تحلیل مفهومی مراحل و ابعاد تربیت شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران.ایران

2 دانشیار بخش مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.شیراز-ایران

3 استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران.ایران.

چکیده

مفهوم شهروندی و نقش آموزش و پرورش در توسعه آن در دوران جهانی­شدن توجه اندیشمندان بسیاری در کشورهای مختلف و همچنین مکاتب گوناگون را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش سعی شده است تا به تجزیه و تحلیل این مفهوم و مراحل و ابعاد آن از منظر اسلام بپردازیم. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های کیفی است که با رعایت اصول موضوعه ی پارادایم کیفی به انجام رسیده است. داده­های مورد نیاز به روش اسنادی، و با رعایت قاعده­ی حداکثر تنوع و اصل اشباع­شدگی در انتخاب اسناد مرتبط با موضوع پژوهش، گردآوری شدند. داده­های گردآوری­شده، پس از اجرای قاعده­ی سازواری داده­های کیفی با استفاده از رویکرد توصیفی- تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تربیت شهروندی از منظر اسلام دارای مبانی و جهان­بینی خاص خود می­باشد و دارای ابعادی تعریف­شده در حوزه­های شناختی- نگرشی، انگیزشی-عاطفی و رفتاری- عملی می­باشد. در نهایت، چارچوبی مفهومی برای تربیت شهروندی از منظر اسلام ارائه گردیده است که مبتنی بر جهان­بینی و ابعاد فوق­الذکر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A conceptual analysis of citizenship fostering process and dimensions

نویسندگان [English]

  • H Mohammadi 1
  • M Mazidi 2
  • S Beheshti 3
1 Philosophy of Education / Faculty of Humanities and Social Sciences / Islamic Azad University Science and Research-Tehran-IRAN
2 Faculty member at the Department of Educational Psychology, Shiraz University,shiraz,iran
3 Philosophy of Education / Faculty of Humanities and Social Sciences / Islamic Azad University Science and Research Branch of Tehran / Iran
چکیده [English]

The concept of citizenship fostering and the role of education in developing it in the era of globalization has become one the most focus of interests among the educators in different countries as well as in various schools. Considering the importance of this issue, this paper attempts to analyze this concept and its stages and dimensions from the point of view of Islam. This research is developed in a qualitative paradigm using a documentary method of data gathering and a descriptive- interpretive approach to analyze the data. Results of the study reviled that, in the Islamic school of thought, there has been a profound view of citizenship fostering in regard to Islamic philosophic components such as ontology, epistemology and axiology, as well as, the citizenship dimensions such as cognitive-attitude, motivational-emotional and behavioral-practical. Finally, a conceptual framework for the development of citizenship from the perspective of Islam is presented, which is based on the worldview and the above-mentioned dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Education
  • Ontology
  • Epistemology
  • Valorisation
  • Conceptual Framework of Citizenship Education
-                       Holy Qur'an. (1997). Ttranslated by Mohammad Mehdi Fouladvand, Tehran: Dar al-Qur'an al-Karim. (in Persian).
-                       Nahj al-Balaghah. (2014). Translated by Abdul Mohammad Ayati, Tehran: Islamic culture. (in Persian).
-                       Ahmadi,A. (2004). Value management based on Islamic values. Tehran: Tolide danesh. (in Persian).
-                       Bagheri,kh. (2009). A look at Islamic education. Tehran: Madreseh. (In Persian).
-                       Beheshti,S. & Afkhami ardekani,M. (2007). Explaining the foundations and principles of social education in Nahj al-Balaghah. Quarterly Journal of Islamic Educational School,vol 2,No,4,pp 7-38. (in Persian).
-                       Choob Ghaloo, M. (2008). Analysis of the curriculum implemented at the elementary level of the educational system of the Islamic Republic of Iran after the education of citizenship,Vol 5,No, 17,pp 1-33. (in Persian).
-                       Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. (2012).Citizenship Education in Europe, This document is published by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice and Policy Support), at: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.
-                       Euridyce. (2005). Citizenship education at school in Europe. Survey. Brussels: European Commissio.
-                       Farmahini farahani.M. (2010). Citizenship Education. Tehran: Aijj. (in Persian).
-                       Geboers, E. Geijse, F. Admiraal, W. & Ten Dam, G. (2013). Review of the effects of citizenship education, Educational Research Review, at: http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2012.02.00
-                       Ghaedi, Y. (2006). Future citizen education. Quarterly Journal of Educational innovations,Vol 5, No,17, pp184-210. (in Persian)
-                       Ghasempour khoshroudi. E. & Saffar heydari, H. (2016). Study of the status and barriers of attention to the components of Islamic education in the university. Quarterly Journal of Culture at Islamic University,Vol 5, No,2, pp 273-293. (in Persian).
-                       Ghorchian, N & Eftekharzadeh, F. (2006). Presentation of a model for professional education in the country's higher education system in the third millennium, Journal of Economics and Management, No, 70, pp 67-80. (in Persian).
-                       Hahn, C. L. (2015). Teachers’ perceptions of education for democratic citizenship in schools with transnational youth: A comparative study in the UK and Denmark. Research in Comparative and International Education, No. 10, 95–119.at: http://dx.doi.org/10.1177/1745499914567821.
-                       Hansen, D. T. (2011). Introduction: rethinking globalization, education, and citizenship. Teachers College Record, Vol 113, No,6, pp 1135-1153.
-                       Heydari, M . H., Nosrati hashi, K. & Narimani, M. (2013). Principles of Education Based on the Basis of Value Education of Citizenship from the perspective of Islam. Quarterly Journal of Cultural Engineering,Vol 8, No,76, pp 24-49. (in Persian).
-                       Johnson, L. & Morris, P. (2010). Towards a framework for critical citizenship education. The Curriculum Journal, Vol 21, No, 1, pp 77-96.
-                       Kennedy, K. J. (2012). Global trends in civic and citizenship education: what are the lessons for nation states? Educ. Sci, No 2, pp 121-135.
-                       Kishani farahani, E. Farmahini farahani, M. & Rahnama, A. (2013). Essential Elements of Islamic-Iranian Citizenship Education, National Journal of Quarterly Journal, Vol 14, No,4, pp 51-74. (in Persian).
-                       Lincoln,Y. & Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry, Beverly, Beverly Hills, CA: Sage.
-                       Malekian, M. (2000 Noumber 22). Religion and Spirituality in the Process of Globalization, Hambastegi, No. 78, p 19. (in Persian).
-                       Mehr mohammadi, M. (2012). Investigating the Compensation Requirement of Curriculum Competitive Theories for the Education of a Democratic Citizen Based on Shawabi's Narrative, Journal of Research in Curriculum, Vol 9, No, 34, pp 18-31. (in Persian).
-                       Mehrpour, H. (2007). International human rights system. Tehran: Ettelaat. (in Persian).
-                       Mizra mohammadi, H. (2006). Comparative Study of Educational Objectives from the Point of Idealism and Pragmatism. Journal of Shahed University, Vol 15, No,30, pp 45-52. (in Persian)
-                       Moon, R. J. & Koo, J. W. (2011). Global citizenship and human rights: A longitudinal analysis of social studies and ethics textbooks in the Republic of Korea. Comparative Education Review,Vol 55, No, 4, pp 574–599.
-                       Nasr, H. (2008). Traditionalism against fundamentalism. Reflections of Thought Journal,Vol 8, No, 96, pp 23-31. (in Persian).
-                       Nasr, H. (2010). Religion and the system of nature, translated by Mohammad Hussein Faghfouri, Tehran: Hekmat Publication, Third Edition. (in Persian).
-                       Pour tahmasebi,S. & Tajoor,A. (2011). The rights and education of citizenship in Nahj al-Balaghah, . Quarterly Journal of Alavi,Vol 2,No, 2,pp 1-23. (in Persian).
-                       Qoltash, A. (2012). Social and Political Foundations of Education: A Comparative Study of Citizenship Education Approaches and Perspectives, Research Principles of Education, Second Year,Vol,1. No,1, pp 64-47. (in Persian).
-                       Qoltash, A., Yarmohammadian, M. H., Jafari, E. & Foroughi, A. A. (2008). Criticism of Curriculum Elements in Progressive and Conservative Approaches of Citizenship Education, Knowledge and Research in Education,Vol 5, No, 17,pp 27-48. (in Persian).
-                       Qoltash, A.,Yarmohammadian, M.H., Foroughi Ebari; A. A.;& Mirshah Jafari; E. (2009); An Investigation of the Progressive Approach of Citizenship Education in the Elementary Curriculum of Iran, Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Vol 6,No ,2,pp 37-62 . (in Persian).
-                       Ramirez, F. O. & Meyer, J. W. (2012). Toward post-national societies and global citizenship. Multicultural Education Review, Vol 4, No, 1, pp1–28.
-                       Sharipoor, M .(2004). The Society of Education, Tehran: Samt. (in Persian).
-                       Strauss, A & Corbin,J. (2006). Principles of Qualitative Research Method, Translation by Biouk Mohammadi, Tehran: Research Institute for Humanities and Cultural Studies, First Edition. (in Persian).
-                       Tabatabaee, M. (1999). Almizan, Translation by Seyed Mohammad Bagher Mousavi Hamedani. Ghom: Islamic Publishing House. (in Persian)
-                       Tan, C. (2007). Islam and citizenship education in Singapore: Challenges and implications. Implications. Education, Citizenship and Social Justice, Vol 2, No,1, pp 23-39. DRAFT.
-                       Torney-purta, J., Lehmmannn, R. Oswald, H., & Schulz, W. (2003). Citizenship and education in twenty–eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen, Executive summary, college park, MD: International Education Association, University of Maryland.
-                       Yavari, Z.; Army, N. & Ahmadi, G, R. (2013). Compilation of Curriculum Objectives in Secondary School with Emphasis on Citizenship Education, Journal of Science and Research, New Approach in Educational Management, Vol 4, No. 1,pp 147-166. (in Persian).
-                       Yemini, M. (2014). Internationalisation discourse. What remains to be said? Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, Vol 18, No, 2, pp 66–71.