طراحی الگوی روش‌های تدریس مبتنی بر توسعه آینده‌پژوهی در آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از وظایف مهم آموزش عالی­، توانمندسازی دانشجویان در برابر چالش­ها، تقاضاها و نیازهای آینده است. توسعه آینده­پژوهی دانشجویان می­تواند از طریق آموزش بهبود یابد، بنابراین می­توان ادعا نمود که یکی از متغیرهای مهم، کیفیت روش­های تدریس و یادگیری است که می­تواند بر توسعه توانایی آینده­پژوهی دانشجویان تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش طراحی روش­های تدریس مبتنی بر توسعه آینده­پژوهی در آموزش عالی می­باشد که به شیوه کیفی و با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه­هایی نیمه ­ساختار یافته با 14نفر از متخصصان برنامه درسی و آینده­پژوهی انجام شد، برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده­ها از دو روش بازبینی مشارکت­کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت­کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده­ها با کمک نرم­افزار MAXQDA 12 در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی حاکی از 15مقوله کلی است که این مقاله یافته­های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: موانع، استراتژی­ها و پیامدها تحلیل کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the pattern of the teaching methods based on the futures studies development in the Curriculum of the Iran Higher Education

نویسندگان [English]

  • M Keshavarzi 1
  • M.H Yarmohammadian 2
  • M.A Nadi 3
1 Phd student and faculty member at university
2 Professor,Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational science, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract:
One of the most important tasks of higher education is to empower students against the challenges and demands of the future. Students' future studies development can be improved through education; therefore, it can be claimed that one of the important variables is the quality of teaching and learning methods that can influence the development of student future studies ability. The aim of this study was to design teaching methods based on development of futures studies in higher education was that conducted by using grounded theory by qualitative study. In this regard, using a targeted approach and applying theoretical saturation standard, semi-structured interviews with 14 curriculum and futurist professionals were conducted to obtain the validity and validity of the data through two methods of reviewing the participants and reviewing non-collaborative experts the research was used. The results of the data analysis with the help of MAXQDA 12 software in three stages, open source coding, theoretical coding and selective coding represent 15 general categories. This paper presents the findings of the study in the framework of the paradigmatic model including: Obstacles, Strategies, Consequences Analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • futures studies
  • teaching methods
  • higher education
-                      Asarzadegan, N. (2005) .Ideal Education based on knowledge age in society. Conference of teacher in knowledge society age .Isfahan: Ministry of Education. [In Persian]
-                      Bell, W. (2011) . Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era: Values, Objectivity, and the Good Society. Transaction Publishers.
-                      Bussey, M. (2016) . The Hidden Curriculum of Futures Studies: Introducing the Futures Senses. World Future Review, 8(1) , 39-45.
-                      Corbin, J., Strauss, A., & Strauss, A. L. (2014) . Basics of qualitative research. Sage.
-                      Fateh Rad, Mahdi et al. (2013) . Introduction to the epistemological foundations and swimming Methods Thirty future research. Future Studies, Issue eighth, pp. 52 -27. [In Persian]
-                      Freed, P. E., & McLaughlin, D. E. (2011) . Futures thinking: preparing nurses to think for tomorrow. Nursing education perspectives, 32(3) , 173-178.
-                      Haghani, f. (2005) . Classroom management and communication skills with students. [In Persian]
-                      Hemmati, A., Goodarzi, M. A., & Hajiani, I. (2016) . FUTURES STUDIES, NECESSITIES OF EDUCATION SYSTEMS. Volume 26, Issue 103, Page 59-67 [In Persian]
-                      Hicks, D. (2002)  Lessons for the Future. The Missing Dimension in Education. NY and London: RoutledgeFalmer;
-                      Hicks, David.A. (2008) . Futures Perspective: Lessons from the school room. Sense Publishers Rotterdam.
-                      Kolb, A. Y. (2005) . The Kolb learning style inventory-version 3.1 2005 technical specifications. Boston, MA: Hay Resource Direct, 200, 72.
-                      Leung SF, Mok E, Wong D. (2008)  the impact of assessment methods on the learning of nursing students. Nurse Educ. Today; 28(6) .pp 711-724
-                      Mahmoudzadeh, A. Mahboubfar, M. (2012) . Surveying the futurism field in the world and futuristic planning in the higher education system of Iran Islamic Republic. Set of articles related to the first national conference of futurism. Tehran. [In Persian]
-                      Malekifar, A. et al. (2014) .The art and science of discovering the future and shaping the desirable world in future.Tehran: karaneye elm. [In Persian]
-                      Maroofi, Y., & Karami, Z. (2015) . Providence and futures study: A approach to curriculum development. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3) .
-                      Marzooghi R, Heidari E, Heidari M. (2014) . A Study of the Relationship between Qualities of learning Experience and Development of Students' Futures Research Ability. Strides Dev Med Educ. 11 (2) :131-138. [In Persian]
-                      Masini EB.(2011) . How to Teach Futures Studies: Some Experiences. J Futures Study; 15(4) : 111 –20.
-                      Mohamadi, M., Dehdari rad, T. (2010) . The evaluation of core competency college auto mechanic. Curriculum Studies Association Iran. Fifth years Curriculum Studies Association Issue 19. [In Persian]
-                      Mozaffari A.(2010) . Future studies of cross border context. Journal of Order and Security Guards; 4 (2) : 25-47. [In Persian]
-                      Najafi, H. (1389) . The role of ICT in the development of teaching-learning process. Peak nour, the ninth year, the first issue, pp. 51-59. [In Persian]
-                      Parrish, D. R. (2016) . Principles and a model for advancing futures studies and student focused. 2nd International Conference on Higher Education Advances (pp. 311 – 315) . València, Spain: Procedia - Social and Behavioral Sciences.
-                      Parsa A, keshavarzi F, Dehghan N. (2011) . Measure the effectiveness of education and educational success of the future capabilities (Case Study - Shahid Chamran University) . Proceedings of the 1th Iranian International Conference of Management, Futurism, Entrepreneurship and industry in Higher Education; Sanandaj, Iran. [In Persian]
-                      Pedram, A. (2014)  .futures Studies in glance .Tehran: Organization of research and police studies. [In Persian]
-                      Razavi, Syd Mostafa et al. (2013) . The induction to the mixed method: Tehran University Press. [In Persian]
-                      Safavi M, Shooshtari S, Mahmoodi M, Yarmohammadian M H. (2010) . Self-directed Learning Readiness and Learning Styles among Nursing Students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 10 (1) :27-36. [In Persian]
-                      Samadi M. (2012) . Relationship between motivational orientation and learning strategies in predicting academic success. Education Strategy Med Sci. 5 (2) :105-111. [In Persian]
-                      Sardar Z. (2010) . The Namesake: Futures; futures studies; futurology; futuristic; foresight—what’s in a name? Futures 42(3) : 177-84.
-                      Shacham, M., & Od‐Cohen, Y. (2009) . Rethinking PhD learning incorporating communities of practice. Innovations in Education and Teaching International, 46(3) , 279-292.
-                      Siraj, S., & Abdullah, M. R. T. L. (2011) . Development of Future Curriculum via Futures Studies. Online Submission.
-                      Slaughter, R. A. (1996) . New Thinking for a New Millennium. London: Rutledge.
-                      Slaughter, R. A. (2011) . The Integral futures controversy. Journal of Integral Theory and Practice, 6(2) , 105-111.
-                      Solati M. Javadi R. Hoseini Tashnizi S. Asghari, N. (2010) . Desirability of two participatory methods of teaching based on students' viewpoint, Hormozgan Medical sciences Journal. 14, 3, 191–197. [In Persian]
-                      Strauss, A. & Corbin, J. (1990) .Basics of qualitative research: Techniques and procedures for Grounded theory .Newbury park, CA: Sage
-                      Tonkaboni, F., & Masumi, M. (2016) . Development of Teaching Plan in the Curriculum of Medical Sciences. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 15(7) .
-                      Tonkaboni, F., Yousefy, A., & Keshtiaray, N. (2013) . The Relationship between the Curriculum of Higher Education and Social Capital. Journal of Education and Training, 1(1) , 39-47.
-                      Torkzade J, Keshavarzi F. (2016) . Relationship between Futurism and Educational Performance of students in Medical Sciences of Shiraz University: Mediation Role of Goal Orientation. Research in Medical Education. 7 (4) :3-12. [In Persian]
-                      Torkzadeh, J. Mohammadi, M; Sutoodehfar, S. (2015) . Developing and Validating of the Teaching-Learning Comprehensive System in Higher Education. Journal of curriculum research. Volume 4, Issue 2, Page 93-116. [In Persian]
-                      Valavi P, bagherpour S, shahsavari J. (2016) . Examining critical thinking in University graduate students. Research in curriculum planning. 2 (22) :184-192. [In Persian]
-                      Wilson K, Fowler J. (2005)  Assessing the impact of learning environments on students' approaches to learning: Comparing conventional and action learning designs. Assessment and Evaluation in Higher Education; 30(1) .p 87-101