مقایسه‌ی مهارت‌های ارتباطی و احساس اثربخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه­ی مهارت‌های ارتباطی و احساس اثربخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی معلمان شاغل در مقطع ابتدائی، متوسطه اول و دوم مدارس کم توان ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی 93-1392تشکیل می‌دهد. جهت انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله­ای استفاده شد. برای اندازه­گیری متغیرهای تحقیق، مهارت‌های ارتباطی واحساس اثربخشی معلمان به ترتیب، پرسش­نامه­ی مهارت‌های ارتباطی کویین دام (2004)، پرسش نامه احساس اثربخشی معلمان (TSES) اسچانن- موران و وولفوک هوی (2001) مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های t مستقل و تحلیل واریانس عاملی استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که، بین معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی در احساس اثربخشی و مولفه‌های آن (به جز مدیریت کلاس) و مهارت‌های ارتباطی کل تفاوت معناداری وجود دارد که در معلمان مدارس عادی بیشتر از معلمان مدارس کم توان ذهنی است. همچنین بین مهارت‌های ارتباطی و احساس اثربخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس جنس، تحصیلات، سابقه و مقطع تحصیلی رابطه­ی معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparision Of Communication Skills And Teachers Sense Of Efficacy Among Mentally Retarded And Regular Schools

نویسندگان [English]

  • M Shahpar 1
  • M Barzegar 2
  • E Ahmadi 3
چکیده [English]

Aim of this research is to compare teachers' communicative skills and sense of efficacy Among Mentally Retarded And Regular Schools . Statistical population of the research includes all teachers working in primary, first and second grades of high schools for mental retardation in Shiraz City in education year 2013- 14. Two-stage cluster sampling was used to choose population. Then numbers of teachers in usual schools were matched with main sample. This research was casual- comparative type and Queendom communicative skills questionnaires (2004), Schanen- Mooran and Volfook Hoy's (2001) teachers' sense of efficacy (TSES)questionnaires were used respectively for measuring research variables. Independent t-test and factorial ANOVAwere used for analyzing data. The results shows there is meaningful difference between teachers in regular and mentally retarded schools in teachers sense of efficacy and its subscales (except class management) and general communicative skills, that teachers in regular schools there is more than teachers mental retardation. Also there is no meaningful relation between communicative skills and teachers sense of efficacy in mentally retarded and regular schools based on  sex ,   education, education experience and grade .

کلیدواژه‌ها [English]

  • communicative skills
  • teacher's sense of efficacy
  • mentally retarded schools
-            آتش افروز،عسکر. (1392). مقایسه‌ی سلامت عمومی،استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی :دوفصل نامه‌ی علمی –پژوهشی دانشور رفتار،سال بیستم،دوره‌ی جدید، شماره‌ی 9 :64-53
-            اشرفی ریزی،حسن. (1391). مولفه‌های مهارت‌های ارتباطی و ارتباط آن ها با ویژگی‌های جمعیت شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله‌ی نظام ها و خدمات اطلاعاتی، دوره‌ی2،شماره‌ی 1، 92-79
-            باقری،سیفعلی. (1388). بررسی و مقایسه‌ی اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سوادآموزی و معلمان جذب شده از آموزش عالی و مراکز تربیت معلم در دوره‌ی ابتدائی. فصل نامه‌ی تحقیقات مدیریت آموزشی،شماره‌ی دوم،56-37
-            تلخ آبی علی شاه و عباسی، رسول و لشکری پور، کبری و تلخ آبی علی شاه، غلامرضا. (1389). بررسی مهارت‌های ارتباطی در رفتار کلاسی معلمان و رابطه‌ی آن با درصد قبولی دانش آموزان دبیرستان‌های شهر تهران. نوآوری‌های مدیریت آموزشی،دوره‌ی پنجم، شماره‌ی سه،43 -25
-            ترابی، معصومه. (1387). بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و کارایی آن ها از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه‌ی شهر شیراز. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت آموزشی. دانشگاه شیراز
-            خلخالی،مرتضی، یغما، عادل و هرمزی، محمود. (1361). فن معلمی ؛ انتشارات دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی و تالیف
-            درانی،کمال و صابری، قاسم. (1390). رویکرد جامعه شناختی به مهارت‌های ارتباطی معلمان روستایی در منطقه‌ی ارشق. مجله‌ی توسعه‌ی روستایی، شماره‌ی 1، 85 – 106
-            شولتز،دوان؛ شولتز،سیدنی الن. (1382). تاریخ روانشناسی نوین ؛ ترجمه‌ی علی اکبرسیف، حسن پاشا شریفی،خدیجه علی آبادی،جعفرنجفی زند. تهران :نشر دوران
-            شولتز،دوان ؛ شولتز،سیدنی الن. (1392). نظریه‌های شخصیت ؛ ترجمه‌ی یحیی سید محمدی. تهران : نشر ویرایش
-            شعاری نژاد، علی اکبر. (1375). مبانی روان شناختی تربیت ؛ تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
-            شعبانی،حسن. (1384). مهارت‌های آموزشی و پرورشی ؛ تهران : انتشارات سمت
-            کریمی،نظام الدین. (1392). پیش بینی سلامت روان و بهزیستی روان شناختی معلمان مدارس استثنایی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشگاه مرودشت
-            کوهکن،نزهت الملوک. (1382). بررسی رابطه‌ی میان سبک‌های مدیریت رابطه مدار و وظیفه مداربا رضایت شغلی معلمان استثنایی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی. دانشگاه شیراز
-            کریمی،یوسف. (1382). روانشناسی شخصیت ؛ تهران :نشر ویرایش
-            گتزلز. جی، دیلیو. (1375). روانشناسی اجتماعی در آموزش و پرورش ؛ ترجمه‌ی یوسف کریمی. چاپ دوم، نشر ویرایش
-            گراوند،منیژه. (1391). مقایسه‌ی اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران. فصل نامه‌ی روان شناسی تربیتی، شماره‌ی بیست وچهار، سال هشتم، 118-99
-            میرکمالی،محمد. (1388). روابط انسانی در آموزشگاه ؛ تهران : انتشارات سیطرون
-            نیکدل،حسن. (1390). بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی معلمان با وضعیت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدائی منطقه 18 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رودهن.
-            وستوود،پیتر. (1390). آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه ؛ ترجمه‌ی قربان همتی علمدارلو، ستاره شجاعی. تهران : آوای نور
-            هارجی،اون،ساندر،کریستین و دیکسون، دیوید. (1384). مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی ؛ ترجمه‌ی خشایار بیگی،مهرداد فیروز بخت. تهران : انتشارات رشد
-                      A. Wolters, Christopher. & G. Daugherty, Stacy. (2007). Goal Structures and Teachers’ Sense of Efficacy: Their Relation and Association to Teaching Experience and Academic Leve. Journal Of Educational psychology. Vol. 99, No. 1, 181–193
-                      Fives , H. & M. Buehl,. M. (2010). Examining the Factor Structure of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale. The Journal of Experimental Education, 78, 118 - 134
-                      Gibson, S. , & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76, 569–582
-                      Gur,Gulbir. (2008). A Study On The Predictors Of Teachers Sense Of Efficacy Beliefs, M. S. , Department of Elementary Science and Mathematics Education
-                      Gursimsek, I. , Vural, D. E. , Demirsoz, E. S. (2008). The Relation Between Emotional Intelligence And Communication Skills Of Teacher Canditates, Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education Journal, December , December, 1-11
-                      Khairani,A. & Razak,N. (2012). An Analysis of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale within the Malaysian Context using the Rasch Measurement Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences 69, 2137 – 2142
-                      L. Tanner. B. (2009). Teachers’ Sense of Efficacy and Use of Behavioral Interventions: Consultation Effects And Sustainability. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Psychological and Social Foundations College of Education University of South Florida
-                      Ozkan,h. & dalli,Mehmet. (2014). Examining the relationship between the communication skills and self-efficacy levels of physical education teacher candidates. Procedia - Social and Behavioral Sciences 152 , 440 – 445
-                      Sahin, E. (2010). Ilkogret former visiting Style Preferences of Teachers of Class I, of gender, seniority of, and Self efficacy Professional Qualifications of the effects on the self-management of students with learning to readiness, Yildiz Technical University Social Sciences Doktoratez of enstitusuyayimlanmamis
-                      Saka, M. & Surmeli ,H. (2010). Examination of relationship between preservice science teachers sense of efficacy and communication skills. Procedia Social and Behavioral Sciences 2 , 4722 – 4727
-                      Tanriseven,I. (2012). Examining primary school teachers’ and teacher candidates’ Sense of efficacy. Procedia - Social and Behavioral Sciences 47 , 1479 – 1484
-                      Tschannen-Moran, M. , & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17 ,783-805
-                      Tschannen-Moran, M. , & Woolfolk-Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education,23, 944-956