و در فرضیات فرعی یعنی در مولفه های عزت نفس سازمانی(پذیرش توسط دیگران، معتمد بودن و با کفایت بودن)با هر دو متغیر سازگاری شغلی و عملکرد سازمانی رابطه معنادار تائید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigate the relationship betweenl self-esteem and organizational performance and job satisfaction among managers

نویسندگان [English]

  • khalil ghaffari 1
  • S.S Hosseini 2
  • H Davoodi 3
  • saed lak 4
4 student of M.A
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational self-esteem and organizational performance and job satisfaction among managers of Azna and Aligudarz counties. The community of this research is all the managers and department of vocational schools of Azna and Aligudarz, whose number is 75 people who work in 95-96. Based on the number of statistical societies that were 75 and not a few, the census sampling method was used. The research was descriptive-applied and correlational method was used. In this research, three tools of research were used: Peers et al. (1989), Organizational Performance Questionnaire (Achieve), Hersey and Goldsmith's(2003) Organizational Performance Questionnaire and Davis & Lafkvist(2006) Job Adjustment Questionnaire For data analysis, SPSS software and Levine test for homogeneity of variances, Kolmogorov-Smirnov test for equality of variances and Pearson correlation test were used to test the hypotheses. It can be concluded that between organizational self-esteem with performance Organizational and occupational adjustment have a positive and constructive relationship with the research hypotheses Accepted.
Conclusion: There is a direct and positive relationship between organizational self-esteem and organizational performance and job adjustment. In other words, with increasing self-esteem in the staff, the performance of individuals and their job satisfaction increases, which indicates the importance of self-esteem in people in Has a better performance in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational self-esteem
  • organizational performance
  • Job Adherence
  • managers
-                  اختیاری امیری، راضیه (1383) مقایسه عزت نفس دانشجویان مجرد و متاهل خوابگاهی، خلاصه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
-                  آرمسترانگ، مایکل،(1391) مدیریت عملکرد، ترجمه بهروز قلیچ‌لی،تهران، انتشارات صفار.
-                  اسدنیا، ابوالفضل و همکاران (1395)، رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مقاله 8، دوره 1، شماره 2، صص 141-157.
-                  بکال، رابرت،(1394)، مدیریت عملکرد، ترجمه علی زینی، انتشارات آدینه.
-                  بیابانگرد، اسماعیل (1372) رو ش های افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
-                  پورغاز, عبدالوهاب؛ عابده نظری و ناهید امیری، (۱۳۹۴)، بررسی رابطه عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه
-                  پورکبیریان، نسرین،(1386). مقایسه کیفیت زندگی کاری و سازگاری شغلی بیماران وسواس به همخوانی و ناهمخوانی رغبت هایشان در محیط کار، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان.
-                  حمیدی، مهرزاد؛ وحدانی، محسن،(1395) مدیریت عملکرد در سازمان‌های ورزشی، انتشارات بامداد.
-                  دلاور ، علی (1390) ، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، تهران : نشر ویرایش.
-                  سؤانسون، جین و فؤاد، نادیا ( 1381). نظریه های جدید مشاوره شغلی و کاربرد از طریق مطالعات موردی ، ترجمه رقیه موسوی، تهران: انتشارات اصلح .
-                   شاملو، سعید (1382)، بهداشت روانی، تهران:  رشد.
-                  شکری، امید (1380). تفاوت های جنسیتی در بهزیستی  ذهنی و نقش ویژگی های شخصیت، مجله پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، شماره 4.
-                  شولتز، دوان و سیدنی، الن (1385). نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران:  مؤسسه  نشر ویرایش.
-                  شفیع آبادی، عبداله (1381). راهنمایی مشاوره شغلی و حرفه ای ، تهران: سمت.
-                  شیهان، ایلین (1383). عزت نفس، ترجمه مهدی گنجی، تهران: نشر ویرایش.
-                  صادقیان ، فاطمه و همکاران (1387)، بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار ، سال دوم، شماره یک.
-                  علی قنواتی ، سارا (1392) بررسی اثر اعتماد سازمانی و معنویت در محیط‌کار بر رفتار شهروندی سازمانی و بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی در یک شرکت صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد  ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
-                  فرهادی، سید محمد و همکاران، (1383)، الگوی مدیریت عملکرد در سازمانهای تحقیق و توسعه ایران و چالشهای نوین فراروی آن. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 4، شماره 10، صص ۱۵۱-۱۷۴.
-                  کریمی، یوسف (1380). روان شناسی شخصیت ، تهران: مؤسسه نشر ویرایش .
-                  گنجی، حمزه (1370). روان سنجی و مبانی نظری آزمون های روانی ، تهران: دانشگاه پیام نور.
-                  قاسم زاده، علی.(1384) تأثیر مشاوره شغلی به شیوه نظریه سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان .
-                  معمارباشی اول ، مژگان و همکاران ( 1391)، رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی ، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره چهارم.
-                  ولی زاده، شیرین (1387). رو ش های افزایش عزت نفس در کارکنان دارای نیازهای ویژه، تعلیم وتربیت استثنایی شماره 84  و85.
-                  هرسی، پال؛ کنت اچ. بلانچارد.(1382)، ترجمه علی علاقه‌بند، مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی، نشر: موسسه انتشارات امیرکبیر .
-                      Akcen, E., Dyson, R.G. and Meadows, M. (2005), “The impact of performance measurement in strategic planning”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 54 .
-                      Ariani, D.V.(2012). Linking the self-Esteem to organization Citizenship Behavior. Business and Management Research, Vol.1 No.2, pp.26-38
-                      Bhatti, N., Syed, A. A. S. G., & Shaikh, F. M. ( 2012). Job satisfaction and motivation in banking industry in Pakistan. Journal of Asian Business Strategy, 2(3), 54-62.
-                      Beckham, M. H. (2000). Effects of training in Myers ـ Briggs personality type concepts and applications on selfesteem and valuation of individual differences, M.S. Dissertation, California State University.
-                      Bhatti, N., Syed, A. A. S. G., & Shaikh, F. M. ( ٢٠١٢). Job satisfaction and motivation in banking industry in Pakistan. Journal of Asian Business Strategy, 2(3), 54-62.
-                      Carmeli, A. (2008). »Social capital, psychological safety and learning behaviors from failure in organizations«, Long Range Planning, 40, pp. 30–44.
-                      Chen, Chao-Yang; Bin Hu, Zhi-Hong Guan; Ming Chi, Ding-Xin He. (2016), Optimal tracking performance of control systems with two-channel constraints, Information Sciences, Volume 374, 20 December 2016, Pages 85-99.
-                      Cegarraـ Navarro J.& SabaterSanchez, R. (2005). Elearning: Organizational requirements for successful feedback learning, Journal of Workplace Learning, 17, 276ـ  290.
-                      Coetzee, M. D. (2005). The relationship between personality preferences, selfـ esteem  and emotional competence, M.S. Dissertation, University of South Africa.
-                      Doğan Ali Al, İbrahim Anıl. (2016), The Comparison of the Individual Performance Levels Between Full-time and Part-time Employees: The Role of Job Satisfaction, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 235, 24 November 2016,
-                      Flaniken, Forrest & Cintrόn, Rosa (2011), “The Status Of Performance Appraisal At Christian Colleges And Universities: Preliminary Results”, Contemporary Issues In Education Research, January-February. Vol. 9 No. 15, pp. 12-58.
-                      Gardner, D. G., Dyne, L. V., Pierce, J. L. (2004). The effects of pay level on organization ـ based selfـ  esteem and performance: A field study, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 307-322.
-                      Gentry, W. A., Mondore, S. P., & Cox, B. D. (2007). A study of managerial derailment characteristics and personality preferences, http:// www. Emerald.com.
-                      Hoe, Siu-Loon. (2008), Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique, journal of applied quantitative methods, vol 3, no1. pp 76-83.
-                      Kaplan  R.S.,Norton D.P.,2004,"Having Trouble with Yure strategy? Then Map IT.
-                      Kung  ch . ying chi c (2007) .the work adjustment of Taiwanese Expatriates the business review . Cambridge. vole 8 pp.188-201
-                      Kennedy, R. B., & Kennedy, D. A. (2004). Using the Myers-Briggs type indicator in career counseling, Journal of Employment Counseling, 41, 38-44.
-                      Lindgreen, adam., & Velda, M.(2011). " The effects of performance appraisal on Human resource development ". Journal of human resource management, 148,pp250-299.
-                      Markle, A. (2007). A symmetric disconfirmation in managerial beliefs about employee motivation, Ph.D. Dissertation, Chicago: Illinoise University.
-                      Mayer, B. W. & Fraccastoro, K. & Mcnary, L. D. (2007). The relationship among organizational-based Self-esteem and various factors motivating volunteers, Nonprofit and Voluntary Sector, 36, 327.
-                      Neil, Botten & McMonus John (2007), Competitive Strategies for service organizations, mac millan press ltd.
-                      Rus, C.L; Ranas, G & Baban, A. (2012), "An analysis of environmental changes, resources and performance: an internal police organization perspective", Proscenia- social and Behavioral, vol. 33, pp. 727-731
-                      Saleh, A. S., Piaw, C. Y., Idris, A. R., (2015), Factors Influencing the Employees’ Service Performance in Ministry of Education in Sultanate of Oman, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 23-30.
-                      Selmer, J., & FennerJr, C. R(.2009). Spillover effects between work and non-work adjustment among public sector expatriates. Personnel Review
-                      Selmer, J., & FennerJr, C. R. (2009). Spillover effects between work and non-work adjustment among public sector expatriates. Personnel Review, 38(4), 366- 379.
-                      Smither, J. W. (2000). Feedback orientation, feedback culture and the Longtitudinal performance management process, State University of NewYork at Stony Brook.
-                      Tongkanya, B. (2012). HR transformation changes to AEC 2012. People Magazine, 23(3),
-                      Thoesen, Richard & Mary b. Arnsbarger (2011), Using the performance appraisal system for Strategic alignment , Loudoun county sanitation authorityP. O. Box 4000, leesburg, virginia 2011, p27-28.