بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره¬های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گروه علوم تربیتی، گرمسار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره­های آموزش ضمن خدمت کارکنان و معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان در سال90-1389 بوده است. پژوهش به شیوه توصیفی پیمایشی انجام شده است و به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، تمامی معلمان، کارکنان و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان، به ترتیب مشتمل بر 1438معلم، 264 کارمند و30 نفر کارشناس بودند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 306 نفر معلم و 148 نفر کارمند برآورد گردید و نمونه گیری به روش طبقه­ای تصادفی انجام گرفته است. هر30 نفر کارشناس نیز به روش سرشماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از دوروش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. در روش میدانی دو پرسشنامه محقق ساخته  شماره (1) و (2) در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی­کم) تنظیم گردید، که هشت شاخص کیفیت بخشی شامل: مدل فرایند آموزش، کیفیت مدرسین، کیفیت تجهیزات آموزشی، برگزاری دوره­ها به صورت مجازی، برگزاری دوره­ها به صورت متوالی، مشارکت معلمین در برنامه­ریزی­ها و هدف­گذاری­ها، مدیریت اجرایی دوره­ها و کیفیت فراگیران را مورد اندازه­گیری قرار داده است. داده­های گرد آوری شده از راه نرم افزار spss و با استفاده از فرمول t تک نمونه­ای مورد آزمون و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد از نظر پاسخگویان، فرایندآموزش، کیفیت مدرسین، کیفیت امکانات، کیفیت فراگیران دوره­های آموزشی، برگزاری دوره­ها به صورت متوالی و آموزش از راه دور، مشارکت معلمان در برنامه ریزی­ها و هدف­گذاری­ها و مدیریت اجرایی دوره­ها در بهبود کیفیت دوره­های آموزش ضمن خدمت نقش داشته و هم­چنین از نظر معلمان و کارکنان، برگزاری دوره­ها به صورت مجازی در بهبود کیفیت دوره­های آموزش ضمن خدمت نقشی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Increase In-service Terms of Teachers and Personnel in Semnan Education Organization

نویسندگان [English]

  • M. A 1
  • S. N 2
چکیده [English]

This study aimed at studying strategies to increase quality in in-service training of personnel and teachers of education organization in Semnan in 1389-90. This survey involved all teachers (1438), personnel (264), and (30) experts of education organization in Semnan. A sample of 306 teachers, 148 personnel was selected using stratified sampling method. All 30 experts were also included in the study. Two researcher-made Likert scale questionnaires were utilized to collect data. They included 8 sub-scales of quality including instruction process model, quality of teachers, quality of instruction equipments, holding virtual terms, providing continuous terms, participation of teachers in planning and setting aims, executive management of terms, and quality of learners. Collected data was analyzed running t-test. The results indicated that instruction process, teachers’ quality, quality of facilities, quality of learners, continuous terms, participation of teachers in planning and setting aims, executive management of terms, and distance learning played a significant role in improving the quality of in-service terms.  Virtual terms, however, had no important role in this regard according to the teachers and personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Increasing quality
  • strategy
  • Personnel and teachers
  • In-Service Training