رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

2 عضو باشگاه پژوهش گران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده

هدف این مقالهبررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد سرمایه فکری و مدیریت دانش در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به حساب می­آید. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان تشکیل داده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان، 93 نفر به دست آمد. برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس، پرسش­نامه استاندارد مدیریت دانش کوئینگ و پرسش­نامه سرمایه اجتماعی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از روش­های آماری تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که به­گونه کلی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با سرمایه فکری و مدیریت دانش رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بر اساس یافته­های این پژوهش، سرمایه اجتماعی می­تواند به عنوان یکی از قابلیت­های سازمان به شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه­های فکری و مدیریت دانش سازمان کمک بسیار نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Social Capital to Intellectual Capital and Knowledge Management (A Case study of Islamic Azad University, Arsanjan Branch)

نویسندگان [English]

  • GH. M 1
  • GH. R 2
  • S.A. H 1
چکیده [English]

The purpose of this paper was to examine the role of social capital in knowledge management and intellectual capital performance among the employees of Islamic Azad University of Arsanjan. Research method in this survey was descriptive and correlational. Research population included employees in Islamic Azad University of Arsanjan. The study sample involved 93 respondents. To collect data, a use was made of Bontis’s intellectual capital questionnaire, Quink’s knowledge management questionnaire, and a questionnaire of social capital. Data analysis involved correlation and regression techniques using SPSS. The results of this study indicated that, overall, there was a significantly positive relationship among knowledge management and intellectual capital, and social capital and its components. It was also suggested that social capital could be considered as one of the organization's capabilities and that it might help in creating and sharing knowledge in organization's intellectual capital and knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Intellectual Capital
  • Social Capital
  • Islamic Azad University