رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات با انگیزش شغلی و خلاقیت دبیران مقطع متوسط شهر بیضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مرودشت ، مرودشت ، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

دبیران، کارگزاران اصلی ورود و تعامل موفقیت­آمیز فناوری اطلاعات در نظام آموزشی هستند. چنانچه مدیران سازمان­های آموزشی با پرورش خلاقیت­ها دبیران و ایجاد انگیزه­های شغلی، آن­ها را در جریان اهمیت استفاده از فناوری قرار دهند، دانش­آموزان نیز در آینده نسبت به استفاده از فناوری آگاه و در کاربرد آن انعطاف بیشتری نشان خواهند داد. هدف پژوهش حاضر رابطه بین فناوری اطلاعات با انگیزش شغلی و خلاقیت دبیران مقطع متوسط شهرستان بیضا بود. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی دبیران مقطع متوسط شهرستان بیضا در سال 1392 بودند. با توجه به اینکه تعداد کل معلمان 170 نفر می­شدند، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای 108 نفرانتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه بوده که در ذیل جزییات هریک آمده است. پرسشنامه خلاقیت تورنس (1978) که توسط مقیمی در سال (1380) به فارسی ترجمه شده­ است، استفاده گردیده است و یوسفی میانده ( 1389) پایایی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 80/0 بدست آورده است. ضریب پایایی بدست آمده پژوهش حاضر 95/ 0 بوده است و روایی مورد تأیید اساتید و متخصصان قرار گرفته است. پرسشنامه انگیزش حبیبی (1377) با ضریب پایایی به دست آمده توسط ستوده (1387) با استفاده از روش باز آزمایی به ترتیب 69% و 72%، اعتبار آن 77% به دست آمده است. در نهایت پرسشنامه فناوری اطلاعات محقق ساخته آزادمهر (1389) بوده است. تهیه و تنظیم آن با نظر اساتید محترم کامپیوتر بوده است، روایی صوری آن توسط اساتید محترم راهنما تایید شده است. جهت پایایی نیز 30 نفر از دبیران انتخاب شده از روش همسانی درونی به میزان 91% تایید شد. جهت تجزیه­ و تحلیل از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است که نتایج تحقیق نشان داد که بین فناوری اطلاعات و تمامی ابعاد آن با انگیزش شغلی و خلاقیت با ضرایب همبستگی برابر با (424/0 و 364/0) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. مولفه میزان آشنایی با نرم­افزارهای رایانه و میزان آشنایی با رایانه، به ترتیب مولفه­های پیش­بینی­کننده قوی­تری برای خلاقیت و انگیزش شغلی محسوب می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of information technology on job motivation and creativity in byza city middle school teacher

نویسندگان [English]

  • A Yazdani 1
  • N Shahamat 2
  • M Salehi 2
1 teacher/edhucation
2 asssociat professor /IAU marvdasht branch
چکیده [English]

The purpose of this study is the relationship between information technology and job motivation and creativity is Byza city middle school teachers. The research is descriptive. The study population included all middle school teachers Byza city was in 1392. Given that the total number of teachers was 170, with a sample size of 108 subjects was selected using stratified random sampling. The study consisted of three questionnaires measuring instruments Torrance creativity, Habibi motivation, self-made information technology azadmehr. The research instrument was a questionnaire that details each come. Questionnaire of Creative Torrance (1978) by Moqimi year (1380) was translated into Farsi, is applied and Yousefi Miandeh, Rasht (1389) reliability Motivation is . Questionnaire of Habibi (1377), the coefficient obtained by the commendable (1387) using the test-retest method, respectively, 69% and 72% achieved 77% of its credibility. It is ultimately self-made IT Inventory Zadmehr (1389) respectively. They were done and the internal consistency through Cronbach alpha of 91% was confirmed. (424/0 and 364/0) and a significant direct relationship information technology with computer software and familiarity with computers, they were stronger predictors for motivation and creativity.Statistical analysis Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics, correlation and regression results showed that: Information Technology and Creativity significant positive correlation with job motivation there. Between all aspects of information technology, there is significant positive correlation with job motivation. Direct relationship between all aspects of information technology and creativity, and there are significant. Proficiency in computer software component relative to other components of creativity is a stronger predictor. Familiarity with computer components to the other components of job motivation is a stronger predictor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • job motivation
  • Creativity
  • teachers
-                      Amabile, T. M. (1997). “Effects Of External Evaluation On Artistic Creativity". Journal Of Personality And Social Psychology : 37.Pp.221-233 (In Persian).
-                      Azimi, M., Givaki, Flamrz. (2012). The Relationship Between Student Use Of ICT And Academic Motivation And Achievement, With Emphasis On The Role Of Students In The Faculty Of Humanities At The University Tabryz. Fifth National Conference, University Martyr Rajai, Persian Date Ordibehesht 92 (In Persian).
-                      Conger, Jay. A & Kanungo, Rabindra. N, (1988). "The Empowerment Process Integrating Theory & Practice", Academy Of Management Review, Vol.13. No.3. Pp.471-482.
-                      Cook,Sarah (1994). The Cultural Implications Of Empowerment, Empowerment In Organizations, Vol.2. Issue. 1
-                      Ghobadi, Amin (2006). Impact Of Information Technology On Productivity And Communication ITC Asian And European Countries, Senior Thesis, Islamic Azad University, Shiraz. (In Persian).
-                      Heidari, Zahra., Oruf Zadeh, Shahram, Dadkhah, Rezvan, Jafari, Sirus. (2012). The Relationship Between The Application Components Of Information Technology (The Internet) With Creativity In Physical Education Department Of Lorestan Province. The First National Conference On New Scientific Achievements In The Development Of Sport And Physical Education. (In Persian).
-                      Hosseini Farhangi, S. (2006)." Evaluation Of Professional Skills Of Teachers Trained In The Use Of ICT In Rafsanjan City". Unpublished Master's Thesis, University Of Kerman Martyr.. (In Persian).
-                      Kianfar, Farhad. (2005)." Application Of Information Technology In Education And The Impact On Employee Productivity". Karaj City Education, Master's Thesis, Tehran University
-                      Knootz. H & Other (1988). "Management". New York: Mc Graw. Hill. Nc, P.228. (In Persian).
-                      Koesteler. A (1967). "The Act Of Creation." N. Y: Del Publishing Co, P.108.
-                      Liaw, S. S. (2002). Understanding User Perceptions Of World, Wide Web Environments. Journal Of Computer Assisted Learning, 18, 137-148.
-                      Luthans, F (2002, A) The Need For And Meaning Of Positive Organizational Behavior, Journal Of Organizational Behavior, 23, 695 – 706.
-                      Ming- Yanngan (2003). "Voices And Implementation Of Information Technology In An Elementary School Classroom" A Hong Kong Case Study, Childhood Education. Only. V669, No.5,P. 268,
-                      Mobaraki, Mohammad Hassan. (2005)." Design Systems And Information Technology And The Impact On The Success Of Industrial Organizations" Master's Thesis, Karaj Islamic Azad University, (In Persian).
-                      Nafisi, T.Abdalhoseiyn. (2003). "Major Applications Of ICT Tehran" Center For Education, (In Persian).
-                      Oldham. G. R & Cummings. A., (1997). Enhancing Creativity: Managing Work Context For The High Potential Employee. California Management Review 40, Pp.
-                      Saleh , Sarah, Dideh Khani, Hussein. (2013). Investigate The Relationship Between Motivation And Level Of IT Skills Training System To Accept Electronic Case Basis Sixth Grade Teachers Gorgan City. The Second, (In Persian).
-                      Salehi And Azadmhr (2006) The Impact Of Information Technology On The Creative City High School Teacher Of ICT In Science Fasa - ICT In Education. Second Issue, (In Persian).
-                      Sam Khaniyan, Mhmdrby (2005). Creativity And Innovation In Educational Organizations (Concepts, Theories, Techniques And Evaluation). Tehran: Specialized Media. (In Persian).
-                      Sam Khaniyan, Mohammad Rabi. (2002). Creativity And Innovation In Organization And Management Training, Tehran: Antibacterial Art, (In Persian).
-                      Scrven M(1981). Breakthroughs In Education Technology.Incirincione Colek.(Ed), The Future Of Education: Policy In Ssues And Chaliengs Sun Franc Is Coa,302
-                      Weisberg, R. W., (1999). Creativity And Knowledge: A Challenge To Theories. In: Sternberg, R.J., Editor, Handbook Of Creativity, Cambridge University Press, Cambridge, UK, Pp. 226-250.
-                      Weisberg, R.W (1992). Creativity And Knowledge ,A Challenge To Theorise. Cambridge .U.K. 226-250.
-                      Woodman, R. W., Sawyer, J. E., & Griffin, R. W. (1993). Toward A Theory Of Organizational Creativity. Academy Of Management Review. 18, 293-321.
-                      Yildirim, S. (2000). Effects Of An Educational Computing Course On Preservice And In Service Teachers: A Discussion And Analysis Of Attitudes And Use. Journal
Zhang, Yixin ED. D. (2004). University Students Usage An Perception Of The Internet. Journal Of Educational Technologysystems, 32 (2), 227- 239, 2003-2004