بررسی میزان خودراهبری دانشجویان متأثر از الگوی مدیریت آموزش با محوریت تدریس مشارکتی (جیگ‌ساو) در درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام رشته مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره‌ی دکتری فلسفه‌ی تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

  هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان خودراهبری دانشجویان متأثر از کاربرد الگوی مدیریت آموزش با تأکید بر الگوی تدریس مشارکتی جیگ‌ساو در تدریس اصول و فلسفه تعلیم­ و تربیت است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ی 41 گویه‌ای سنجش خودراهبری فیشر و همکاران (2001) بود. در این پژوهش دو کلاس از دانشجویان کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان روانسر به عنوان نمونه­ی در دسترس مشارکت داشتند. از این دو کلاس، به‌طور تصادفی یک کلاس 25 نفری، به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس 25 نفری دیگر به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامه‌ی­ سنجش خودراهبری، به عنوان پیش­آزمون به دانش‌آموزان هر دو کلاس ارائه شد. گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه از طریق روش سنتی آموزش دیدند. پس از اتمام دوره‌ی پنج هفته‌ای، پرسشنامه‌ی سنجش خودراهبری به عنوان پس‌آزمون به هر دو گروه ارائه شد. جهت تحلیل داده­های آماری از آزمون­های T مستقل، فرمول اندازه‌ی اثر و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، تدریس اصول و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه آزاد تأثیر معنی‌دار مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying students’ self-directed learning effected by teaching academic subject of the principles and philosophy of education through Management Education With a focus on participatory teaching (Jygsav)

نویسندگان [English]

  • M.R Behrangi 1
  • A Moradi 2
چکیده [English]

The purpose of this study, was to survey the effect of teaching academic subject of the Principles and Philosophy of Education(PPE) through Behrangi’s Education Management Model (MEM) on students’ self-directed learning. Research method is Quasi-experimental using a two-group design with pre-test and post-test. The tool for collecting data was Fisher & et al (2001) self-direction questionnaire consisted of 41 items. Two classes in access of undergraduate students majoring in Elementary Education from Islamic Azad University Rawansar city were sampled. One with 25 students was selected randomly as an experimental group, and the other 25 student’s class as control group. Experimental group was taught through using MEM and the other with traditional method. After completing the five-week period of teaching, Fisher’s self-directed questionnaire, conducted in both classes. For analyzing the data from Independent variables, T-test, Effect Size formula and Analysis of Covariance were used. The results indicated; teaching academic subject of PPE through MEM has a positive significant effect on Azad University students’ self-directed learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Management Model
  • Jygsav Model
  • self-directed learning
  • Teaching method
  • Principles
  • Philosophy of Education
- پیاژه، ژان ( 1369 ). تربیت ره به کجا می‌سپارد. ترجمه‌ی محمود منصور. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-جویس، بروس، ویل، مارشا، کالهون، امیلی ( 1384 ). الگوهای تدریس. ترجمه‌ی محمدرضا بهرنگی. تهران: انتشارات کمال تربیت.
- شعبانی، حسن ( 1386 ). مهارت‌های آموزشی و پرورشی ( روش‌ها و فنون تدریس ). تهران: انتشارات سمت.
- Ashman, A. F. & Conway, R. N. F. (1993). Cognitive Strategies for special education. New York: Routledge. Available in; www.newc.Astle.edu.an/school/education/staff.
- Aronson, (2000) Nobody left to hate: Developing the empathic schoolroom. The Humanist, 60, 17-21.
- Aronson, E.& Patnoe, S. (1997). The jigsaw classroom: Building cooperation in the classroom (2nd ed.) New York: Addison Wesley Longman.
- Aronson, E., Blaney, N., Stephan, C., Sikes, J., & Snapp, M. (1978). The Jigsaw classroom. Beverly Hills, Calif .: Szge.
- Hiemstra, R. & Brockett, R. (1994). From behaviorism to humanism: Incorporating self–direction in leaning concepts into the instructional design process, University of Oklahoma.
- Knowles, M. S. (1990). The Adult Learner: A Neglected Species, 4th Ed. Gulf Publishing, Houston, TX.
- بهرنگی، محمدرضا، آقایاری، طیبه ( 1383 ). تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش‌آموزان پایه پنجم. فصل‌نامه‌ی نوآوری‌های آموزشی، سال سوم، شماره‌ی 10، زمستان، ص 23- 54.
- بهرنگی، محمدرضا ( 1389 ). بررسی الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از منظر خلاقیت در یادگیری و یادگیری خلاقیت. سومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی و مهندسی مدیریت نوآوری ایران. قابل دسترسی از طریق سایت: ttp://www.civilica.com/Paper-ICIC03-ICIC03_008.html
- زارع، حسین، سعید، نسیم، موسی‌پور، نعمت‌اله، سرمدی، محمدرضا، محمود، هرمزی (1389). مطالعه‌ی ارتباط آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی. فصل‌نامه‌ی آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره‌ی 3 ( پیاپی 11 )، زمستان، ص 163- 187.
- صادقی، عباس، حسینی، فاطمه ( 1387 ). بررسی دیدگاه‌های دانشجویان در مورد تدریس مطلوب در دانشگاه گیلان. فصل‌نامه‌ی آموزش عالی ایران، سال اول، شماره‌ی 2، پاییز، ص 123- 164.
- هروی، کریموی، مجید و همکاران ( 1383 ). تأثیر روش‌های آموزش سخنرانی و تفحص گروهی بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در درس بهداشت جامعه ( 1 ). مجله‌ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره‌ی 11. صص 52 – 56.
- Behrangi, Mohammadreza. Aghayari tayyebeh. (2004). The evolution resulted from partnership Model of jigsaw in traditional state of teaching for elementary students', educational innovations journal, No10, 3th year, winter, pp35-54. [Persian]
- Behrangi, Mohammadreza. (2010). Improvement of learning. The first meeting of the Association of Educational Administration at the conference hall of the Ministry of Education. In dated 4/10/2010). [Persian].
- Behrangi, Mohammadreza (2011). Model of Management Education Creativity, 4th conference of creativity and innovation in Mashhad. [Persian].
- Behrangi, M. R.; Zebarjadi, Arash (2015a). Managing education model, a new strategy for learners to develop self-efficacy in mathematics classroom. The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), II. IOSTE Eurasian Regional Symposium& Brokerage Event Horizon 2020 – Science with and for Society; Symposium Programme & Abstracts Book. 24-26 April 2015.
- Behrangi, M. R. Bourbour, Atiyeh (2015b). The importance of managing education model combined with the attributes of cultural intelligence and transformational leadership concepts in teaching “processing addition”. The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), II. IOSTE Eurasian Regional Symposium& Brokerage Event Horizon 2020 – Science with and for Society; Symposium Programme & Abstracts Book. 24-26 April 2015.
- Behrangi, M. R. Rahimzadeh, Laya (2015c). Comparing the role of managing education model and traditional education in improving children philosophical mindedness. The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), II. IOSTE Eurasian Regional Symposium& Brokerage Event Horizon 2020 – Science with and for Society; Symposium Programme & Abstracts Book. 24-26 April 2015.
- Behrangi, M. R.; Bourbour, Atya; Gholami, Zohreh (2015d). Setting the steps of management education model in the secondary school considering the students level of development and studying its effect on their learning. The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), II. IOSTE Eurasian Regional Symposium& Brokerage Event Horizon 2020 – Science with and for Society; Symposium Programme & Abstracts Book. 24-26 April 2015.
- Behrangi, Mohammadreza; Nasiri, Rahimali (2015).The effect of teaching science using Education Management Model on students' self-directed learning 3th grade Secondary schools. Journal of Educational Innovation.
- Behrangi, Mohammadreza (2nd author); Maleki, Davood; (2015). Investigating the interactional role of students’ goal orientation on the relationship between teaching methodology of management on education pattern and students.test anxiety. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies.6th - 8th of July, 2015; Place: Barcelona (Spain).Organising entity: IATED .
- Behrangi, M. R.; Khosravi, Hamid (2015e). Studying the effect of teaching the book thinking & research through using management education model on students’self-efficacy. The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), II. IOSTE Eurasian Regional Symposium& Brokerage Event Horizon 2020 – Science with and for Society; Symposium Programme & Abstracts Book. 24-26 April 2015.
- Behrangi, M. R.; Hosseinian, Simin (2015f). Reseach based theory of overhauling science education management. ScienceDirect. Procedia- Social and Behaviorl Sciences 197 (2015) 229-237.
- Behrangi, M. R. (2014). Research based theory of overhauling science education management. XVI IOSTE Symposium. 21-27 September 2014. Riverside Majestic Hotel- Kuching Sarawak.
- Biehler, R. F. & Snowman. T. (1990). Psychology applied to teaching. Sixth edition, Boston, Houghton Minfflin Company. Available in: Ferdosy University.
- Bolhuis, S. (1996). Towards Active and Self- Direct Learning. Preparing for lifelong learning. Paper presented at the annual Meeting of the American Educational Research association. New York, Ny. Apriel 8- 12.
- Ervinm, what's new in jigsaw classroom, ERIC, CM-DW14 .
- Fisher, M. King, J & Tague, G. (2001). Development of a self-directed learning readiness Scale for nursing education. Nurse education today.
- Garrison, D. R. (1992). Critical thinking and self-directed learning in adult education: An analysis of responsibilities and control issues. Adult Education Quarterly, Vol 42 (3), pp136-148.
- Garrison, D. R. (1997). Self – directed leaning: Toward a comprehensive model. Adult Education Quarterly, Vol 48 (1), pp18-33.
- Jahed, H. A, Husseini Shavoon, A. ( 2011 ). Identify and develop the use of Creative methods for nurturing Creativity of Student. Research, Science and Technology Organization of Iran. tehran. 29 and 30 may. Page 89. [ persian ].
- Richardson, M. (1988). Innovating and reorganizing a basic nursing course: An evaluation of the self – directed independent study contract with basic nursing student nurse Education Today. 8: 315 – 324.
- Sobral, D. (1997). “Improving Learning Skills: A Self-Help Group Approach,” Higher education, 33, pp39-50.
- Snell, L. (2001). The link between Self-directed Learning and Continuing Medical Education. McGill. University, Montreal Canada. Vol 22, No, 8.
-Wagner, Susan. (2011). the self–directed learning practices of elementary teachers, Doctoral Dissertations: University of Tennessee, Knoxville.
- Williams, B. (2004). Self-direction in Problem based Learning program. Nurse education Today. 24, 277 – 285.
- نصیری، رحیمعلی، بهرنگی، محمدرضا ( 1393 ). بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش­آموزان سال سوم راهنمایی. پایان‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی.