اثربخشی نرم‌افزارهای درسی دانش‌آموزان در میزان یادگیری دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی نرم­افزارهای درسی دانش­آموزان در میزان یادگیری انجام شد. روش تحقیق، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری، شامل کلیه دانش­آموزان مقطع ششم ابتدایی شهر پاکدشت می­باشد که تعداد 100 دانش­آموز مقطع ششم ابتدایی در 5 مدرسه ابتدایی و نمونه پژوهش با توجه به جدول مورگان تعداد 80 نفر (40 نفر در گروه آزمایش و 40 نفر در گروه گواه) که از این تعداد 35 نفر پسر و 45 دختر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده نرم­افزار آموزشی درسی و آزمون کتبی دروس مربوطه بود. برای بررسی فرضیه پژوهشی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل، داده­ها به روش آزمون تحلیل کوواریانس (ancova) شدند. یافته­های پژوهش نشان داد که نرم­افزارهای درسی در یادگیری دروس ریاضی، فارسی و قرآن موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of educational software on students and rate of learning of the students in the 6th grade of elementary school

نویسندگان [English]

  • S Masoudi 1
  • H SHafe zadeh 2
چکیده [English]

This research has been performed to study the effectiveness of educational software on the rate of learning of the students.Method of Research: semi-experimental with pretest– posttest plan with test and witness groups. The statistical society included all the students in the 6th grade of elementary school in Pakdasht i.e. 100 sixth grade students in five elementary schools and the sample of the research according to Morgan Table included 80 students (40 in the test group and 40 in the witness group); 35 of them were male students and 45 of them were female students chosen randomly.The instrument used was the educational software and written exam of the relevant courses. In order to study the hypothesis of research and analysis of the gained results, the data were analyzed by the Covariance Method (ancova) and the findings showed that the educational software was effective in learning Mathematics, Persian Language and Koran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Software
  • learning
-                       Islami.Ali , 2002 , multimedia , Softwars , construct and references.
-                       Tehran: Iran Institutes.
-                       Hajforoush ,Ibrahim and Uorangi , Mehdi (2009). Survay on vesult of applying Lnforation and communication technological research in the high schools of Tehran. Researching Scientific Lnnovations quarterly. Number 10.
-                       Sheik Zadeh , Nahide (2006) Software of the elementary mathematics accor ding to constructive procedure and examing its affective rate. Learning Linnouative quarterly. Number 1 , fourth year.
-                       Abbasi , AbdAllah (2004) , Survey on affects of Learning tapes in mathemathics on elementary Students achievement. Master thesis.
-                       Fahimi , Mehdi (2001) , the role of information technology in education. Rahyaft 218 , 223-25 , 6.
-                       Keinejad , Hosseni (2007) principles of making multimedia softwares. Tehran: Dibagaran artand cultural Complex , Tehran.
-                       Shiri , Fatemeh (2003). Developing Learning aid Software for Physics of third year highschool and examine its affects on affective and Cognitive Spects of Students.
-                       Un published , master thesis , Tarbiat moallem university of Thran.
-                       Becker, h., (1998). How computers are used in United states school. Journal of educationcomputing research, v.4, P. 241.
-                       Clark (2008). The effectiveness of technology in schools. Journal of Career and Technical Education No, P.25.
-                       Dwyer. p., (1998). Teaching and Learning with Technology. http://www.itsn.ac.uk.
-                       John, T., (2005). In Resting in prescool. Evidence continiue to indicate the powerfull effects of high quality preschool programs on children later academic success. Journal of Leadership.
-                       Hadda.w., and jurichts. (2000). ICT for education, potentil and potency. available at: http:www.techkwnologia.org.
-                       Means and Olson. (1996). Computers and the thought producing self of the young child. British Journal of Educational Technology, p.31
-                       Post holm. (2006). Integrating technology in to the classroom. Information Technology in erucation.
-                       Schofield.W., (1995). Evaluating what really mattersim. Computer based education