بررسی ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد و رابطۀ آن با رضایت ‌شغلی و توانمندسازی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری مدیریت آمموزشی،استادیار، پایه 18

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و رابطۀ آن با میزان رضایت‌شغلی و توانمند سازی کارکنان دانشگاه صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سال 1392 به تعداد 120 نفر  (34 زن و 86 مرد ) بود. بر اساس فرمول کوکران تعداد 92 نفر  (26 زن و 66 مرد) به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی نسبی استفاده شد. داده‌های مورد نیاز، با استفاده از پرسشنامه‌های ساختار سازمانی رابینز، رضایت شغلی مینه سوتا و توانمندسازی اسپریتزر گردآوری شد که با استفاده از نظر صاحب‌نظران روایی محتوایی این ابزار تعیین و با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه‌های ساختار سازمانی 88/0، رضایت شغلی 90/0 و توانمندسازی 86/0 محاسبه گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌های آماری علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار، از آزمون‌های استنباطی t تک گروهی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که در ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، تمرکز و رسمیت پایین‌تر از حد متوسط و پیچیدگی در حد متوسط است. بین بعد تمرکز با رضایت شغلی و توانمندسازی کارکنان همبستگی مثبت وجود دارد. بین بعد پیچیدگی ساختار سازمانی با رضایت شغلی و توانمند‌سازی کارکنان همبستگی منفی وجود دارد ولی همبستگی معنی‌داری بین بعد رسمیت ساختار سازمانی با رضایت شغلی و توانمندسازی کارکنان مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of organizational structure of Islamic Azad University, Khorramabad Branch and its relationship with job satisfaction and employee empowerment

نویسندگان [English]

  • H Jafari 1
  • H Mehrdad 2
چکیده [English]

The purpose of the present research was to investigate the relationship between organizational structure dimensions (formalization, complexity and centralization) with rate of job satisfaction and enabling of Islamic Azad University at Khorramabad branch employees. statistical population of research included 120 employees (34 women and 86 men). The sample included 92 employees (26 women and 66 man) that were determined by Krejcie and Morgan's table sample size and were selected by stratified proportionate method. Data were gathered by three questionnaires: 1) Robbin's organizational structure questionnaire 2) Minnesota job satisfaction questionnaire and 3) spritzer enabling questionnaire. The reliability of every three mentioned questionnaires in order 0.88, 0.90 and 0.86 were computed by Cronbach Alpha. One sample t test, independent samples t test, Pearson correlation and regression analysis were used for data analysis. The results were showed that in Khorramabad Brach's organizational structure, Centralization and formalization were under middle rate (3), and complexity was at middle (3). There was positive correlation between dimensions of centralization and job satisfaction and enabling of employees. There was positive correlation between centralization and job satisfaction. There was negative correlation between complexity dimension and job satisfaction and enabling of employees. There weren’t sufficient correlation between formalization dimension with job satisfaction and enabling of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational structure
  • Job Satisfaction
  • Empowerment
-         ابیلی، خ، 1388، تئوری‌ها، سازوکارها و رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی، سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، آذرماه، تهران.
-         ازکیا، مصطفی؛ توکلی، محمود.1385، فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمانهای آموزشی. نامه علوم اجتماعی 26- شماره 27
-         اصل سلیمانی،حسین؛ساعی،فرید؛صداقت،مجتبی؛مشکانی،زهرا سادات. 1386، بررسی رضایت شغلی اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی و عوامل موثر بر آن؛ مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،دوره 65،ویژه نامه اول
-         اعرابی، محمد، 380، طراحی ساختار سازمانی، چاپ سوم، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-         دلاور، ع، 1385، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات رشد، چاپ چاردهم.
-         رابینز، ا، 1996، رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، جلد اول و دوم و سوم، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، 1378، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
-         رابینز، استیفن پی، 1991، رفتار گروهی  (ترجمه ع، پارسیان و م، اعرابی)، 1388، جلد سوم تهران مؤسسه انتشارات وزارت امور خارجه.
-         رحمان سرشت،حسین. 1372،تمرکز و عدم تمرکزسازمانی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول،تهران
-         سید جوادین،سید رضا. 1381،مدیریت منابع انسانی و امورکارکنان،انتشارات نگاه دانش،تهران
-         شفیعی سروستانی، مریم، 1370، بررسی دلایل افزایش رضایت شغلی اساتید دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
-         فلاح‌مهنه، اسدیان، م، 1384، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان و ارائه یک مدل، نشریه‌ی پژوهش‌های تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره پنجم، زمستان 1384.
-         لاک، ا، 1968، انگیزش کار، ترجمه‌ی علی مهداد، 1380.
-         میرزابیگی، غ و همکاران، 1388، رضایت شغلی پرستاران ایران، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 15، شماره 1.
 
-                      Argyres, N., 1995. Technology strategy, governance structure and interdivisional coordination. Journal of Economic Behavior and Organization 28, 337–358
-                      Falkenburg Karin, Schyns Birgit, Work satisfaction, organizational commitment and with drawal Behaviaurs, Management Research News Vol. 30. No. 10, 2007.
-                      Finlay, W., Martin, J.K., Blum, T.C., 1995. Organizational structure and job satisfaction. Do bureaucratic organizations produce more satisfied employees? Administration & Society 27  (3), 427–450
-                      Hannigan, J.  (2008). Leader ship in higher education: An investigation of servant leadership as a predictor of college performance. The requiremeits for the degvee doctor of philosophy, capella university.
-                      Jackson, C.J., Corr, P.J., 2002. Global job satisfaction and facet description: The moderating role of facet importance.European Journal of Psychological Assessment 18  (1), 1–8.
-                      James W. Fred rickson"The strategic Decision process andor ganizational structure"Academy of management Review,1998.vol 11,No2
-                      Mintzberg, H., 1979. The Structuring of Organizations.Prentice Hall, Englewood Cliffs.
-                      Shipton Helen, A West Michael, Parkes Carole , F Dawso Jeremy, Aggregate Job Satisfaction, HRM and Organizational Innovation , Aston Business School, Aston University, Birmingham B4 7ET, UK ,December  (2004).