ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک‌های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک‌‌های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی ایران انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد کمی بود. جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ را همه‌ اساتید‌‌ هیأت علمی (تمام وقت) دانشگاه آزاد اسلامی تهران تشکیل‌ می‌دهد، که با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی برحسب جدول مورگان ابتدا از هر دانشگاه 4 دانشکده و سپس از هر دانشکده به نسبت طبقه‌های جنس، سن و تحصیلات تعداد 800 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­های محقق ساخته کارآفرینی، تولید علم و آینده نگاری می­باشد. به منظور روایی صوری پرسشنامه از نظرات خبرگان و صاحبنظران استفاده گردید و نیز پایایی پرسشنامه­ها نیز بااستفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد و عدد 8/0 بدست آمد که نشاه دهنده پایایی بالای75/0 و مورد قبول می باشد. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و بسته نرم افزاری LISREL با روش تحلیل عاملی، معادله‌های ساختاری و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و بسته نرم افزاری LISREL با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، معادله‌های ساختاری و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابعاد و مولفه‌های دانشگاه کارآفرین در نظام آموزشی ایران به ترتیب افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، پاداش، رهبری کارآفرین، فرهنگ کارآفرین است. ابعاد و مولفه‌های آینده نگری در نظام آموزشی ایران به ترتیب شامل صورت بندی، پویش، پیش بینی، اجرا است. ابعاد و مولفه‌های تولید علم در نظام آموزشی ایران به ترتیب انگیزشی، ساختار، حمایت دانشگاه، آموزش محور بودن دانشگاه‌ها، سیستم مدیریت دانش یک پارچه، روحیه همکاری پژوهشی، محدودیت در تامین منابع مالی است. دانشگاه کارآفرین بر تکنیک­های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی تاثیر معناداری دارد و در نهایت با استفاده از نرم افزار لیزرل، 97 گویۀ پرسشنامه (هر سه پرسشنامه)­، وارد تحلیل عاملی تأییدی شدند. مدل نهایی پژوهش برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک‌های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی ایران با شاخص­های برازش و ضرایب استاندارد تأیید شد. و مقدار این شاخص در این مدل (063/0) است که برای مدل طراحی ‌شده در این پژوهش، نشان از برازش مناسب ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation a model for creating an entrepreneurial University based on Futures study techniques and scince prodction in the educational system

نویسندگان [English]

  • S Fadayi 1
  • K Niazazari 2
  • M Taghvayi yazdi 3
2 Faculty member/Sari Azad university
چکیده [English]

The aim of this study is to provide a Presentation a model for creating an entrepreneurial University based on Futures study technique and since in the education system in Iran. This study is a qualitative methodology. The research method was descriptive-Field Study measurement. The statistic sample was chosen from Islamic Azad university faculties (800 individuals). The research sample was chosen by Random Stratified sampling. The techniques used to collect the data were based on three questionnaires: (entrepreneurial, Futures study technique and since Questionnaires). By using data analysis through SPSS and Lisrel software showed, (descriptive and inferential, regression and factor analysis methods) The results showed that  6  dimensions creating entrepreneurial University in Iran’s Educational system Including Organizational acting, Attitude, Flexibility, Compensation, Entrepreneurial Leadership, entrepreneurial culture. There are 4 dimensions creating university based on Futures study technique in Iran’s Educational system including Model philosophy, Theatrical foundation, Administrative level, evaluated system. There is 7 dimensions creating  since University in Iran’s Educational system Including Motivation, Structure, University supporting, University based on education, Knowledge Management System, Co working research, Limiting in Financing. entrepreneurial University effected on Futures study technique in the education system in Iran. Entrepreneurial University effected on since in the education system in Iran. Benefiting from confirmatory factor analysis using LISREL software, 97 questions (all three questionnaires), were subjected to confirmatory factor analysis. The final model of the study was confirmed with the indices of fit and the standardized coefficients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • Futures study technique
  • since
-                Bourdieu, P, (2014), “The Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions of the Progress of Reason”, in Mario Biagioliced, The Science Studies, Reader Routledge.
-                Barat pour, R. (2012). Factors Influencing the scientific-research activities of faculty members of Iran Universities Library Viewpoints, Iran University Of Medical Saiences
-                Etzkowitz, H & et al. (2010). “The future of the university and the University of the Future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm”, Research Policy, No.29, pp.313-330
-                Fazlolahee, S (2011). Academic and cultural prioritize product development and management approaches, survey of faculty members of Islamic Azad University, Qom, Maerefat, no. 162, Khordad 2010
-                Fateh Rad, M. (2004). University entrepreneurship, innovation and knowledge-based development system. Neven magazine: Technology Growth:2004, Volume 1, Number 4; From page 19 to page 25
-                Ghourchian, N &, Salehi, M. (2004). Design a model for the establishment of futures studies at the Islamic Azad University. Knowledge and Research in Education. Islamic Azad University of Isfahan, the second numbers, Summer 83, Ss22-1
-                Hooman, H, (2004). Structural equation modeling using LISREL software. Tehran. Publication of the samt
-                Khosropanah, A. (2002). Pathology Software Movement of Science, Tarbiat Modarres profile, number 146,
-                Moein, M. (2004); the result, academic, cultural and development from the perspective of Mostafa Moein, Tehran, Scientific and Cultural Organization.
-                Mansouri, R. (2004). Research growth factors and obstacles, approaches Quarterly, No. 32
-                Slaughter, R (Ed.) (1996), “ The Knowledge Base of Future Studies”, Volum II, Hawtorn, Victoria, Australia: DDM Media Group.
-                Sabori, A. (2010). Science production in Iran in 2008, Journal of Rahyaft, No(43)
-                Wolf, C, Jr , (2010); “Market or Governments: Choosing between imperfectalternatives”, Cambrige, mass: Mit press.